ქართული ფონტები სტატიების წასაკითხად   LITNUSX  LITMTAVR

            THESIS CONFERENCE MIS 2011

2012 – N 1(12)    სტატიები 

2011 – N 2(11)    სტატიები 

2011 – N1(10)    სტატიები

2010 – N2(9)    სტატიები

2010 – N1(8)    სტატიები

2009– N2(7)     სტატიები

2009 – N1(6)    სტატიები

2008 – N2(5)    სტატიები

2008 – N1(4)    სტატიები

2007 – N2(3)    სტატიები

2007 – N1(2)    სტატიები

2006 – N1         სტატიები

 

 

 

 

html counterñ÷ åò÷èê ïîñåòèòåëåé ñàéòà