п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 3 (16),  2013

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

     სატიტულო გვერდი


 

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

ქარის ნაკადის მათემატიკური მოდელირება და რთული გეომეტრიის საინჟინრო ნაგებობებზე წარმოებული დატვირთვების განსაზღვრის ალგორითმი. თამაზ ობგაძე, ლაშა იაშვილი, ნატო თუშიშვილი // // WIND GUST MATHEMATICAL MODELING OF ENGINEERING STRUCTURES AND COMPLEX GEOMETRY ALGORITHM FOR DETERMINATION OF THE LOADS. Obgadze Tamaz, Iashvili Lasha, Tushishvili Nato // МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКА ВЕТРА И АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ. Обгадзе Т.А., Яшвили Л.З., Тушишвили Н.З. 

 

5
სტატიკური ოპტიმიზაციის მეთოდების ექსპერიმენტული შეფასების შესახებ. ვახტანგ ასკურავა, ნოდარ ჯიბლაძე // THESIS ABOUT EXPERIMENTAL EVALUATION OF STATIC OPTIMIZATION METHODS. Askurava Vakhtang, Jibaldze Nodar // ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТИМИЗАЦИИ. Аскурава В., Джибладзе Н.

 

9

რთული გეომეტრიული ფორმის წინააღმდეგობის გარსდენის მათემატიკური მოდელირება ბლანტი უკუმში სითხით და ჰიდროდინამიკური დატვირთვების განსაზღვრა. ლაშა იაშვილი // MATHEMATICAL MODELLING OF THE FLOW OF THE OBSTACLE OF THE DIFFICULT GEOMETRICAL CONFIGURATION BY VISCOUS INCOMPRESSIBLE LIQUID AND DEFINITION OF HYDRODYNAMIC LOADINGS. Iashvili Lasha // МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. Яшвили Л.З.


 

14

ელექტრონული სწავლებისა და ტესტირების სისტემის აგება ბიზნესის ინტელექტუალური მართვის ტექნოლოგიის ბაზაზე. მეგი გიუტაშვილი, გიორგი ჩერქეზიშვილი //DEVELOPMENT OF E-LEARNING AND TESTING SYSTEM ON THE BASIS 
OF BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGY. Giutashvili Megi, Cherkezishvili George // ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ BUSINESS INTELLIGENCE. Гиуташвили М., Черкезишвили Г.


 

23

ტექნიკური ინფორმატიკა- COMPUTER ENGINEERING ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА


 

ინფორმაციის უსაფრთხოების პრობლემები სპეციალიზებულ კომპიუტერულ ქსელებში. ზურაბ გასიტაშვილი, გიორგი მაისურაძე, ლევან ჯიქიძე // // PROBLEMS OF SECURITY OF INFORMATION IN SPECIALIZED COMPUTER NETWORKS. Gasitashvili Zurab, Maisuradze Giorgi, Jiqidze Levan // ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ. Гаситашвили З., Майсурадзе Г., Джикидзе Л.

29
კომპიუტერული ქსელების დაცვის უსაფრთხოების მოდელები და მათი გამოყენება. გიორგი მაისურაძე //MODELS OF PROTECTING THE SECURITY OF COMPUTER NETS AND THEIR USAGE. Maisuradze Giorgi // МОДЕЛИ ЗАЩИТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Маисурадзе Г.

35
კომპანიაში IT-სტრატეგიის შექმნის აქტუალური საკითხები. გულნარა ჯანელიძე // TOPICAL ISSUES OF CREATION OF IT STRATEGY IN THE COMPANY. Gulnara Janelidze // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ IT-СТРАТЕГИИ В КОМПАНИИ. Гульнара Джанелидзе.

39
აინფორმაციო სისტემების დაცვის პრობლემები და ამოცანები. გულნარა ჯანელიძე, სანდრო გიუნაშვილი //PROBLEMS AND TASKS OF PROTECTION OF INFORMATION SYSTEMS. Gulnara Janelidze, Sandro Giunashvili // ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Гульнара Джанелидзе, Сандро Гиунашвили.

43
მონაცემების გადაცემა ლოკალურ ქსელში LabVIEW-ს გამოყენებით. ნონა ოთხოზორია, მედეა ნარჩემაშვილი, თამარ ცხაკაია //TRANSFERING DATA TO THE LOCAL CELL THROUGH LABVIEW. Otkhozoria Nona, Narchemashvili Medea, Tskhakaia Tamar // ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LABVIEW. Отхозория Н., Нарчемашвили М., Цхакаия Т.

47

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

საწარმოს ბიზნეს-პროცესების ოპტიმიზაციის და რეინჟინირინგის კონცეფცია. გულბაათ ნარეშელაშვილი // CONCEPT OF OPTIMIZATION AND REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES. Nareshelashvili Gulbaat// КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ И РЕИНЖЕНЕРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. Нарешелашвили Г.Г.

 

51
კლასების მოვალეობების განსაზღვრა პროგრამული სისტემის დაპროექტებისას. თეიმურაზ სუხიაშვილი, ირაკლი შურღაია // OPREDEDENIYE OF DUTIES OF CLASSES AT DESIGN OF PROGRAM SYSTEM. Sukhiashvili Temur, Shurgaia Irakli // ОПРЕДЕДЕНИЕ ОБЪЯЗАННОСТЕЙ КЛАССОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ. Сухиашвили Т., Шургая И. 

 

56
ფილტრების გამოყენება სცენარების ენაში JavaScript და პროგრამირების ენაში Java. ცაცა ნამჩევაძე // USING FILTERS IN SCRIPTING LANGUAGE JAVASCRIPT AND PROGRAMMING LANGUAGE JAVA. Namchevadze Tsatsa // ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ В ЯЗЫКЕ СЦЕНАРИЕВ JAVASCRIPT И В ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA. Намчевадзе Ц.

 

60

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

სტრატეგიული მენეჯმენტი და ლიდერის პოზიცია IT ბაზარზე. დავით ჩახვაშვილი // STRATEGIC MANAGEMENT AND THE POSITION OF A LEADER IN THE IT- MARKET. Chakhvashvili David

 

68
მორწყვის რეჟიმების პროგნოზირების პროცესის ავტომატიზაცია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. გიორგი გოგიჩაიშვილი, სიმონ პოჩოვიანი // AUTOMATING THE PROCESS OF PREDICTING IRRIGATION REGIMES USING MODERN TECHNOLOGY. Gogichaishvili George, Pochovian Simon // АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Гогичаишвили Г.Г., Почовян С.М.

 

72
საინჟინრო განათლების ინტერაქტიული საინფორმაციო–სასწავლო გარემოს შექმნა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. ზაურ ადამია // CREATING AN INTERACTIVE INFORMATION-LEARNING ENVIRONMENT OF ENGINEERING EDUCATION USING INFORMATION TECHNOLOGY. Adamia Zaur 

 

76
ინფრაწითელი ტენმზომელობისთვის შემუშავებული ექსპერტული სისტემის ინტერფეისი. რომან სამხარაძე, ციური ნოზაძე, თამარ როსნაძე // THE INTERFACE OF THE EXPERT SYSTEM DEVELOPED FOR THE INFRARED MOISTURE MEASUREMENT. Samkharadze Roman, Nozadze Tsiuri, Rosnadze Tamar 

 

80
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების მართვის სისტემა. ქეთევან დათუკიშვილი // MANAGEMENT SYSTEM OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Datukishvili Ketevan 

 

84
სანოტარო საქმისწარმოების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. თეიმურაზ სუხიაშვილი, გ. მანიევი // DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED SYSTEM OF NOTARIAL OFFICE-WORK. Sukhiashvili Teimuraz, Maniev G.

 

88
მრავალმხრივი უკუკავშირის გზით ცვლილებათა SCORE–მოდელის გამოყენება სამედიცინო კლინიკაში. ნათია გოგილიძე // APPLICATION OF ALTERATION MODEL (SCORE) BY WAY OF MULTI-CHANNEL FEEDBACK IN MEDICAL CLINICS. Gogilidze Natia

 

96
პროგრამულ აპლიკაციათა ინტეგრაცია AGILE და ITIL მეთოდოლოგიების საფუძველზე. ბექა ურუშაძე //INTEGRATION OF SOFTWARE APPLICATIONS ON BASICS OF AGILE TECHNOLOGY AND ITIL. Urushadze Beqa

 

101
PAC არქიტექტურული მოდელის გამოყენება სერვერულ აპლიკაციებში. იოსებ ძმანაშვილი //APPLYING PAC ARCHITECTURAL PATTERN IN SERVER APPLICATIONS. Dzmanashvili Ioseb 

 

107

ფიზიკა - PHYSICS- ФИЗИКА


 

მოლი და ატომების განლაგების სიმჭიდროვე. კარლო მგალობლიშვილი, ნოდარ ჟღენტი, ნინო ადეიშვილი // INVESTIGATION OF THE MOLE. Mgaloblishvili Karlo, Jgenti Nodar, Adeishvili Nino. // МОЛЬ И ПЛОТНОСТЬ УПОКОВКИ АТОМОВ. Мгалоблишвили К., Жгенти Н., Адеишвили Н.

 

113
ხსოვნის გვერდი: პროფესორი ნოდარ ჟღენტი

 

117
  ბოლო გვერდი

 

118