п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 2(3), 2007

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

მაგისტრანტთა სწავლების გეგმა სპეციალობით ”პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება”: კლაუს ბოტჰე (გერმანია), ზორან ბუდიმაკი (სერბია), რებეკა კორტაზარი (ესპანეთი), ჰუსეინ ზედან (დიდი ბრიტანეთი)// JOINT MASTER’S CURRICULUM IN SOFTWARE ENGINEERING: Bothe K. (Germany), Budimac Z. ( Serbia), Cortazar R. (Spain), Zedan H. (United Kingdom)//ПЛАН ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  »РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» Боте К.(Германия), Будимак З.(Сербия), Кортазар Р.(Испания), Зедан Г. (Великобритания)


11

თეორიული ინფორმატიკა- COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

არაწრფივი დაპროგრამების მეთოდის გამოყენება თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ქვედა კონტურის ოპტიმიზაციისთვის: არჩილ ფრანგიშვილი, თამაზ ობგაძე, ირმა დავითაშვილი// USE OF NONLINEAR PROGRAMING METHOD FOR OPTIMIZATION OF THE LOWER PART OF AIRCRAFT WING PROFILE. Prangishvili A., Obgadze T., Davitashvili I.// ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЁТА: Прангишвили А.И., Обгадзе Т.А.,  Давиташвили И.А.   

 

22
რთული მასიური მომსახურების სისტემის ანალიზის ერთი განზოგადებული მეთოდის შესახებ: მიქაძე ზ., შურღაია ი., მიქაძე ი.ზ.//ABOUT THE GENERAL METHOD OF  ANALYSES OF THE COMPLICATED MASSIVE SERVICE SYSTEM. Mikadze Z., Shurgaia I., Mikadze I.Z. // ОБ ОДНОМ ОБОБЩЕННОМ МЕТОДЕ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ МАСОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Микадзе З.И., Шургая И.Б., Микадзе И.З.

 

32
VN-ქსელი: სამხარაძე რ.//VN-NET: Samkharadze R. //VN-СЕТЬ: Самхарадзе Р.

 

40
მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა: მოსაშვილი ი., მჭედლიშვილი ნ.//THE TASK OF OPTIMAL CONTROL FOR THE SOFT LANDING  TO THE MOON: Mosashvili I., Mchedlishvili N. //ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЯГКОЙ ПОСАДКИ НА ЛУНУ: Мосашвили И., Мчедлишвили Н.

 

46
მენეჯმენტში გადაწყვეტილების მიღების მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანის ფორმალიზაცია და კომპიუტერული მხარდაჭერა: თენგიზ მაჭარაძე//ULTICRITERIAL  DECISION  MAKING  TASK  FORMALIZATION  AND  COMPUTER  SUPPORT  IN  MANAGEMENT. Macharadze T. // ФОРМАЛИЗАЦИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНАЯ  ПОДДЕРЖКА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ  ЗАДАЧИ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  В  МЕНЕДЖМЕНТЕ. Мачарадзе T.

 

53

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL I NFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

სკანირებული ინფორმაციის კომბინირებული დამუშავების ალგორითმი: ქართველიშვილი ი., ჯლანტიაშვილი ა.//ALGORITHM FOR COMBINED PROCESSING OF SCANNED INFORMATION. Kartvelishvili  I., Djlantiashvili A. //АЛГОРИТМ ПО КОМБИНИРОВАННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКАНИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ. Kартвелишвили  И., Джлантиашвили А.


60
ობიექტ-როლური მოდელირება მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის ავტომატიზებულ რეჟიმში ასაგებად: სურგულაძე გ., თოფურია ნ., მოწონელიძე ნ.//OBJECT-ROLE MODELLING FOR THE AUTOMATED CONSTRUCTION OF STRUCTURES OF DATABASES. Surguladze G., Topuria N., Motzonelidze N. // ОБЪЕКТ-РОЛЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИ-РОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ БАЗ ДАННЫХ. Сургуладзе Г.Г., Топурия Н.Ш., Моцонелидзе Н.А.

 

65
ორგანიზაციული მართვის სისტემის სრულყოფა BI ტექნოლოგიით: მეგი გიუტაშვილი//organizaciuli marTvis sistemis srulyofa BI teqnologiiT. megi giukaSvili // PERFECTION OF SYSTEM OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT  ON THE BASIS OF BI-TECHNOLOGY. Giutashvili M. // СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЙ  BI (BUSINESS INTELLIGENCE). Гиуташвили М.

 

73

ინფორმაციის კონვერტაცია მონაცემთა საცავში: პეტრიაშვილი ლ., კაშიბაძე მ., ოხანაშვილი მ.//Converting of the INFORMATION for data WArehouse. Petriashvili L., Kashibadze M., Okhanashvili M. // Конвертация Информации для ХранилищА данных. Петриашвили Л., Кашибадзе М., Оханашвили М.


 

79

ტექნიკური ინფორმატიკა - COMPUTER ENGINEERING - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

ბგერითი ტალღების გავრცელების თეორიის ერთი მათემატიკური მოდელის შესახებ. თეიმურაზ ჩილაჩავა //ON THE ONE MATHEMATICAL MODEL OF  THE SOUND WAVE  PROPAGATION THEORY. Chilachava T.//ОБ ОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ ТЕОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН: Чилачава  Т.И.

 

85
საზომ მოწყობილობათა კომპლექსურობა, როგორც ეფექტური მეთოდი საიმედოობის და სიზუსტის გაზრდისათვის: მიქაძე ი.ს., კაიშაური თ., ნაჭყებია შ., მიქიაშვილი ნ. // INTERCONNECTING MEASURING FAEILITY, AS AN EFFECTIVE WAY OF INCREASE OF AEEURAEY AND  RELIABILITY. Mikadze I.S., Kaishauri T., Nachkebia Sh., Mikiashvili N. // КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОИСТВ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ. Микадзе И. С., Каишаури Т.В., Начкебия Ш.Ш., Микиашвили Н. В.

 

94
ენერგოსისტემის მართვის ინფორმაციის დამუშავების და ტრანსპორტირების საკითხები: მოდებაძე ი., მურჯიკნელი გ., მოდებაძე ნ.//QUESTIONS OF TRANSPORTATION AND PROCESSING OF THE INFORMATION FOR MANAGEMENT OF THE POWER SYSTEM. Modebadze I., Murdjikneli G., Modebadze N. // ВОПРОСЫ  ТРАНСПОРТИРОВКИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНЕРГОСИСТЕМОЙ. Модебадзе Ю., Мурджикнели Г., Модебадзе Н.

 

99

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

სოციალური სისტემების მოდელირება. ბადრი მეფარიშვილი, გულნარა ჯანელიძე და თამარ მეფარიშვილი//MODELING SOCIAL SYSTEMS. Meparishvili B., Janelidze G., Meparishvili T.//МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. Мепаришвили Б.,  Джанелидзе Г., Мепаришвили Т.

 

104
უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო პროცესის ორგანიზების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება: სუხიაშვილი თ. // ELABORATION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF ORGANIZING THE STUDY PROCESS IN HIGHER SCHOOLS. Sukhiashvili T. // РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. Сухиашвили T.A.

 

114
საგანმანათლებო ქსელში სერვისების განაწილების გამოკვლევა. მიხეილ ქართველიშვილი, ოთარ ქართველიშვილი// RESEARCH OF SERVICE DISTRIBUTION IN EDUCATIONAL NETWORK. Kartvelishvili M., Kartvelishvili O.//ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕВИСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ. Картвелишвили М., Картвелишвили О.

 

120
ეკონომიკური დინამიკის ანალიზი ქსელური მოდელის გამოყენებით: სესაძე ნ., სესაძე ვ., ბაზუაშვილი თ., გემაზაშვილი ვ., აბრამიძე ე. //USING THE NET MODEL TO ANALYSE THE ECONOMICAL DYNAMIC. Sesadze N.,  Sesadze V., Bazuashvili T., Gemazashvili V., Abramidze E.//АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ. Сесадзе Н., Сесадзе В., Базуашвили Т., Гемазашвили В., Абрамидзе Е.

 

125
ეკონომიკის დინამიკის ანალიზი სოლოუს მოდელის გამოყენებით. სესაძე ნ., სესაძე ვ., ბაზუაშვილი თ., გემაზაშვილი ვ., აბრამიძე ე.//THE ANALYSIS OF ECONOMY ON THE BASIS OF MODEL SOLOU. Sesadze N.,  Sesadze V., Bazuashvili T., Gemazashvili V., Abramidze E. //АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ СОЛОУ: Сесадзе Н., Сесадзе В., Гемазашвили В., Базуашвили Т.  Абрамидзе Е.

 

131
  საქართველოს სტომატოლოგიური სამსახურის კომპიუტერული ქსელის არქიტექტურის შემუშავება. კონსტანტინე კამკამიძე, მიხეილ მანუკოვი, მედეა თევდორაძე, რევაზ სანიკიძე, მერაბ სალდაძე//DEVELOPMENT OF COMPUTER NETWORKARCHITECTURE FOR STOMATOLOGICAL  SERVICE OF GEORGIA. Kamkamidze K, Manikov M., Tevdoradze M., Sanikidze R., Saldadze M.// РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГРУЗИИ. Камкамидзе К., Мануков М., Тевдорадзе М., Саникидзе Р., Салдадзе М.

 

137
კომერციული ბანკისა და მისი აქციების ღირებულების შეფასება: გიგუაშვილი ნ.// THE VALUATION OF COMMERCIAL BANK AND ITS STOCKS. Giguashvili N. // ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ЕГО АКЦИЙ. Гигуашвили H.

 

143
საინფორმაციო უზრუნველყოფის როლი Nფირმის წარმატებული საქმიანობისათვის: მაღრაძე მ., ჟვანია თ., ბურდულაძე ა.//ROLE OF THE SUPPLY WITH INFORMATION FOR  SUCCESSFUL  ACTIVITY OF FIRM. Magradze M., Jvania T., Burduladze A. // РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ. Маградзе М., Жвания Т., Бурдуладзе А.

 

149
სტრუქტურირებული ინფორმაციული მიმართებების გრაფიკული მოდელირების, გავრცობისა და ტრანსფორმირების შესახებ: ნიკოლაიშვილი ვ., კაპანაძე დ., ჟვანია თ., კიკნაძე მ. // ON GRAPH MODELING, EXTENSION AND TRANSFORMATION OF STRUCTURED INFORMATIONAL RELATIONS. Nikolaishvili V., Kapanadze D., Zhvania T., Kiknadze M. // О ГРАФОВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ, РАСПРОСТРАНЕНИИ И ТРАНСФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ. Николаишвили В., Капанадзе Д., Жвания Т., Кикнадзе М .

 

154
კომპიუტერული ქსელების მომსახურეობის ხარისხის უზრუნველყოფის ძირითადი ფუნქციები და მახასიათებლები: ლობჟანიძე ლ., თევდორაძე მ.//MAIN FUNCTIONS AND CHARACTERISTICS OF QOS IN COMPUTER NETWORKS. Lobjanidze L.,  Tevdoradze M. //Основные функции и характеристики качества обслуживания (QoS) компьютерных сетей. Лобжанидзе Л.Т., Тевдорадзе М.Т .

 

160
  კომპიუტერული სისტემა საქართველოს ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა წარმოებისათვის: ღვინეფაძე გ. , კეკელია ვ., ლეონიძე ნ.//AUTOMATION OF THE PROCESSES OF ADMINISTRATIVE JURISPRUDENCE. Gvinepadze G., Kekelia V., Leonidze N. // АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ АДМИНИСТРАТИВНО-СУДЕБНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. Гвинепадзе Г., Кекелия В., Леонидзе Н.

 

164