15 ნოე

ფორუმზე რეგისტრაცია

„კარიერული განვითარების ცენტრი“ 19 ნოემბერს (12:45 – 19:00 საათი) სასტუმრო „ბილტმორ თბილისში“  „კარიერული განვითარების და გლობალური დასაქმების ფორუმი“ ატარებს.

აღნიშნული „კარიერული განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის“ და „საფრანგეთის კარიერული განვითარების ასოციაციის“ ფორუმის ანალოგია. საქართველოში ტარდება პირველად და მიზნად ისახავს:

·         საქართველოს შრომით ბაზარზე ადამიანური კაპიტალის განვითარებას;

·         კვალიფიციური და მოტივირებული სპეციალისტების რიცხვის ზრდას;

·         სტაჟირების პროგრამების და დასაქმების ხელშეწყობას;
08 ნოე

ყურადღება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2019 წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" IV ეტაპის განხორციელებას იწყებს

სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, კერძოდ:

ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები;
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტები;
ავტორიზებული სამედიცინო / სტომატოლიგიური დაწესებულებების რეზიდენტები.

თანადაფინანსება განსაზღვრულია:

700 ლარის ოდენობით;
300 ლარის ოდენობით.

საბუთების მიღება გაგრძელდება 30 ნოემბრის ჩათვლით!

ვრცლად: http://abkhazia.gov.ge/…/MINISTRY-OF-EDUCATION…/news/8462/ge
01 ნოე

ყურადღება

კარიერული განვითარების ცენტრი“ 19  ნოემბერს სასტუმრო „ბილტმორ თბილისში“
ატარებს „კარიერული განვითარების და გლობალური დასაქმების ფორუმს“. პროექტი აქცენტირებულია 16-დან 40-წლამდე პიროვნებების დასაქმებასა და
სტაჟირებაზე. ფორუმზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოში მოღვაწე 50 მსხვილი
დამსაქმებელი. მათ შორისაა სახელმწიფო და კერძო სექტორი. „კარიერული განვითარებისა და გლობალური დასაქმების ფორუმში“ მონაწილეობის
საფასური ნაწილობრივ დაფინანსებულია, კერძო უმაღლესი სასწავლებლის
გადასახადი ჯამში შეადგენს - 236 ლარს (დღგ-ს ჩათვლით). მონაწილეობა უფასოა
სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის.  ნიკოლოზ ტყეშელაშვილი
კარიერული განვითარების ცენტრის
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
ტელ: +995595523555
მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #16
ყველა სიახლე

სიახლე

10-09-2019 2019 წლის 5 აგვისტოს, “უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის - დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №149 ბრძანებაში ცვლილებები განხორციელდა. აღნიშნული ცვლილებები განაპირობა 2018 წელს, უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის (ბოლონიის პროცესის) პარიზის სამიტზე დიპლომის დანართში და ამ დოკუმენტის შევსების ინსტრუქციაში შეტანილმა ცვლილებებმა.

როგორც ცნობილია, დიპლომის დანართი არის საერთაშორისო დოკუმენტი და შემუშავებულია ერთობლივად ევროკავშირის, ევროსაბჭოსა და იუნესკოს მიერ. დიპლომის დანართი, დიპლომთან ერთად არის ის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს კვალიფიკაციის სწორად გაგებას და შესაბამისად მის აღიარებას.

დიპლომის დანართში განხორციელებულ ცვლილებებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია მე-3, მე-4 და მე-5 პუნქტებში შესული ცვლილებები. სამივე ცვლილებამ აღნიშნული პუნქტების მანამდე არსებული ბუნდოვანი მოთხოვნები უფრო მკაფიოდ ჩამოაყალიბა და იოლად გასაგები გახადა. კერძოდ, მე-3 პუნქტში პირდაპირ მითითებულია ECTS-ის კრედიტების აღნიშვნის საკითხი. 4.2 პუნქტში კი ორაზროვანი “პროგრამის მოთხოვნების” მაგივრად ცალსახადაა მითითებული სწავლის შედეგების აღწერის აუცილებლობა. ამასთან, დიპლომის დანართის შევსების ინსტრუქციაში, ასევე ცალსახად მითითებული, რომ დიპლომის დანართში სწავლის შედეგები უნდა ჩამოყალიბდეს აწმყო დროში. 5.2 პუნქტი შესული ცვლილება კი შეეხება მხოლოდ რეგულირებად პროფესიებს და ითხოვს პროფესიაში დაშვების პირობების მითითებას.

ამდენად, დიპლომის დანართში განხორციელებული ცვლილებები შეეხო მასში ისეთი ინფორმაციის აღწერის აუცილებლობას (ECTS-ის კრედიტები, სწავლის შედეგები), რაც მნიშვნელოვანია კვალიფიკაციების გამჭვირვალობისა და აღიარებისათვის.


საინფორმაციო წყარო https://eqe.ge/

 

სიახლეებში დაბრუნება