03 იან

პროგრამების აკრედიტაცია2021 წლის 28 დეკემბრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით აკრედიტაცია მოიპოვეს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემდეგმა საგანმანათლებლო პროგრამებმა:
ეკონომიკა (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
საერთაშორისო ურთიერთობები (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა (დოქტორანტურა, ბაკალავრიატი)

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გილოცავთ პროგრამების აკრედიტაციას და გისურებთ წარმატებებს
23 დეკ

გილოცავთხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გილოცავთ დამდეგ 2022 წელს. სიკეთე, სიხარული, ხვავი და ბარაქა მოეტანოს ყველას ოჯახში.
16 ნოე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობებს 2021 წლის 16 ნოემბერის გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია შვიდი წლის ვადით
ყველა სიახლე

ყურადღება

10-08-2018 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საყურადღებოდ! ცვლილება ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში
9 აგვისტო, 2018
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს №4 დანართით განსაზღვრული მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალს ინჟინერიის მიმართულების დარგის/სპეციალობის ჩამონათვალს დაემატა - „სამოქალაქო ინჟინერია“.
აღნიშნული დარგის/სპეციალობის დამატება ინიცირებულ იქნა სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ და განხორციელდა პირველად, ცენტრის მიერ განახლებული პროცედურების შესაბამისად. „სამოქალაქო ინჟინერიის“ დამატების საკითხი განიხილა არქიტექტურისა და მშენებლობის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივმა საბჭომ. საბჭოს წევრებმა განიხილეს ინიციატორი მხარის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი განაცხადი, რომელშიც წარმოდგენილი იყო ახალი კვალიფიკაციის საჭიროების დასაბუთება, სწავლებისა და კვალიფიკაციების მინიჭების სფეროში საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები. საბჭომ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ინჟინერიის მიმართულებაში სამოქალაქო ინჟინერიის დარგის დამატების თაობაზე და მოამზადა შესაბამისი რეკომენდაცია.

 

სიახლეებში დაბრუნება