სტუ-ში 32 საბაკალავრო პროგრამას სახელმწიფო სრულად აფინანსებს

03/21/2023


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 32 პრიორიტეტული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან  დაფინანსდება. 

პრიორიტეტული საბაკალავრო პროგრამები ხელს უწყობს ქვეყანაში განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, რაც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. 

რატომ სტუ?

2023-2024  სასწავლო წელს სახელმწიფოსგან სრულად დაფინანსებული პროგრამების ჩამონათვალი:

1. მშენებლობა

2. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

3. გეოლოგია

4. სამთო და გეოინჟინერია

5. საინჟინრო გეოდეზია

6. საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა

7. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია

8. ქიმია

9. მეტალურგია

10. მასალათმცოდნეობა

11. გარემოსდაცვითი ინჟინერია

12. ტრანსპორტი

13. სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია

14. მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია

15. არქიტექტურა

16. მათემატიკა

17. საინჟინრო ფიზიკა

18. ბიოსამედიცინო ინჟინერია

19. მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი

20. ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

21. აგრარული ტექნოლოგიები

22. მევენახეობა და ენოლოგია

23. აგრონომია

24. სასურსათო ტექნოლოგია

25. მეცხოველეობა

26. ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია

27. აგროინჟინერია

28. სატყეო საქმე

29. მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება

30. მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი

31. მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა

32. ბუნებრივი საფრთხეები, მდგრადი გარემო და დაცვა


აირჩიე სტუ - N003


 

სიახლეებში დაბრუნება