11 მარტ

დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა

2020 წლის 5 მარტს ჩატარდა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე, ვიცე-რექტორი, პროფესორ ლევან კლიმიაშვილი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი.
04 მარტ

კომფერენცია

2020 წლის 28 თებერვალს თბილისში, საქართველოს მაღალი კაშხლების ეროვნული კომიტეტის თაოსნობით, გაიმართა ყოველწლიური კონფერენცია „მოწინავე მიდგომები და კაშხლების უსაფრთხოება“.  
ყველა სიახლე

დისერტაციის დაცვა

02/10/2020

2019 წლის 7 თებარვალს ჩატარდა, დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი, საუნივერსიტეტი სადისერტაციო საბჭოს, „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“, პირველი სხდომა. განხილული იქნა დოქტორანტ ოთარ ჯაფარიძის სადისერტაციო ნაშრომი „მცენარეული ბიომასის ნარჩენების თბოუნარიანობის ექსპერიმენტული გამოკვლევა“ (ხელმძღვანელო პროფესორი ომარ კიღურაძე). საბჭოს გადაწყვეტილებით, ოთარ ჯაფარიძეს მიენიჭა ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 


 

სიახლეებში დაბრუნება