მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

09/20/2021

2021/2022 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

სამშენებლო ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა

სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობის მენეჯმენტი

სამაგისტრო პროგრამა - წყლის ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

სამაგისტრო პროგრამა - ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - გეოლოგია

სამაგისტრო პროგრამა -საინჟინრო-გეოდეზია

სამაგისტრო პროგრამა - პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა

სამაგისტრო პროგრამა - ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები

სამაგისტრო პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია

სამაგისტრო პროგრამა - გარემოს დაცვითი ინჟინერია

სამაგისტრო პროგრამა - ფარმაცია

სამაგისტრო პროგრამა - მასალათმცოდნეობა

სამაგისტრო პროგრამა - ქიმია

სამაგისტრო პროგრამა - მეტალურგია

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ტრანსპორტი

სამაგისტრო პროგრამა - ლოგისტიკა

სამაგისტრო პროგრამა - საგზაო ინჟინერია

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

სამაგისტრო პროგრამა - მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურა

სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურათმცოდნეობა

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - სამართალი

სამაგისტრო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმატიკა

სამაგისტრო პროგრამა - მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი

სამაგისტრო პროგრამა - მათემატიკა

სამაგისტრო პროგრამა - საინჟინრო ფიზიკა

სამაგისტრო პროგრამა - სამედიცინო ფიზიკა

სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა

სამაგისტრო პროგრამა - ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში (ინგლისურენოვანი)

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

სამაგისტრო პროგრამა - დიზაინი (ინგლისურენოვანი)

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - სასურსათო ტექნოლოგია

სამაგისტრო პროგრამა - სატყეო საქმე

სამაგისტრო პროგრამა - მეცხოველეობა

სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და მეღვინეობა

სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა - აგრონომია (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა - სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია

სამაგისტრო პროგრამა - სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია

სამაგისტრო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიები

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა

სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა

სამაგისტრო პროგრამა - სასტუმრო მომსახურების მართვა

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ეკონომიკა

სამაგისტრო პროგრამა - ევროპისმცოდნეობა

სამაგისტრო პროგრამა - არქეოლოგია

სამაგისტრო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

სამაგისტრო პროგრამა - საზოგადოებრივი ურთიერთობები


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11