13 თებ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის მაგისტრანტის წარმატება

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის „საჯარო მმართველობის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი გოგა გელიტაშვილი შერჩევის პროცედურების წარმატებით გავლის შედეგად მიღებულ იქნა სტაჟიორად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
12 თებ

სპეციალური სტიპენდია !

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან პარტნიორობით აცხადებს სტიპენდიას გამორჩეული საჯარო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე უმაღლესი რგოლის მენეჯერებისთვის (CEU Executive MBA)
12 თებ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ფაკულტეტზე დაწესებულია გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების ნიკო ნიკოლაძის სახელობის, აკაკი ხოშტარიას სახელობის და დავით სარაჯიშვილის სახელობის საფაკულტეტო სტიპენდია თვეში 100 ლარის ოდენობით
10 თებ

სტუდენტთა საყურადღებოდ !

მიმდინარე სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტის სტატუსის აღდგენის და სემესტრის დამატების ვადები დასრულდება 2020 წლის 12 თებერვალს! გთხოვთ მობრძანდეთ სასწრაფოდ დეკანატში
05 თებ

საჯარო სამსახურის ბიურო სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამას იწყებს

საჯარო სამსახურის ბიურო  სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-12 ნაკადს იწყებს
04 თებ

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2020 წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" I ეტაპის განხორციელებას იწყებს
ყველა სიახლის ნახვა

დოქტორანტის გამოსვლა მეთოდურ სემინარზე

12/30/2019

 საჯარო მმართველობის პროგრამის დოქტორანტის გამოსვლა დარგთაშორისი კვლევების მეთოდურ სემინარზე
(სტუ ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტის პროექტი)

2019 წლის 27 დეკემბერს, საჯარო მმართველობის დოქტორანტმა ქეთევან კანდელაკმა მონაწილეობა მიიღო სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სემინარზე - „მათემატიკური მეთოდების გამოყენება ჰუმანიტარულ კვლევებში“.
ქეთევან კანდელაკმა სემინარზე წარმოადგინა სადოქტორო კვლევის შემადგენელი ნაწილი: თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიის ცალკეული ფაზების შედარებითი ანალიზი (კვლევის მათემატიკური მეთოდები); ისაუბრა კვლევის გამოყენებით მნიშვნელობზე: სატრანსპორტო სისტემის ორგანიზების პრობლემის დაძლევა, მუნიციპალიტეტისა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გასატარებელი ღონისძიებების შეფასება ქალაქში რაციონალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნის უზრუნველსაყოფად.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ: სტუ-ის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი ვახტანგ კვარაცხელია და ამავე ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტის პროფესორები: თამაზ მორჩაძე, ნუნუ რუსაძე, სასწავლო კვლევითი სამაეცვნიერო ცენტრის თანამშრომლები, აგრეთვე საჯარო მმართველობის, სამართალმცოდნეობის, IT ტექნოლოგიების, ტრანსპორტის მართვის სფეროში მომუშავე დოქტორანტები, რომელთაც გამოხატეს სურვილი მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით კვლევების განხორციელებაში ახლი ცოდნის შესაძენად.
მონაწილეებმა ისაუბრეს წარმოდგენილ მასალაში მოძრაობის განტოლებების, დიფუზიის განტოლებების შემუშავებზე, ფუნქციათა გაწერის გზებსა და მიმართულებებზე, აგრეთვე პროგნოზირების მეთოდის სრულყოფისთვის სატრანსპორტო კორესპოდენციების მიხედვით მატრიცის შედგენის მნიშვნელობაზე.
დისკუსია შეაჯამა ცენტრის ხელმძღვანელმა თამაზ მარსაგიშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ წარმოდგენილი სასემინარო თემის განხილვამ დარგთაშორის კვლევას დინამიურობა შესძინა, გამოიიკვეთა ის მიმართულებები და კრიტერიუმები, რომლებიც დისერტაციის ხარისხზე აშკარად დიდ გავლენას მოახდენს.
დაიგეგმა, რომ დარგთაშორისი კვლევის შედეგის შეფასების მიზნით. გაწეული კონსულტაციების მიხედვით, თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტის მართვის სისტემის ნაწილის მათემატიკური მოდელის აგების შემდეგ, ქეთევან კანდელაკის კვლევა მოსმენილ იქნეს მორიგ სემინარზე.