02 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ !

ინფორმაცია დამატებითი შუალედური გამოცდების ჩატარების შესახებ
30 ივნ

სტუდენტთა საყურადღებოდ !

ინფორმაცია ლაბორატორიული მეცადინეობის ჩატარების, სასწავლო კურსების აღდგენისა და გამოცდების შესახებ
29 ივნ

დოკუმენტები საბაკალავრო ნაშრომების დასაცავად

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის მდივანთან წარსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი
26 ივნ

ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია

2020 წლის 26 ივნისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე მუშაობას შეუდგა  IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელი იყო როგორც ელექტრონული პორტალის  „Zoom”-ის სისტემის გამოყენებით, ისე სააუდიტორიო სივრცეში.
25 ივნ

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის შესახებ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების II კურსელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
23 ივნ

კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მონაწილეთა საყურადღებოდ!

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მონაწილეთა საყურადღებოდ!
კონფერენცია გაიმართება 26 ივნისს, 11 საათზე. იმუშავებს 5 სექცია.
კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად შეგიძლიათ ისარგებლოთ ელექტრონული პორტალით - “Zoom”-ის სისტემის გამოყენებით ან მობრძანდეთ უნივერსიტეტში.
“Zoom”-ის მისამართი და აუდიტორიის ნომერი მითითებულია სექციების მიხედვით.
ყველა სიახლის ნახვა

ცხადდება სამეცნიერო სტატიების კონკურსი

10/31/2019

ცხადდება სამეცნიერო სტატიების კონკურსი

ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომების კრებულის საზღვარგარეთ გამოსაცემად:

თემა: „ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები“

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებს - მეცნიერ-ხელმძღვანელებთან ერთად.

დაიბეჭდება მხოლოდ გამომცემლის მიერ შერჩეული ნაშრომები!

სარედაქციო საბჭოს შემადგენლობა საქართველოს მხრიდან:
თავმჯდომარე: რუსუდან ქუთათელაძე - ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი
წევრები: მედეა ჭელიძე - ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც. პროფესორი
               ნატალია ჭანტურია - ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოც. პროფესორი
               თამარ ბერიძე - ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი

კონკურსში მონაწილეობის ძირითადი მოთხოვნები:
• სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურად - არა უმეტეს 5 გვერდისა
• ფურცლის ფორმატი - A4, შრიფტი - “ Times New Roman”, ზომა - 11, სტრიქონებს შორის მანძილი - 1, ველების მანძილი (ყველა მხრიდან) - 2 სმ
• გვერდის მარცხენა კუთხეში მითითებული უნდა იყოს ავტორის (თანაავტორის) სახელი და გვარი, უნივერსიტეტი
• ბიბლიოგრაფია წარმოდგენილ უნდა იქნას ნაშრომის ბოლოს ანბანური თანმიმდევრობით
• ავტორებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა პლაგიატის შესახებ
• ერთი ავტორის მონაწილეობის ღირებულება - 50 GEL
• სტატიების მიღების ბოლო ვადა - 2019 წლის 20 დეკემბერი

სტატიის გაფორმების ინსტრუქცია
სამეცნიერო სტატიის სტრუქტურა მოიცავს შემდეგ სავალდებულო ელემენტებს:
• სტატიის სათაური
• ინფორმაცია ავტორის/ავტორების შესახებ - ნაჩვენები უნდა იყოს სამეცნიერო ხარისხი, სამუშაო/სწავლის ადგილი, საკონტაქტო მონაცემები
რეზიუმე/ანოტაცია - ასახავს ჩატარებული კვლევის ძირითად, მნიშვნელოვან ეტაპებს, ობიექტებს, მათ ნიშნებსა თუ მახასიათებლებს, დასკვნებს. რეკომენდებული მოცულობაა 300-500 სიტყვა
საძიებო სიტყვები - ასახავს ტექსტის შინაარსს, კვლევის ობიექტს. საძიებო სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობაა 3-5
ძირითადი ტექსტი - გამოკვეთს შემდეგ შემადგენელ ნაწილებს:
   შესავალი (Introduction) – მოიცავს კვლევის საგანს, ამოცანებს, ეტაპებს
   მასალები და მეთოდები (Materials and Methods) – ყურადღება მახვილდება კვლევის მეთოდებსა და წყაროებზე
   ძირითადი ნაწილი (Main Parts) – ასახავს კვლევის პროცესს და თანმიმდევრულ მსჯელობას, აღიწერება კვლევის სტადიები და ეტაპები
   შედეგები (Results) – წარმოდგინდება ცხრილების, გრაფიკებისა და სტატისტიკური მაჩვენებლების სახით
    დასკვნა (Conclusions) - შედეგების ინტერპრეტირება შესაძლებელია საკუთარი გამოცდილების, საბაზო ცოდნისა და სამეცნიერო პოტენციალის შეჯერების საფუძველზე
გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალი


საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი – 0160, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, VI კორპუსი, ოთახი 707ა
WEB – http://gtu.ge/bef/
E-mail: m.chelidze@gtu.ge; n. tchanturia@gtu.ge; t.beridze@gtu.ge