28 მაი

„ასოცირების 6 წელი საქართველოსთვის“

კვლევითი პროექტების კონკურსი სტუდენტებისა და დოქტორანტებისათვის - “ასოცირების 6 წელი საქართველოსთვის”
28 მაი

„ასოცირების 6 წელი საქართველოსთვის“

ესეების კონკურსი სტუდენტებისა და დოქტორანტებისათვის - „ასოცირების 6 წელი საქართველოსთვის“
28 მაი

კონფერენცია "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

2020 წლის 26-27 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ ("Globalization and Modern Business Challenges"; «Глобализация и современные вызовы бизнеса»)
20 მაი

I Международная научно-практическая интернет-конференция

Проходит прием материалов на участие в I Международной научно-практической интернет-конференции «WAYS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN MODERN CRISIS CONDITIONS». Прием материалов до 29.05.2020. Отправка электронного сборника и электронного сертификата участника запланирована на 8.06.2020
19 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!

შუასემესტრული საგამოცდო ნაშრომების გასწორების ვიდეოისტრუქცია

18 მაი

სტუდენტების საყურადღებოდ!

რეკომენდაციები შუასემესტრული გამოცდებისთვის
ყველა სიახლის ნახვა

კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“

09/16/2019

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
ღია დიპლომატიის ასოციაცია
სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია პრაქტიკა)


XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
“ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“


კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, VI კორპუსი

კონფერენციის ელ-ფოსტა: geoandopendip@yahoo.com

კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2019 წლის 25-26 ოქტომბერი

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული მიმართულებები:

• “საჯარო მმართველობის და საჯარო პოლიტიკის თეორია, პრაქტიკა და მეთოდოლოგია”
• “დიპლომატიის თეორია, ისტორია, პრაქტიკა”
• “ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები”
• “საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი საფუძვლები”
• “საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის ეკონომიკური საკითხები”
• “პოლიტიკა და კულტურა”
• “სახელმწიფო და რელიგია”
• „ეროვნული უშიშროებისა და უსაფრთხოების სისტემები და მართვა“
• „საქართველოს ევროინტეგრაციის აქტუალური პრობლემები“.


კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ :

 აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი სფეროს წარმომადგენლებს
 აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს
 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს
 დოქტორანტურის, მაგისტრატურის და ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს
 სწავლულ-ეკონომისტებს
 მედიის სფეროს წარმომადგენლებს
 დამოუკიდებელ მკვლევარებს
 ნებისმიერ მოქალაქეს, რომლის მოხსენებაც დააკმაყოფილებს აკადემიურ მოთხოვნებს და შესაბამისობაში იქნება პროგრამით გათვალისწინებულ მიმართულებებთან

კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმები:

 მოხსენების წარდგენა ინდივიდუალურად და ჯგუფურად
 მოხსენების წარდგენა ონლაინ ვიდეო რეჟიმში
 კონფერენციაში ჩართვა მონაწილის სტატუსით
 კონფერენციაში ჩართვა სტუმრის/დაინტერესებული პირის სტატუსით

კონფერენციით გათვალისწინებულია:

 ქართველ და უცხოელ მეცნიერ-მკვლევართა შრომებისა და კვლევების გაცნობა
 კონფერენციის კრებულის გამოცემა ISBN კოდით
 კონფერენციაზე მონაწილეობის სერთიფიკატის გაცემა
 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ორგანიზება
 პარტნიორული ურთიერთობების ფორმირება და კონტაქტების დამყარება
 კვლევითი პროექტის დაგეგმვისა და ორგანიზების შესაძლებლობის წარმოდგენა
 კერძო და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებთან შრომების წარდგენისა და დისკუსიის მოწყობის პლატფორმის ფორმირება
 კულტურული ღონისძიებები

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი :

არჩილ ფრანგიშვილი – თავმჯდომარე
ზურაბ გასიტაშვილი
ქეთევან ქოქრაშვილი
რუსუდან ქუთათელაძე
გენადი იაშვილი
შოთა დოღონაძე
ოთარ ბაღათურია
ოთარ ქოჩორაძე
გიორგი ცავა


სარედაქციო საბჭოს შემადგენლობა:

შოთა დოღონაძე – თავმჯდომარე
გიორგი ბაღათურია
თინათინ იაშვილი
თამარ რევაზიშვილი
ბესიკ შერაზადიშვილი.

ძირითადი ვადები :

 სტატიის წარდგენა: 10 სექტემბერი - 10 ოქტომბერი
 კონფერენციაში ჩართვის დადასტურება: 10-15 ოქტომბერი
 სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდა 15 ოქტომბერი
 კონფერენციის ჩატარება: 25-26 ოქტომბერი

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი: კონფერენციაში მონაწილეობის მოსაკრებელი შეადგენს 50 ლარს, უცხოელებისათვის 50 ევროს.
  
ეროვნულ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის (GEL):
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში:
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 708977259
ბანკის დასახელება -სახელმწიფო ხაზინა;
ბანკის კოდი -TRESGE22;
დანიშნულება- 262

უცხოურ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის (EUR):
Intermediary:
DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE
SWIFT CODE : MARKDEFF
ACC: 5040040060
Beneficiary’s bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE : BNLNGE22
Beneficiary: LEPL GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (vial code: 799780082)
IBAN: GE65NB0331100001150207

უცხოურ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის $ (USD):
Intermediary:
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA
SWIFT CODE : FRNYUS33
ACC:021087992 GEORG
Beneficiary’s bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE : BNLNGE22
Beneficiary: LEPL GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (vial code: 799780082)
IBAN: GE65NB0331100001150207

განთავსება & ტრანსფერი: აეროპორტში/სადგურზე დახვედრის ორგანიზება;

გაფორმების ინსტრუქცია :

სამეცნიერო ნაშრომის მოცულობა:

A4 ფორმატის 4-7 გვერდი. შრიფტი: Sylfaen, რუსული და ინგლისური ენებისათვის – Times New Roman. საილუსტრაციო მასალა (ნახაზები, დიაგრამები, გრაფიკები, ფოტო მასალა) წარმოდგენილი უნდა იქნას - MS Word-ით. ყველა არე - 2 სმ. ინტერვალი -1,5 შრიფტის ზომა - 12, აბზაცი - 1,25.

ტექსტის სტრუქტურა:

- ნაშრომის სათაური
- გვარი, სახელი
- სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება
- აბსტრაქტი
- საკვანძო სიტყვები
- ძირითადი ტექსტი
- დასკვნა
- გამოყენებული ლიტერატურა
- ნაშრომის სათაური ინგლისურ ენაზე
- გვარი, სახელი, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება ინგლისურ ენაზე
- რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (100-150 სიტყვა)

საორგანიზაციო კომიტეტი: ტელ.: 236-45-14, 599 301 803

მოხსენების ტექსტი წარმოდგენილი უნდა იქნას ელექტრონულ ფორმატში. ელექტრონული ვერსია უნდა გაიგზავნოს ელექტრონულ ფოსტაზე - geoandopendip@yahoo.com

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება ჟურნალებში:
„ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა“) და“Scripta Manent”
და განთავსდება ვებ-გვერდზე: http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi