14 იან

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის  დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
13 იან

პროექტების ანგარიში

2019 წლის 27 დეკემბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე გაიმართა სამეცნიერო-კვლევითი-სასწავლო პროექტების ანგარიშის მოსმენა
10 იან

კონფერენციის შრომების კრებული

ხელისუფლება და საზოგადოება - 2019
XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

30 დეკ

ჩათვლები ბაფის სერტიფიცირების პროგრამაზე

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებებით საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი პირისათვის, სასერტიფიკაციო პროგრამის დისციპლინების (საგნების) აღიარბას, კომპეტენციის საბაზო დონეზე, ბაფი ახორციელებს.
30 დეკ

დოქტორანტის გამოსვლა მეთოდურ სემინარზე

2019 წლის 27 დეკემბერს,  საჯარო მმართველობის დოქტორანტმა ქეთევან კანდელაკმა მონაწილეობა მიიღო სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სემინარზე - „მათემატიკური მეთოდების გამოყენება ჰუმანიტარულ კვლევებში“.
30 დეკ

"მეწარმეობის დღე"

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის მასპინძლობით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში "მეწარმეობის დღე" ჩატარდა
ყველა სიახლის ნახვა

კონფერენცია კავკასიის უნივერსიტეტში

07/25/2019

სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია კავკასიის უნივერსიტეტში


2019 წლის 25 ივლისს, ა(ა)იპ "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდი" და კავკასიის უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის ფონდთან თანამშრომლობით, კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია: „გაზრდილი გამჭვირვალობა და ფინანსური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა: ახალი შესაძლებლობები აკადემიური საზოგადოებისათვის და სხვა დაინტერესებულ მხარეთათვის საქართველოში". სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის აკადემიურმა და მოწვეულმა პერსონალმა სტუდენტებთან ერთად მიიღეს აქტიური მონაწილეობა აღნიშნულ ღონისძიებაში, რომელიც უზრუნველყოფს სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებში სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, სამეცნიერო-კვლევითი და ტრანსფერული უნარების განვითარებას და მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას.