Erasmus+ - სალექციო კურსი Arduino uno კონტროლერის შესახებ და სამუშაო ვიზიტი სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტშიErasmus+ - სალექციო კურსი Arduino uno კონტროლერის შესახებ და სამუშაო ვიზიტი სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტში

05/09/2018

სიახლეებში დაბრუნება