მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სამშენებლო ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა
სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობის მენეჯმენტი
სამაგისტრო პროგრამა - წყლის ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა - ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - გეოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა - საინჟინრო გეოდეზია
სამაგისტრო პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა - პროფესიული  უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა
სამაგისტრო პროგრამა - ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიებ

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამები: ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგია;  ქიმია; გარემოს დაცვითი ინჟინერია; ფარმაცია; მეტალურგია; მასალათმცოდნეობა.

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ტრანსპორტი
სამაგისტრო პროგრამა - ლოგისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
სამაგისტრო პროგრამა - მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა - საგზაო ინჟინერია

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურა
სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურათმცოდნეობა

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - სამართალი
სამაგისტრო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამები: ინფორმატიკა; მართვის სისტემები ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი
სამაგისტრო პროგრამა - მათემატიკა
სამაგისტრო პროგრამები: საინჟინრო ფიზიკა; სამედიცინო ფიზიკა
სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა 
სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში (ინგლისურენოვანი)   https//www.cadcamge.ch/edprog/.
სამაგისტრო პროგრამა - ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

სამაგისტრო პროგრამა - დიზაინი (ინგლისურენოვანი) გამოცდა ხატვაში

აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია
სამაგისტრო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა - სასურსათო ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა - მეცხოველეობა
სამაგისტრო პროგრამა - სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და მეღვინეობა
სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი) 
სამაგისტრო პროგრამა - სატყეო საქმე
სამაგისტრო პროგრამა - აგრონომია (ინგლისურენოვანი) 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა
სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა
სამაგისტრო პროგრამა - სასტუმრო მომსახურების მართვა

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და  ჰუმანიტარული მეცნიერებების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - საზოგადოებასთან ურთიერთობა
სამაგისტრო პროგრამა - ევროპისმცოდნეობა
სამაგისტრო პროგრამა - ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა - არქეოლოგია

 

სიახლეებში დაბრუნება