>
სწავლების დეპარტამენტი

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სამშენებლო ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - "მშენებლობა"
სამაგისტრო პროგრამა - "მშენებლობის მენეჯმენტი"
სამაგისტრო პროგრამა - "წყლის ინჟინერია" (ინგლისურენოვანი)

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - "ტელეკომუნიკაცია"
სამაგისტრო პროგრამა - "ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია"
სამაგისტრო პროგრამა - "ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა"

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - "გეოლოგია"
სამაგისტრო პროგრამა - "საინჟინრო გეოდეზია"
სამაგისტრო პროგრამა - "უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება"
სამაგისტრო პროგრამა - "ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიები"
სამაგისტრო პროგრამა - "სამთო და გეოინჟინერია"

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამები: "ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია"; "ქიმია"; საინჟინრო ეკოლოგია"; მასალათმცოდნეობა"; მეტალურგია" და "ფარმაცია".

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტ

სამაგისტრო პროგრამა - "ტრანსპორტი"
სამაგისტრო პროგრამა - "ლოგისტიკა"
სამაგისტრო პროგრამა - "საგზაო ინჟინერია"
სამაგისტრო პროგრამა - "მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები"
სამაგისტრო პროგრამა - "ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა"

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - "არქიტექტურა"
სამაგისტრო პროგრამა - "არქიტექტურათმცოდნეობა"

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - "სამართალი"
სამაგისტრო პროგრამა - "საერთაშორისო ურთიერთობები"

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამები: "ინფორმატიკა" და " მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი"
სამაგისტრო პროგრამა - "მათემატიკა"
სამაგისტრო პროგრამები: "საინჟინრო ფიზიკა" და "სამედიცინო ფიზიკა"
სამაგისტრო პროგრამა - "ბიოსამედიცინო ინჟინერია" (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - "ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა"

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

სამაგისტრო პროგრამა - "დიზაინი"  გამოცდა ხატვაში

გრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - "სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია"
სამაგისტრო პროგრამა - "აგრარული ტექნოლოგიები"
სამაგისტრო პროგრამა - "სასურსათო ტექნოლოგია"
სამაგისტრო პროგრამა - "სატყეო საქმე"
სამაგისტრო პროგრამა - "მეცხოველეობა"
სამაგისტრო პროგრამა - "მევენახეობა და მეღვინეობა"
სამაგისტრო პროგრამა - "მევნახეობა და ენოლოგია" (ინგლისურენოვანი)

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - "საჯარო მმართველობა"
სამაგისტრო პროგრამა - "საჯარო მმართველობა" (რუსულენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - "საბანკო პროცესების მართვა"
სამაგისტრო პროგრამა - "ბიზნესის ადმინისტრირება"
სამაგისტრო პროგრამა - "ბიზნესის ადმინისტრირება" (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - "სასტუმრო მომსახურების მართვა"

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - "ეკონომიკა"
სამაგისტრო პროგრამა - "ევროპისმცოდნეობა"
სამაგისტრო პროგრამა - "საზოგადოებრივი ურთიერთობები"
სამაგისტრო პროგრამა - "მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა"
სამაგისტრო პროგრამა - "არქეოლოგია"

სიახლეებში დაბრუნება