მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სამშენებლო ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა;
სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობის მენეჯმენტი;
სამაგისტრო პროგრამა - წყლის ინჟინერია.

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ტელეკომუნიკაცია;
სამაგისტრო პროგრამა - ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია;
სამაგისტრო პროგრამა - ტექნოლოგიური პროცესების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა.

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - გეოლოგია;
სამაგისტრო პროგრამა - საინჟინრო გეოდეზია;
სამაგისტრო პროგრამა - უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება;
სამაგისტრო პროგრამა - ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები;
სამაგისტრო პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია;

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამები: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია; ქიმია: საინჟინრო ეკოლოგია; მასალათმცოდნეობა; მეტალურგია და ფარმაცია

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ტრანსპორტი;
სამაგისტრო პროგრამა - ლოჯისტიკა;
სამაგისტრო პროგრამა - საგზაო ინჟინერია;
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა.
სამაგისტრო პროგრამა - მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები.

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

არქიტექტურის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების პირობები (გზამკვლევი აპლიკანტთათვის)
სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურა;
სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურათმცოდნეობა.

ამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - სამართალი;
სამაგისტრო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები.

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამები - ინფორმატიკა; მართვის სისტემები ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი;
სამაგისტრო პროგრამები - საინჟინრო ფიზიკა; სამედიცინო ფიზიკა;
სამაგისტრო პროგრამა - მათემატიკა;
სამაგისტრო პროგრამა ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა;
სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი).

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

სამაგისტრო პროგრამა - დიზაინი (ინგლისურენოვანი).
სასპეციალიზაციო გამოცდა ხატვაში.

აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია;
სამაგისტრო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიები;
სამაგისტრო პროგრამა - სასურსათო ტექნოლოგია;
სამაგისტრო პროგრამა - სატყეო საქმე;
სამაგისტრო პროგრამა - მეცხოველეობა;
სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და მეღვინეობა;
სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი);
სამაგისტრო პროგრამა - აგრონომია (ინგლისურენოვანი);
სამაგისტრო პროგრამა - სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია.

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი);
სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა;
სამაგისტრო პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა;
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება;
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი);
სამაგისტრო პროგრამა - სასტუმრო მომსახურების მართვა.
ინგლისური ენის ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო პროგრამებისათვის "ბიზნესის ადმინისტრირება" და "საბანკო პროცესების მართვა"

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ეკონომიკა;
სამაგისტრო პროგრამა - ევროპისმცოდნეობა;
სამაგისტრო პროგრამა - საზოგადოებრივი ურთიერთობები;
სამაგისტრო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა;
სამაგისტრო პროგრამა - არქეოლოგია.


 

სიახლეებში დაბრუნება