>
სწავლების დეპარტამენტი

ყურადღება!

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სამშენებლო ფაკულტეტი:
სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა
სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობის მენეჯმენტი
სამაგისტრო პროგრამა - წყლის ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ენერგეტიკა და ელექტოინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა - ტელეკომუნიკაცია
სამაგისტრო პროგრამა - ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - გეოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა - საინჟინრო გეოდეზია
სამაგისტრო პროგრამა - უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება
სამაგისტრო პროგრამა - ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტ
სამაგისტრო პროგრამები: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია; ქიმია; საინჟინრო ეკოლოგია; მასალთმცოდნეობა; მეტალურგია; ფარმაცია.

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ტრანსპორტი
სამაგისტრო პროგრამა - ლოჯისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა - საგზაო ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 
სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურა
სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურათმცოდნეობა

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - სამართალი
სამაგისტრო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამები: ინფორმატიკა; მართვის სისტემები ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი
სამაგისტრო პროგრამები: საინჟინრო ფიზიკა; სამედიცინო ფიზიკა.
სამაგისტრო პროგრამა - მათემატიკა
სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა
სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
სამაგისტრო პროგრამა - დიზაინი (ინგლისურენოვანი)
სასპეციალიზაციო გამოცდა ხატვაში

აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია
სამაგისტრო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა - სასურსათო ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა - სატყეო საქმე
სამაგისტრო პროგრამა - მეცხოველეობა
სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და მეღვინეობა
სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - ორგანული სოფლის მეურნეობა
სამაგისტრო პროგრამა - აგრონომია (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა - აგრობიზნესის მენეჯმენტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა
სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა
სამაგისტრო პროგრამა - ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება
სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა - სასტუმრო მომსახურების მართვა

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა - ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა - ევროპისმცოდნეობა
სამაგისტრო პროგრამა - საზოგადოებრივი ურთიერთობები
სამაგისტრო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა - არქეოლოგია

სიახლეებში დაბრუნება