მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

28 იანვარს გაიმართა ვასილ აბულაძის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე "საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (ქ. თბილისის მაგალითზე)"