მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ფაკულტეტზე 2018-2019 სასწავლო მაგისტრატურის სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

18-09-2018

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი 

სიახლეებში დაბრუნება