მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დასრულდა სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა

27-07-2018 9 ივლისიდან 23 ივლისის ჩათვლით "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის" ფაკულტეტზე სადიუსერტაციო ნაშრომი დაიცვა 11 დოქტორატმა.
ნინო წივწივაძის დაცვის ფოტომასალა

 

სიახლეებში დაბრუნება