სასწავლო პროცესი

სასწავლო პროცესი

სამშენებლო მანქანების დეპარტამენტი ამზადებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიღებულო სწავლების ყველა საფეხურისათვის. მათ შორის

ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამები 
1. სამშენებლო სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური საშუალებები:
მოდული I: „ამწე-სატრანსპორტო სამშენებლო და საგზაო მანქანები და მოწყობილობები“.
მოდული II: „სპეციალური საბაგირო, ჰიდრავლიკური და პნევმატიკური ტრანსპორტი“.
მოდული III: „საპორტო ტექნოლოგიური ტრანსპორტი და მოწყობილობები“.
მოდული IV: „სატრანსპორტო მშენებლობის ინდუსტრიულიკომპლექსების მექანიკური მოწყობილობა“.
2. Наземные транспортно-технологические средства:
Модуль I: „Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование“,
Модуль II: „Гидравлический и пневматический транспорт и специальные канатные дороги“.
3. მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია:
მოდული IV: „ ამწე - სატრანსპორტო მანქანები და ლიფტები და მათი ტექნიკური ექსპერტიზა“,
მოდული V: „სამშენებლო - საგზაო - სალიანდაგო მანქანა - მოწყობილობები და მათი ტექნიკური ექსპერტიზა“.
4. ტრანსპორტი:
მოდული IV : სპეციალური ტექნოლოგიური ტრანსპორტი

მაგისტრატურა
პროგრამა:  მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია
სპეციალიზაციის  სამაგისტრო თემატიკა: „ამწე-სატრანსპორტო, სამშენებლო და საგზაო მანქანების კონსტრუირება და წარმოება“
პროგრამა:  ტრანსპორტი
სპეციალიზაციის  სამაგისტრო თემატიკა: „სპეციალური ტრანსპორტი“

პროფესიული მომზადება
 III საფეხური: ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი.
 III საფეხური: სამშენებლო, საგზაო, სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი.
 IV საფეხური: ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი.
 IV საფეხური: სამშენებლო, საგზაო, სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი.
 V საფეხური: ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების ტექნიკოსი.
 V საფეხური: სამშენებლო, საგზაო, სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკოსი.

დოქტურანტურა
საგანმანათლებლო პროგრამა: მანქანათმცოდნეობა,  მანქანათმშენებლობა და საწარმოო ტექნოლოგიები.