მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანება MES 4 21 0000822923

08/26/2021 სსიპ –საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ
დანართი 1 - განცხადების ფორმა
დანართი 2 - სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსების შესაბამისი კრედიტების აღიარების შესახებ
დანართი 3 - ბრძანების პროექტი

Back to the list

0322 77 11 11