მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

25-11-2021 ბრძანება MES 0 21 0001143490
სტუდენტთა პერსონალური მონაცემების ავტომატურად დამუშავების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
დანართი 1


24-11-2021 MES 2 21 0001244337
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


19-11-2021 MES 2 21 0001232943
ინსტიტუტი ტექინფორმის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ


18-11-2021 MES 8 21 0001243622
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის 30 სექტემბრის N 01-09-10/232 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


18-11-2021 MES 1 21 0001243634
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2018 წლის 26 ოქტომბრის N01-09-10/240 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


17-11-2021 MES 3 21 0001233385
„მაგისტრატურაშიჩარიცხვისშესახებ“ სტუ-სრექტორის 2021 წლის 08 ოქტომბრისN1059144 ბრძა ნების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის თაობაზე 


17-11-2021 ბრძანება MES 0 21 0001233454
„მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ“ სტუ -ის რექტორის 2021 წლის 08 ოქტომბრის N1059144ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


08-11-2021 ბრძანება MES 7 21 0001198703
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


04-11-2021 ბრძანება MES 0 21 0001187555
2021 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სასწავლო განრიგის შესახებ


29-10-2021 ბრძანება MES 2 21 0001160268
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2021 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარჩენილი თავისუფალი ადგილების რაოდენობისა და რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რიგითობის გათვალისწინებით ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2


28-10-2021 ბრძანება MES 2 21 0001153103
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


22-10-2021 ბრძანება MES 1 21 0001125798
„მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 08 ოქტომბრის N1059144 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


15-10-2021 ბრძანება MES 0 21 0001095115
სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების აკადემიურ ჯგუფებში განაწილების შესახებ


13-10-2021 ბრძანება MES 4 21 0001086119
სამაგისტრო პროგრამებზეჩარიცხული სტუდენტების სპეციალიზაციების და კონცენტრაციების მიხედვით აკადემიურ ჯგუფებში განაწილების შესახებ


12-10-2021 ბრძანება MES 5 21 0001078858
უცხოური ენის უფროს მასწავლებელთა მიღების შესახებ
დანართი


08-10-2021 ბრძანება MES 2 21 0001057533
აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


08-10-2021 ბრძანება MES 0 21 0001061022
სტუ-ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის და სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტებისათვის სახელწოდების შეცვლის შესახებ


08-10-2021 ბრძანება MES 4 21 0001058787
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


08-10-2021 ბრძანება MES 9 21 0001062868
2021-2022 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


08-10-2021 ბრძანება MES 2 21 0001059144
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ


08-10-2021 ბრძანება MES 7 21 0001057448
სსმმ აკადემიის აკადემიკოსის გურამ ტყემალაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“ ჩატარების შესახებ


06-10-2021 ბრძანება MES 6 21 0001043442
რომის საპიენცას უნივერსიტეტში (იტალია) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


04-10-2021 ბრძანება MES 0 21 0001023790
2021-2022 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


01-10-2021 ბრძანება MES 9 21 0001006806
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ


29-09-2021 ბრძანება MES 0 21 0000995991
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2021 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2


27-09-2021 ბრძანება MES 3 21 0000987308
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


27-09-2021 ბრძანება MES 1 21 0000985975
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


27-09-2021 ბრძანება MES 9 21 0000987296
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4


16-09-2021 ბრძანება MES 3 21 0000931886
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


15-09-2021 ბრძანება MES 6 21 0000922753
ბეჟას პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში (პორტუგალია) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


15-09-2021 ბრძანება MES 5 21 0000925920
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ


13-09-2021 ბრძანება MES 5 21 0000905823
სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


10-09-2021 ბრძანება 10.09.2021 MES 7 21 0000897500
"სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ“ სტუ-ს რექტორის 2021 წლის 26 აგვისტოს N8219 39 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


09-09-2021 ბრძანება 02.09.2021 MES 4 21 0000850670
დოქტორანტურაში ჩარიცხვასთან დაკავშირებული კომისიების შესახებ


07-09-2021 ბრძანება MES 7 21 0000872561
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2021 წლის 27 აგვისტოს N827716 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


02-09-2021 ბრძანება MES 4 21 0000852399
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება პროფესიული სტუდენტების სასწავლო პროცესის შესახებ


31-08-2021 ბრძანება MES 2 21 0000839996
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


27-08-2021 ბრძანება MES 9 21 0000827716
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვასთან დაკავშირებული კომისიების შესახებ


26-08-2021 ბრძანება MES 4 21 0000822923
სსიპ –საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ
დანართი 1 - განცხადების ფორმა
დანართი 2 - სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსების შესაბამისი კრედიტების აღიარების შესახებ
დანართი 3 - ბრძანების პროექტი


25-08-2021 ბრძანება MES 5 21 0000818730
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


02-08-2021 ბრძანება MES 2 21 0000759373
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2021-2022 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


29-07-2021 ბრძანება MES 4 21 0000754244
„სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ სტუ-ს რექტორის 2021 წლის 01 ივლისის #656496 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


14-07-2021 ბრძანება MES 9 21 0000710193
„სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 01 ივლისის #656496 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის პირველი ეტაპის დავალებების მომზადებისა და შეფასების ჯგუფების შემადგენლობისა და შეფასების ქულების განსაზღვრის თაობაზე


09-07-2021 ბრძანება MES 7 21 0000695856
"სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ" სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 01 ივლისის # 656496 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დანართი 2


01-07-2021 ბრძანება MES 4 21 0000656496
სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ


24-06-2021 ბრძანება MES 7 21 0000627220
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-06-2021 ბრძანება MES 8 21 0000577920
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


15-06-2021 ბრძანება MES9210000568705
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


27-04-2021 ბრძანება MES 0 21 0000413662
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისოპროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


23-04-2021 ბრძანება MES 6 21 0000394093
"2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ" სტუ-ის 2021 წლის 12 მარტის №221961 ბრძანების ცვლილების შესახებ
დანართი 1


20-04-2021 ბრძანება MES 2 21 0000376918
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


12-03-2021 ბრძანება MES 9 21 0000221961
2020-2021 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


26-02-2021 ბრძანება MES8210000171498
,,პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“


17-02-2021 ბრძანება MES 3 21 0000125728
უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 5 თებერვლის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ MES 4 21 0000064970 ბრძანების საფუძველზე


08-02-2021 ბრძანება MES 1 21 0000073094
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


04-02-2021 ბრძანება MES3210000061792
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4


29-01-2021 ბრძანება MES5210000042155
,,პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“


31-12-2020 ბრძანება MES 3 20 0001244960
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოში ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის წარმომადგენლის ვაკანსიაზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


24-12-2020 ბრძანება MES 0 20 0001228028
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის დანერგვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


18-12-2020 ბრძანება M ES 4 20 0001210166
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


18-12-2020 ბრძანება MES 9 20 0001209947
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


08-12-2020 ბრძანება MES 5 20 0001170216
სტუ-ის რექტორის 2019 წლის 19 ნოემბრის № 01-09-10/273 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


27-11-2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება MES 3 20 0001131992
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ


27-11-2020 ბრძანება MES 4 20 0001131713
„2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ს რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/128 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


19-11-2020 ბრძანება MES 8 20 0001107156
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის გამართვასთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში სასწავლო პროცესის შეჩერების თაობაზე


16-11-2020 ბრძანება MES 0 20 0001098861
“2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ


09-11-2020 ბრძანება MES 0 20 0001077567
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ


03-11-2020 ბრძანება MES 6 20 0001061803
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებების შესახებ
დანართი 1 შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა
დანართი 2 შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მოქმედების გეგმა


30-10-2020 ბრძანება MES 7 20 0001054406
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


28-10-2020 ბრძანება MES 7 20 0001047729
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


28-10-2020 ბრძანება MES 0 20 0001047731
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში სასწავლო პროცესის შეჩერების თაობაზე


16-10-2020 ბრძანება N01-09-10/141
“2020-2021 სასწავლო წლის პირველი ( შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის N 01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ


16-10-2020 ბრძანება N01-09-10/140
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


15-10-2020 ბრძანება N 01-09-10/139
ზოგიერთი აპლიკანტის, 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარჩენილი ვაკანტური ადგილების რაოდენობისა და რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რიგითობის გათვალისწინებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების | განსაზღვრის შესახებ


02-10-2020 ბრძანება N01-09-10/136
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


30-09-2020 ბრძანება N01-09-10/133
„2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის N01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ


30-09-2020 ბრძანება N01-09-10/132
სტუ-ისა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განხორციელებული ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


30-09-2020 ბრძანება N01-09-10/131
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


18-09-2020 ბრძანება N01-09-14/2214
2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


18-09-2020 ბრძანება N01-09-10/128
2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


16-09-2020 ბრძანება N01-09-10/124
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ


14-09-2020 ბრძანება N01-09-10/123
„დოტრორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 18 აგვისტოს N01-09-10/102 ბრძანების ცვლილების შესახებ


14-09-2020 ბრძანება N01-09-10/121
სტუ-ის 2020 წლის N01-09-10/106 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილებების შესახებ


14-09-2020 ბრძანება N01-09-10/120
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


10-09-2020 ბრძანება N01-09-10/119
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადანაწილებული პირების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


08-09-2020 ბრძანება N01-09-10/117
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


04-09-2020 ბრძანება N01-09-10/116
უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტების სასწავლო პროცესში ჩაბმის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე


03-09-2020 ბრძანება N01-09-10/113
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ


21-08-2020 ბრძანება N01-09-10/108
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს ქ. თბილისი შექმნის შესახებ


21-08-2020 ბრძანება N01-09-10/107
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


20-08-2020 ბრძანება N01-09-10/106
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


20-08-2020 ბრძანება N01-09-10/104
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


18-08-2020 ბრძანება N01-09-10/102
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


18-08-2020 ბრძანება N01-09-10/101
სტუ-ში 2020 წლის 27 აგვისტოს პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ


14-08-2020 ბრძანება N01-09-10/100
სტუ-ში 2020 წლის შემოდგომზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


11-08-2020 ბრძანება N01-09-10/99
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


11-08-2020 ბრძანება N01-09-10/98
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


30-07-2020 ბრძანება N01-09-10/91
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა მონიტორინგის კომისიის შექმნის და სტუ-ს რექტორის ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


22-07-2020 ბრძანება N01-09-10/89
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ ჩასატარებელი სამუშაოს განსაზღვრის შესახებ


17-07-2020 ბრძანება N01-09-10/87
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


01-07-2020 ბრძანება N01-09-10/82
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


16-06-2020 ბრძანება N01-09-10/72
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთათვის ხატვასა და ხაზვაში გასაუბრების ჩატარების შესახებ


12-06-2020 ბრძანება 01-09-10/71
ქვეყანაში შექმნილ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით სტუ-ს ადმინისტრაციულ და სასწავლო კორპუსებში კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ


03-06-2020 ბრძანება N01-09-14/1347
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


25-05-2020 ბრძანება N01-09-10/64
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


25-05-2020 ბრძანება N01-09-10/63
“2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ” სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 28 იანვრის N01-09-10/19 ბრძანების ცვლილებისა და სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 მაისის N01-09-10/62 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


18-05-2020 ბრძანება N01-09-10/62
“2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ” სტუ-ის 2020 წლის 28 იანვრის N01-09-10/19 ბრძანების ცვლილებისა და სტუ-ის 2020 წლის 05 მაისის N01-09-10/59 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


08-05-2020 ბრძანება N01-09-10/60
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ „შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“ პროექტის ფარგლებში გლობალური კონკურსი „დიდი იდეების გამოწვევა 2020“ ჩატარებისა და ჟიურის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


06-05-2020 ბრძანება N01-09-10/59
„2019-2020 სასწავლო წლის მეორე(გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 28 იანვრის N01-9-10/19 ბრძანების ცვლილების შესახებ


26-03-2020 ბრძანება N05-04-11/381
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღკვეთის მიზნით განსახორციელებელი დამატებითი ღონისძიებების შესახებ


18-03-2020 ბრძანება N05-04-11/376
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ


12-03-2020 ბრძანება N01-09-10/53
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/45, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/48, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/46, 2020 წლის 2 მარტის N01-09-10/47 ბრძანებების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/48
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2019 წლის 29 ნოემბრის N01-09-10/282 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/47
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2018 წლის 27 ნოემბრის N01-09-10/281 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/46
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2018 წლის 28 მაისის N01-09-10/105 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/45
„პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2019 წლის 22 მაისის N01-09-10/104 ბრძანების ცვლილებების შესახებ


02-03-2020 ბრძანება N01-09-10/44
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის 2020 წლის 28 იანვრის N01-09-10/19 ბრძანების ცვლილების შესახებ“


21-02-2020 ბრძანება N01-09-14/614
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


21-02-2020 ბრძანება N01-09-10/38
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


13-02-2020 ბრძანება N01-09-10/32
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


07-02-2020 ბრძანება N01-09-14/337
სტუ-ის 2019 წლის 17 დეკემბრის 01-09-14/4607 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


31-01-2020 ბრძანება N01-09-10/20
დოქტორანტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


28-01-2020 ბრძანება N01-09-10/19
2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


24-01-2020 ბრძანება N01-09-10/16
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


24-01-2020 ბრძანება N01-09-10/15
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


23-01-2020 ბრძანება N01-09-10/13
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


09-01-2020 ბრძანება N01-09-10/03
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ


09-01-2020 ბრძანება N01-09-10/02
აკადემიური საბჭოს მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ


17-12-2019 ბრძანება N01-09-14/4607
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


13-12-2019 ბრძანება N01-09-10/292
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


29-11-2019 ბრძანება N01-09-10/282
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


19-11-2019 ბრძანება N01-09-10/273
საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიების შესახებ


15-11-2019 ბრძანება N01-09-10/272
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


24-10-2019 ბრძანება N01-09-10/257
სტუ-ში 2019 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


30-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /232
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სწავლის საფასურს სრულად დაფინანსების სახელმწიფო


27-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /231
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმის დამტკიცების შესახებ


27-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /230
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/ და დამატებით სემესტრში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


20-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /221
2019 წლის 07 აგვისტოს N01-09-10/189 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


18-09-2019 ბრძანება N01-09-10/217
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებით ჩარიცხვის შესახებ


06-09-2019 ბრძანება N01-09-10/208
სტუდენტის აღდგენისა ან/და დამატებითი სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


06-09-2019 ბრძანება N01-09-10/207
სტუ-ის 2019 წლის 9 აგვისტოს N 01-09-10/193 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


04-09-2019 ბრძანება N01-09-10/206
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


27-08-2019 ბრძანება N01-09-10/201
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ


23-08-2019 ბრძანება N01-09-10/200
სტუ-ს 2019 წლის 09 აგვისტოს N01-09-10/197 ბრძანების ცვლილების შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/197
2019-2020 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/196
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/194
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/193
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


07-08-2019 ბრძანება N01-09-10/189
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


05-08-2019 ბრძანება N01-09-10/186
დოქტორანტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


01-08-2019 ბრძანება N01-09-10/181
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


25-07-2019 ბრძანება N01-09-10/176
2018 -2019 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრში კურსების გავლის შესახებ


27-06-2019 ბრძანება N01-09-11/11
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" ჩატარების შესახებ


19-06-2019 ბრძანება N01-09-10/143
სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ზოგიერთი ფაკულტეტიდან სტუდენტების წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


19-06-2019 ბრძანება N01-09-10/142
სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალიდან წარმომადგენლის არჩევნების დანიშვნის შესახებ


17-06-2019 ბრძანება N01-09-14/1892
სტუ-ის 2019 წლის 7 ივნისის N01-09-14/1842 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


07-06-2019 ბრძანება N01-09-14/1842
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


05-06-2019 ბრძანება N01-09-10/130
ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


22-05-2019 ბრძანება N01-09-10/116
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის შუასემესტრული გამოცდების გადაბარების შესახებ


22-05-2019 ბრძანება N01-09-10/105
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


22-05-2019 ბრძანება N01-09-10/104
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


13-05-2019 ბრძანება N01-09-10/96
სტუ-ის დიზაინის საერთაშორისო სკოლიდან აკადემიურ საბჭოსა და წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


07-05-2019 ბრძანება N 01-09-10/90
სტუ-ის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებიდან აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოში (სენატში) წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


02-05-2019 ბრძანება N01-09-10/87
სტუ-ში 2019 წლის გაზაფხულზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით, ტესტირების ჩატარების შესახებ


25-04-2019 ბრძანება N01-09-10/77
კონკურს "კრეათონი - ფიროსმანი ციფრულ სივრცეში" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მონაწილეობის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ


28-03-2019 ბრძანება N01-09-11/04
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


11-03-2019 ბრძანება N01-09-10/45
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შეხაებ


04-03-2019 ბრძანება N01-09-10/37
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძლების შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/24
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/23
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/22
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


11-02-2019 ბრძანება N01-09-10/21
"კომისიის შექმნის შესახებ" სტუ-ს 2012 წლის 12 მარტის N29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


25-01-2019 ბრძანება N05-04-11/55
სტუ-ს დიზაინის საერთაშორისო სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


23-01-2019 ბრძანება N01-09-10/11
2018-2019 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


17-01-2019 ბრძანება N91-09-10/06
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/05
სტუ-ს 2018 წლის პირველი ნოემბრის N01-09-10/252 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/04
სტუ-ს 2018 წლის 1 ოქტომბრის N01-09-10/195 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/03
სტუ-ს 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-10/199 ბრძანების ცვლილების შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/02
ნაწილობრივი ცვლილება სასწავლო განრიგის შესახებ


15-01-2019 ბრძანება N01-09-10/01
სტუ-ს 2018 წლის 06 სექტემბრის N01-09-10/176 ბრძანების ცვლილების შესახებ


27-12-2018 ბრძანება N01-09-10/320
სტუ-ს 2018 წლის 27 ნოემბრის N01-09-10/281 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


26-12-2018 ბრძანება N05-04-11/1766
საშობაო არდადეგების შესახებ


25-12-2018 ბრძანება N01-09-10/318
სტუ-ს 2018 წლის 06 სექტემბრის N01-09-10/176 ბრძანების ცვლილების შესახებ


24-12-2018 ბრძანება N01-09-10/313
სტუ-ს რექტორის 2015 წლის 19 ივნისის N101 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


21-12-2018 ბრძანება N01-09-14/4140
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


19-12-2018 ბრძანება N01-09-10/312
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწოფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


27-11-2018 ბრძანება N01-09-10/281
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


26-11-2018 ბრძანება N01-09-10/279
საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტის 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


16-11-2018 ბრძანება N01-09-10/275
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


15-11-2018 ბრძანება N01-09-10/273
სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ


13-11-2018 ბრძანება N01-09-10/265
სასწავლო პროცესის მართვის შემდგომი სრულყოფისა და სტუდენტის/კურსდამთავრებულის პირადის საქმის წარმოების შესახებ


01-11-2018 ბრძანება N01-09-10/252
2018/2019 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ინტენსიური სასწავლო კურსების გავლის შესახებ


31-10-2018 ბრძანება N01-09-10/251
სტუ-ს 2018 წლის 26 ოქტომბრის N01-09-10/240 ბრძანების ცვლილების შესახებ


31-10-2018 ბრძანება N01-09-10/248
სტუ-ში 2018 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტტათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


26-10-2018 ბრძანება N01-09-10/240
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომელებზეც სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


16-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2931
სტუ-ის 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-14/2652 ბრზანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-10-2018 ბრძანება N01-09-10/215
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


06-10-2018 ბრძანება N01-09-10/176
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


05-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2729
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


03-10-2018 ბრძანება N01-09-10/199
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


02-10-2018 ბრძანება N01-09-10/197
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ


01-10-2018 ბრძანება N01-09-10/195
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


26-09-2018 ბრძანება N01-09-10/191
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


24-09-2018 ბრძანება N01-09-10/189
სტუ-ის 2018 წლის 27 აგვისტოს N01-09-10/162 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


19-09-2018 ბრძანება N01-09-10/184
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/181
სტუ-ის N01-09-10/161 (27.08.2018) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/180
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/178
სტუ-ის N01-09-10/156 (17.08.2018) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


06-09-2018 ბრძანება N01-09-10/177
სტუ-სა და სან დიეგოს სახეკლმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის განრიგის შესახებ


03-09-2018 ბრძანება N01-09-10/172
სტუ-ის №01-09-10/150 901.08.2018 წ.), № 01-09-10/159 924.08.2018 წ.), № 01-09-10/160 (24.08.2018 წ.), № 01-09-10/161 (24.08.2018 წ.), № 01-09-10/154 (17.08.2018 წ.), № 01-09-10/158 (23.08.2018 წ.), № 01-09-10/162 (27.08.2018 წ.), № 01-09-10/163 (27.08.2018 წ.) ბრძანებების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


03-09-2018 ბრძანება N01-09-10/171
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ


24-08-2018 ბრძანება N01-09-10/163
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


24-08-2018 ბრძანება N01-09-10/161
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


24-08-2018 ბრძანება N01-09-10/160
სტუ-ის N01-09-10/145 (24.07.18) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


24-08-2018 ბრძანება N01-09-10/159
სტუ-ის N01-09-10/151 (02.08.18) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


23-08-2018 ბრძანება N01-09-10/158
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


17-08-2018 ბრძანება N01-09-10/154
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


17-08-2018 ბრძანება N01-09-10/155
მაგისტრატურაში შემსვლელთათვის გადასახდელი თანხის შესახებ


17-08-2018 ბრძანება N01-09-10/154
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


02-08-2018 ბრძანება N01-09-10/151
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


02-08-2018 ბრძანება N01-09-10/150
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


24-07-2018 ბრძანება N01-09-10/145
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


19-07-2018 ბრძანება N01-09-10/141
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ


03-07-2018 ბრძანება N01-09-10/136
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


19-06-2018 ბრძანება N01-09-11/06
კონფერენციის ჩატარების შესახებ


08-06-2018 ბრძანება N01-09-14/1293
ბრძანება N01-09-14/1293 ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


05-06-2018 ბრძანება N01-09-10/112
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


29-05-2018 ბრძანება N01-09-14/1194
პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ


28-05-2018 ბრძანება N01-09-10/105
პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


28-05-2018 ბრძანება N01-09-10/104
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის 30 მაისიდან (საგაზაფხულიო მიღება) ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


22-05-2018 ბრძანება N01-09-10/91
სტუ-ში 2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტაციის ნუსხა და წარდგენის ვადების შესახებ


08-05-2018 ბრძანება N01-09-14/1025
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


04-05-2018 ბრძანება N01-09-10/76
სტუ-ის 2015 წლის 05 ნოემბრის N223 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის და "მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდა მონიტორინგის ჯგუფის" შექმნის შესახებ


02-05-2018 ბრძანება N01-09-10/73
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიულ საგანმანათელობლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით სტუ-ში 2018 წლის გაზაფხულზე ტესტირების ჩატარების შესახებ


30-04-2018 ბრძანება N01-09-10/72
"თამბაქოს კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ


26-04-2018 ბრძანება N01-09-10/65
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და მისი ფილიალებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ


20-04-2018 ბრძანება N01-09-10/59
2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში ინტენსიური სასწავლო კურსების გავლის შესახებ


20-04-2018 ბრძანება N05-04-11/366
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოცხადებული კონკურსისათვის საკონკურსო კომისიიის შექმნის შესახებ


17-04-2018 ბრძანება N01-09-11/03
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


03-04-2018 ბრძანება N05-04-11/270
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსონალისთვის სამუშაო დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის შესახებ


27-03-2018 ბრძანება N01-09-10/38
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ


16-03-2018 ბრძანება N01-09-10/30
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


16-03-2018 ბრძანება N01-09-10/29
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან (საგაზაფხულო მიღება) ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


16-03-2018 ბრძანება N01-09-10/28
სტუ-ის 2017 წლის 17 ნოემბრის N218 ბრძანების ცვლილების შესახებ


27-02-2018 ბრძანება N01-09-10/19
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


27-02-2018 ბრძანება N01-09-10/16
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტის წერილობითი თანხმობის მისაღებად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


27-02-2018 ბრძანება N01-09-10/16
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წერილობითი თანხმობის მისაღებად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ


22-02-2018 ბრძანება N01-09-10/09
სტუედენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


22-02-2018 ბრძანება N01-09-10/08
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


16-02-2018 ბრძანება N01-09-10/03
სტუ-ს რექტორის 2016 წლის 28 მარტის N42 ბრძანების ცვლილების შესახებ


07-02-2018 ბრძანება N30
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


06-02-2018 ბრძანება N29
სტუ-ს "საქმისწარმოების ერთიანი წესი"-სა და საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ


02-02-2018 ბრძანება N25
სტუ-ს 2017 წლის 24 ნოემბრის N220 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


21-01-2018 ბრძანება N7
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


11-01-2018 ბრძანება N01
2017/2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


21-12-2017 ბრძანება N4783/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


19-12-2017 ბრძანება N239
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


29-11-2017 ბრძანება N223
"კომისიის შექმნის შესახებ" სტუ-ს 2016 წლის 15 მარტის N38 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


18-11-2017 ბრძანება N218
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


17-11-2017 ბრძანება N217
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


16-11-2017 ბრძანება N216
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიხსული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


30-10-2017 ბრძანება N203
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პოროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


25-10-2017 ბრძანება N202
სტუ-ში 2017 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროეფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


24-10-2017 ბრძანება N199
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


24-10-2017 ბრძანება N198
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


11-10-2017 ბრძანება N193
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


11-10-2017 ბრძანება N192
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძლების შესახებ


06-10-2017 ბრძანება N188
დასაფინანსებელი სტუდენტების გამოსავლენად შიდა გამოცდის ჩატარების სესახებ


02-10-2017 ბრძანება N183
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის 21 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრისა და 2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეოთხე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


28-09-2017 ბრძანება N178
სტუ-ის 2017 წლის 18 აგვისტოს N158 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ


20-09-2017 ბრძანება N174
2017/2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


20-09-2017 ბრძანება N173
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2017-2018 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


20-09-2017 ბრძანება N172
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


08-09-2017 ბრძანება N165
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისისებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


30-08-2017 ბრძანება N162
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


23-08-2017 ბრძანება N161
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


18-08-2017 ბრძანება N158
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


18-08-2017 ბრძანება N157
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


15-08-2017 ბრძანება N155
სტუ-ის N144 (18.07.17) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-08-2017 ბრძანება N154
სტუ-ის N143 (18.07.17)ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-08-2017 ბრძანება N153
სტუ-ის N142 (18.07.17) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


04-08-2017 ბრძანება N149
აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კომისიების სამდივნოების შექმნის შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N144
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N143
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N142
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


04-07-2017 ბრძანება N136
სტუ-ს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


03-07-2017 ბრძანება N133
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის სასწვლო განრიგის შესახებ


28-06-2017 ბრძანება N128
სტუ-ის 2017 წლის 23 ივნისის N125 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსისათვის კომისიის დამტკიცების შესახებ


23-06-2017 ბრძანება N125
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


09-06-2017 ბრძანება N1764/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


06-06-2017 ბრძანება N107
სტუ-ის 2016 წლის 22 აგვისტოს N152 ბრძანების ცვლილების შესახებ


31-05-2017 ბრძანება N99
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაცვლით საერთაშორისო პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


24-05-2017 ბრძანება N92
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


17-05-2017 ბრზანება N89
პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2017ბ წლის 22 მაისიდან ჩარიცხყკლუი პროფესიული სუდენტებუის სასწავ;ლო განრიგის შესახებ


17-05-2017 ბრძანება N88
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან (საგაზაფხულო მიღება) ჩარიცხული პროეფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


16-05-2017 ბრძანება N83
სტუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის შესახებ


18-04-2017 ბრძანება N60
სტუ-ში 2017 წლის გაზაფხულზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N57
სტუ-ში 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის ვადების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N56
სტუ-ში 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურებზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


07-04-2017 ბრძანება N55
2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე სტუ-ს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის სამთო-გეოლოგიური ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


06-04-2017 ბრძანება N3/02
სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


30-03-2017 ბრძანება N50
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის 21 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრისა და 2016 2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


15-03-2017 ბრძანება N44
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


10-02-2017 ბრძანება N30
2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


30-01-2017 ბრძანება N15
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


30-01-2017 ბრძანება N14
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) შესახებ


23-01-2017 ბრძანება N10
სტუ-ს 2016 წლის 15 სექტემბრის N172 ბრძანების ცვლილების შესახებ


23-01-2017 ბრძანება N9
სტუ-ს 2017 წლის 12 იანვრის N2 ბრძანების ცვლილების შესახებ


20-01-2017 ბრძანება N7
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


18-01-2017 ბრძანება N5
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


12-01-2017 ბრძანება N2
სტუდენტთა სტატუსის შეჩერების შესახებ


29-12-2016 ბრძანება N261
2016 წლის 22 აგვისტოს ბრძანების ნაწილობრივ ცვლილების შესახებ


26-12-2016 ბრძანება N256
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


21-12-2016 ბრძანება N4612/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


16-12-2016 ბრძანება N244
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


07-12-2016 ბრძანება N237
სტუ-ს 2015 წლის 05 ნოემბრის N223 ბრძანების ცვლილების შესახებ


10-11-2016 ბრძანება N224
სტუ-ს 2016 წლის 15 სექტემბრის N172 ბრძანების ცვლილების შესახებ


10-11-2016 ბრძანება N223
სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით


08-11-2016 ბრძანება N222
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის 21 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის და 2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემეტრის განრიგის შესახებ


27-10-2016 ბრძანება N209
სტუ-ში 2016 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


27-10-2016 ბრძანება N208
სტუ-ში 2016 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


24-10-2016 ბრძანება N13/02
2016 წლის 26 ნოემბრის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტისა და სტუ-ს ღია დიპლომატიის ასოციაციის ინიცირებულ "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016" საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზებასთან დაკავშირებით


21-10-2016 ბრძანება N205
სტუ-ში 2016 წლის საშემოდგომო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტათვის პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ


13-10-2016 ბრძანება N201
სტუ-ს 2016 წლის 15 სექტემბრის N172 ბრძანების ცვლილების შესახებ


13-10-2016 ბრძანება N3597/05
2016 წლის 06 ოქტომბრის N3332/05 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


13-10-2016 ბრძანება N200
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


07-10-2016 ბრძანება N194
სტუ-ს 2016 წლის 17 აგვისტოს N150 ბრძანების ცვლილების შესახებ


03-10-2016 ბრძანება N11/02
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების შესახებ


29-09-2016 ბრძანება N185
სტუ-ს 2016 წლის 02 აგვისტოს N146 ბრძანების დამატების შესახებ


29-09-2016 ბრძანება N186
2016 წლის 17 აგვისტოს N150 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


27-09-2016 ბრძანება N184
სტუდენტის სტატუსის აღდგენასა და გაგრძელების შესახებ


27-09-2016 ბრძანება N183
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ


15-09-2016 ბრძანება N173
სტუ-სა და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016 - 2017 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


15-09-2016 ბრძანება N172
2016/2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


14-09-2016 ბრძანება N168
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


05-09-2016 ბრძანება N163
2016 წლის 20 ივლისის N134 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


05-09-2016 ბრძანება N162
2016 წლის 20 ივლისის N136 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


31-08-2016 ბრძანება N156
სტუ-ს 2016 წლის 02 აგვისტოს N145 და 2016 წლის 02 აგვისტოს N146 ბრძანებებში დამატების შეტანის შესახებ


29-08-2016 ბრძანება N155
სწავლის საფასურის გადახდის წესის განსაზღვრის შესახებ


25-08-2016 ბრძანება N154
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


22-08-2016 ბრძანება N152
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2015 წლის 2 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


17-08-2016 ბრძანება N150
დოქტორანტურაშიმიღების გამოცხადების შესახებ


12-08-2016 ბრძანება N10/02
სამეცნიერო კონფერენციის "ფუნქციონალური და ნანოსტრუქტურული მასალები" (FNM 2016 - The international Workshop on Funqcional and Nanostruqtured Materials), (თბილისი, 2016 წლის 6-10 სექტემბერი) ჩატარების შესახებ


02-08-2016 ბრძანება N146
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


02-08-2016 ბრძანება N145
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


26-07-2016 ბრძანება N138
2016 წლის 7 ივლისის N122 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


20-07-2016 ბრძანება N136
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


20-07-2016 ბრძანება N135
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


20-07-2016 ბრძანება N134
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


15-07-2016 ბრძანება N132
სტუ-ს 2016 წლის 7 ივლისის N122 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსისათვის კომისიის დამტკიცების შესახებ


13-07-2016 ბრძანება N128
სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს პროგრამაში ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდის წესის განსაზღვრის შესახებ


07-07-2016 ბრძანება N122
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-06-2016 ბრძანება N1806/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


15-06-2016 ბრძანება N99
სტუ-ს 2012 წლის 25 იანვრის N6 ბრძანების ცვლილების შესახებ


13-06-2016 ბრძანება N98
სტუ-ს 2015 წლის 2 ნოემბრის N220 ბრძანების ცვლილების შესახებ


31-05-2016 ბრძანება N87
სტუ-ს 2016 წლის 04 აპრილის N48 ბრძანების ცვლილების შესახებ


18-05-2016 ბრძანება N71
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


16-05-2016 ბრძანება N1515/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-05-2016 ბრძანება N1514/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-05-2016 ბრძანება N1513/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-05-2016 ბრძანება N1512/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-05-2016 ბრძანება N1511/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-05-2016 ბრძანება N1510/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-05-2016 ბრძანება N1509/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-05-2016 ბრძანება N1508/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-05-2016 ბრძანება N1507/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-05-2016 ბრძანება N1506/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


25-04-2016 ბრძანება N7/02
სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ 2016 წლის 15 აპრილის N5/02 ბრძანების დანართში (სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის დებულება) ცვლილების შეტანის შესახებ


20-04-2016 ბრძანება N58
სტუ-ში 2016 წლის გაზაფხულზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ


15-04-2016 ბრძანება N5/02
სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


12-04-2016 ბრძანება N53
სტუ-ში 2016 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


12-04-2016 ბრძანება N52
სტუ-ში 2016 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


06-04-2016 ბრძანება N48
სტუ-ს 2016 წლის 25 თებერვლის N31 ბრძანების ცვლილების შესახებ


28-03-2016 ბრძანება N42
საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიების შესახებ


22-02-2016 ბრძანება N31
სტუ-ს 2016 წლის 12 თებერვლის N24 ბრძანების ცვლილების შესახებ


17-02-2016 ბრძანება N29
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


12-02-2016 ბრძანება N24
2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


08-02-2016 ბრძანება N17
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


08-02-2016 ბრძანება N16
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2015 წლის 2 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის და 2015 წლის 27 აპრილიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


27-01-2016 ბრძანება N7
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


27-01-2016 ბრძანება N6
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


27-01-2016 ბრძანება N5
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


15-01-2016 ბრძანება N3
სტუ-ს 2015 წლის 02 სექტემბრის N164 ბრძანების ცვლილების შესახებ


08-01-2016 ბრძანება N2
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ


08-01-2016 ბრძანება N1
სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს მორიგი არჩევნების დანიშვნის შესახებ


11-12-2015 ბრძანება N3720/05
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


09-12-2015 ბრძანება N244
ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


03-12-2015 ბრძანება N238
2015 წლის 5 ნოემბრის N223 ბრძანების ცვლილების შესახებ


01-12-2015 ბრძანება N237
სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრთა ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


30-11-2015 ბრძენაბა N234
სტუ-ს ინსტიტუტ "ტალღა"-ს დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


06-11-2015 ბრძანება N224
სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემების და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-11-2015 ბრძანება N223
მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ


04-11-2015 ბრძანება N221
სტუ-ს ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


02-11-2015 ბრძანება N220
პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2015 წლის 2 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


02-11-2015 ბრძანება N219
სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


02-11-2015 ბრძანება N218
სტუ-ს კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-10-2015 ბრძანება N212
სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-10-2015 ბრძანება N211
სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-10-2015 ბრძანება N210
სტუ-ს ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-10-2015 ბრძანება N209
სტუ-ს ინსტიტუტ ტექინფორმის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-10-2015 ბრძანება N208
სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-10-2015 ბრძანება N207
სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


20-10-2015 ბრძანება N201
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2015 წლის 2 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის და 2015 წლის 27 აპრილიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


05-10-2015 ბრძანება N190
სტუ-ში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის 2015-2016 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში (საშემდოგომო მიღება) პროფესიული ტესტირების ჩატარების შესახებ


05-10-2015 ბრძანება N189
"სტუ-ს მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების საფასურის დამტკიცებისბ შესახებ" 2015 წლის 01 ოქტომბრის N186 ბრძანების ცვლილების შესახებ


30-09-2015 ბრძანება N180
სტუ-ს მემბრანული ტექნოლოგიის საინჟინრო ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლებისა და განყოფილების ხელმძღვანელის ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-09-2015 ბრძანება N178
სტუ-ში 2015-2016 სასწავლო წლის I სემესტრში (საშემოდგომო მიღება) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


29-09-2015 ბრძანება N177
სტუ-ში 2015-2016 სასწავლო წლის I სემესტრში (საშემოდგომო მიღება) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


18-09-2015 ბრძანება N174
სტუ-ს 2015 წლის 16 სექტემბრის N173 ბრძანების ცვლილების შესახებ


16-09-2015 ბრძანება N173
სტუ-ს 2015 წლის 04 აგვისტოს N144 ბრძანების ცვლილების შესახებ


11-09-2015 ბრძანება N169
სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


11-09-2015 ბრძანება N167
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2014 წლის 23 ოქტომბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ 


07-09-2015 ბრძანება N165
2015/2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


02-09-2015 ბრძანება N164
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისთვის 2015-2016 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


27-08-2015 ბრძანება N160
2015/2016 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის წესის განსაზღვრის შესახებ


25-08-2015 ბრძანება N157
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


13-08-2015 ბრძანება N154
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


07-08-2015 ბრძანება N152
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


07-08-2015 ბრძანება N151
2015 წლის 4 მარტის N34 ბრძანების ცვლილების შესახებ


06-08-2015 ბრძანება N149
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


05-08-2015 ბრძანება N147
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


05-08-2015 ბრძანება N146
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


05-08-2015 ბრძანება N145
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


04-08-2015 ბრძანება N144
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


04-08-2015 ბრძანება N143
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


30-07-2015 ბრძანება N1927/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


20-07-2015 ბრძანება N136
საგრანტო პროექტის N12-2013-1 შედეგების დანერგვის მიზნით ანალიტიკური ჯგუფის შექმნის შესახებ


14-07-2015 ბრძანება N129
სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს ორი წევრით შევსების მიზნით არჩევნების გამოცხადების შესახებ


10-07-2015 ბრძანება N127
სტუ-ს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის არჩევნების დანიშვნის შესახებ


10-07-2015 ბრძანება N125
სტუ-ს ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-06-2015 ბრძანება N106
სააუდიტორიო ფონდის აღრიცხვისა და ლექცია სემინარების მიმდინარეობის შემმოწმებელი კომისიის შექმნის შესახებ


18-06-2015 ბრძანება N99
სტუ-ს აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე დანიშნული არჩევნების გადავადების შესახებ


29-05-2015 ბრძანება N83
სტუ-ს სენატის შემადგენლობის გაზრდის მიზნით არჩევნების დანიშვნის შესახებ


29-05-2015 ბრძანება N82
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს გაზრდის მიზნით არჩევნების დანიშვნის შესახებ


22-05-2015 ბრძანება N78
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


24-04-2015 ბრძანება N62
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ (17.04.15)


21-04-2015 ბრძანება N60
2014 წლის 29 სექტემბრის #182 ბრძანების ცვლილების შესახებ (16.04.15)


31-03-2015 ბრძანება N8/02
სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ
დებულების დანართი - თეზისის ტექნიკური გაფორმების ინსტრუქცია


30-03-2015 ბრძანება N52
სტუ-ში 2014-2015 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


28-03-2015 ბრძანებაN44
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


26-03-2015 ბრძანება N48
სტუ-ში 2014-2015 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


18-03-2015 ბრძანება N46
სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემების და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-03-2015 ბრძანება N45
სტუ-ს ინსტიტუტ ტექინფორმის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


10-03-2015 ბრძანება N39
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძლების შესახებ


09-03-2015 ბრძანება N37
სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


06-03-2015 ბრძანება N36
სტუ-ს 2015 წლის 06 თებერვლის N16 ბრძანების ცვლილების შესახებ


04-03-2015 ბრძანება N35
სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის ვაკანტური სტრუქტურული ერთეულის (განყოფილების) უფროსის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


04-03-2015 ბრძანება N34
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2014 წლის 19 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრის და 2015 წლის 27 აპრილიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სემესტრის განრიგის შესახებ


26-02-2015 ბრძანება N507/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


20-02-2015 ბრძანება N422/05
სტუ-ს 2014 წლის 11 დეკემბრის N3513/05 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


19-02-2015 ბრძანება N26
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


17-02-2015 ბრძანება N21
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2014 წლის 23 ოქტომბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


17-02-2015 ბრძანება N20
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


06-02-2015 ბრძანება N16
2014/2015 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


05-02-2015 ბრძანება N15
სტუ-ს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრის არჩევნების დანიშვნის შესახებ


28-01-2015 ბრძანება N7
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


28-01-2015 ბრძანება N6
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


28-01-2015 ბრძანება N5
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


18-12-2014 ბრძანება N3580/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-12-2014 ბრძანება N3524/05
სტუ-2014 წლის 11 დეკემბრის N3513/05 ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


16-12-2014 ბრძანება N3523/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


16-12-2014 ბრძანება N257
სტუ-ს 2014 წლის 29 სექტემბრის N181 ბრძანების ცვლილების შესახებ


16-12-2014 ბრძანება N260
სააუდიტორიო ფონდის აღრიცხვისა და ლექცია-სემინარების მიმდინარეობის შემმოწმებელი კომისიის შექმნის შესახებ


15-12-2014 ბრძანება N256
სტუდენტური პროგრამა "სტუსტარი"-ს შესახებ


15-12-2014 ბრძანება N3517/05
სტუდენტური პროგრამა "სტუსტარი"-ს შესახებ


11-12-2014 ბრძანება N3513/05
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


09-12-2014 ბრძანება N252
ბრძანება N252 ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


08-12-2014 ბრძანება N251
სტუ-ს 2014 წლის 18 სექტემბრის N164 ბრძანების ცვლილების შესახებ


04-12-2014 ბრძანება N248
სტუ-ს 2014 წლის 14 ნოემბრის N230 ბრძანების მოქმედების შეჩერების შესახებ


28-11-2014 ბრძანება N3501/05
2014 - 2015 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტების მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ (შიდა მობილობა)


27-11-2014 ბრძანება N3496/05
2014 წლის 22 ოქტომბრის N2922/05 ბრძანების ნაწილობრივ ცვლილების შესახებ


17-11-2014 ბრძანება N233
სტუ-ს ბიოტექნოლოგიის ცენტრის ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


17-11-2014 ბრძანება N3303/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


17-11-2014 ბრძანება N231
საათობრივი ფონდის ფორმირებასა და განაწილებაზე პასუხისმგებლობის შესახებ


14-11-2014 ბრძანება N230
სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის კოლეჯში საპილოტე მოდულების განხორციელების შესახებ


14-11-2014 ბრძანება N18/02
"2013 წლის ახალგაზრდა მეცნიერის" გამოვლენის მიზნით კონკურსის ჩატარების შესახებ 2014 წლის 15 იანვრის N1/02 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


03-11-2014 ბრძანება N224
უნივერსიტეტის ფარგლებში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


30-10-2014 ბრძანება N215
სტუ-ს 2010 წლის 03 თებერვლის N10 ბრძანების ცვლილების შესახებ


28-10-2014 ბრძანება N3044/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ 


27-10-2014 ბრძანება N2999/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


27-10-2014 ბრძანება N2998/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


22-10-2014 ბრძანება N2922/05
2014-2015 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სია


22-10-2014 ბრძანება N208
2014 წლის 29 სექტემბრის N182 ბრძანების ცვლილების შესახებ


07-10-2014 ბრძანება N195
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


06-10-2014 ბრძანება N191
2014/2015 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის გადახდის წესის განსაზღვრის შესახებ


06-10-2014 ბრძანება N2523/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


03-10-2014 ბრძანება N2496/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


03-10-2014 ბრძანება N189
სტუ-ში 2014-2015 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


03-10-2014 ბრძანება N188
2014-2015 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის სამთოტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


30-09-2014 ბრძანება N183
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


29-09-2014 ბრძანება N182
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2014 წლის 20 ოქტომბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის და 2013 წლის 11 ნოემბრიდან მესამე სემესტრის განრიგის შესახებ


29-09-2014 ბრძანება N181
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2014 წლის 19 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


26-09-2014 ბრძანება N179
დოქტორანტურის სწავლების პირველი წლის სტუდენტების 2014/2015 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


26-09-2014 ბრძანება N178
დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


26-09-2014 ბრძანება N175
სტუდენტებისათვის ცნობების გაცემის შესახებ


22-09-2014 ბრძანება N171
საფაკულტეტო დროებითი კომისიების და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ


19-09-2014 ბრძანება N166
სტუ-ს 2014 წლის 07 აგვისტოს N146 ბრძანების ცვლილებისა და 2014 წლის 09 სექტემბრის №157 ბრძანების ნაწილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


19-09-2014 ბრძანება N169
სტუ-ს ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახ. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-09-2014 ბრძანება N165
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


18-09-2014 ბრძანება N164
2014/2015 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


09-09-2014 ბრძანება N157
2014 წლის 7 აგვისტოს N146 და N147 ბრძანებების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


29-08-2014 ბრძანება N154
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


29-08-2014 ბრძანება N153
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


14-08-2014 ბრძანება N150
მაგისტრატურაში მისაღები სააპელაციო საგამოცდო და საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


07-08-2014 ბრძანება N147
 სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


07-08-2014 ბრძანება N146
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


25-07-2014 ბრძანება N141
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


25-07-2014 ბრძანება N140
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


25-07-2014 ბრძანება N139
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


08-07-2014 ბრძანება N133
სტუ-ს კვების მრეწველობის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


26-06-2014 ბრძანება N125
სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


20-06-2014 ბრძანება N121
სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-05-2014 ბრძანება N97
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


16-05-2014 ბრძანება N94
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2014 წლის 19 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


15-05-2014 ბრძანება N91
სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


01-05-2014 ბრძანება N83
სტუ- ში 2013-2014 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


30-04-2014 ბრძანება N8/02
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "კრეტული გრაფიკული და ბაბილონური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური სისტემები ძველქართულ ანბანში და ძეგლებზე" ჩატარების შესახებ


15-04-2014 ბრძანება N72
მეოთხე მოწვევის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შესახებ


11-04-2014 ბრძანება N71
მეოთხე მოწვევის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ


31-03-2014 ბრძანება N64
პროფესიულ საგანმანატლებლო პროგრამებზე 2013/2014 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


24-03-2014 ბრძანება N57
სტუ-ს ბიოტექნოლოგიის ცენტრის ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


19-03-2014 ბრძანება N4/02
სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


13-03-2014 ბრძანება N611/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


12-03-2014 ბრძანება N46
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხული სწავლების პირველი წლის სტუდენტების 2013/2014 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


12-03-2014 ბრძანება N48
სტუ-ს ინსტიტუტ "ტექინფორმის" ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


12-03-2014 ბრძანება N47
სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


10-03-2014 ბრძანება N44
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


07-03-2014 ბრძანება N42
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/5 ბრძანებით დამტკიცებული "უმაღლესი საგანმანთლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანთლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის და საფასურის დამტკიცების შესახებ", სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2014 წლის 5 მარტის N106 ბრძანების, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტიგენტის ფორმირებისა და მობილობის შესახებ ინსტრუქციის საფუძველზე


27-02-2014 ბრძანება N38
სტუ-ს 2014 წლის 28 იანვრის N13 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ


24-02-2014 ბრძანება N345/05
სტუ-ს 2013 წლის 18 დეკემბრის N329/05 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


13-02-2014 ბრძანება N29
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


13-02-2014 ბრძანება N28
2013/2014 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


29-01-2014 ბრძანება N16
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ


28-01-2014 ბრძანება N13
უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ (შიდა მობილობა)


28-01-2014 ბრძანება N12
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


28-01-2014 ბრძანება N11
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


27-01-2014 ბრძანება N10
სტუ-ს სენატის შემადგენლობის გაზრდის მიზნით არჩევნების დანიშვნის შესახებ


27-01-2014 ბრძანება N2/02
ნატოს სამეცნიერო კონფერენციის "ბირთვულ-რადიაციული ნანოსენსორები და ნანოსენსორული სისტემები" (თბილისი, 2014 წლის 6-9 მარტი) ჩატარების შესახებ


15-01-2014 ბრძანება N1/02
"2013 წლის ახალგაზრდა მეცნიერის" გამოვლენის მიზნით კონკურსის ჩატარების შესახებ


20-12-2013 ბრძანება N1010/03
პირადი შემადგენლობის შესახებ


18-12-2013 ბრძანება N3297/05
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


13-12-2013 ბრძანება N211
სტუდენტური პროგრამა "სტუსტარი"-ს შესახებ


13-12-2013 ბრძანება N209
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


08-11-2013 ბრძანება N198
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2013/2014 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


07-11-2013 ბრძანება N2824/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


05-11-2013 ბრძანება N193
2013-2014 სასწავლო წელს შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ჩატარების შესახებ


04-11-2013 ბრძანება N2777/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


01-11-2013 ბრძანება #2773/05
სტუ-ს 2013 წლის 20 სექტემბრის #2004/05 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


26-10-2013 ბრძანება N2537/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


25-10-2013 ბრძანება N187
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


25-10-2013 ბრძანება N2523/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


22-10-2013 ბრძანება N184
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების კომისიების შექმნის შესახებ


18-10-2013 ბრძანება N2393/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


18-10-2013 ბრძანება N2392/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


18-10-2013 ბრძანება N2391/05
"სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2013 წლის 10 ოქტომბრის N2348/05 ბრძანებების ნაწილობრივი ცვლილება


18-10-2013 ბრძანება N183
უცხოენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2013/2014 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


17-10-2013 ბრძანება N181
ლექცია-სემინარების მიმდინარეობის შემმოწმებელი კომისიის შექმნის შესახებ


16-10-2013 ბრძანება N2375/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


10-10-2013 ბრძანება N2348/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


04-10-2013 ბრძანება N174
სტუ-ში 2013-2014 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირების შესახებ


27-09-2013 ბრძანება N2063/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


25-09-2013 ბრძანება N167
სტუ-ს 2013 წლის 5 აგვისტოს N137 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ


25-09-2013 ბრძანება N166
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


20-09-2013 ბრძანება N2003/05
სტუდენტთა შეწმადგენლობის შესახებ


06-09-2013 ბრძანება N155
სტუ-ს ინსტიტუტ ”ტექინფორმის”ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-09-2013 ბრძანება N154
2013-2014 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის გადახდის წესის განსაზღვრის შესახებ


03-09-2013 ბრძანება N150
მაგისტრატურის მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო და საპრეტენზიო კომისიებისა და დროებითი ორგანოს - საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


27-08-2013 ბრძანება N149
2013/2014 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


23-08-2013 ბრძანება N148
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ


22-08-2013 ბრძანება N145
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


22-08-2013 ბრძანება N144
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


22-08-2013 ბრძანება N143
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


22-08-2013 ბრძანება N142
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


20-08-2013 ბრძანება N141
სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


07-08-2013 ბრძანება N139
სტუ–ს ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


07-08-2013 ბრძანება N138
სტუ–ს მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-08-2013 ბრძანება N137
უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ (შიდა მობილობა)


05-08-2013 ბრძანება N136
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


05-08-2013 ბრძანება N135
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


26-07-2013 ბრძანება N131
სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრის არჩევნების გამოცხადების შესახებ


18-07-2013 ბრძანება N125
სტუ-ს ინსტიტუტ "ტექინფორმის" სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელების ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-07-2013 ბრძანება N122
2013 წლის 18 მარტის N55 ბრძანების ცვლილების შესახებ


16-07-2013 ბრძანება N12/02
სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო-სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა და სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების შესახებ


10-06-2013 ბრძანება N1268/05
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


10-06-2013 ბრძანება N1237/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


03-06-2013 ბრძანება N1207/05
სტუ-ს 2012 წლის 3 ოქტომბრის N1966/05 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


30-05-2013 ბრძანება N7/02
გამოყენებითი სამეცნიერო პროექტების შიდა სამეცნიერო კონკურსის გამოცხადების შესახებ


24-05-2013 ბრძანება N101
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


13-05-2013 ბრძანება N90
სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო-სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


08-05-2013 ბრძანება N85
სტუ-ს მართვის ინფორმაციულ-ანალიტიკური ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის შესახებ


07-05-2013 ბრძანება N1016/05
სტუ-ს დიდი ჯიხაიშის პროფესიულ კოლეჯში ტრაქტორისტ-მემანქანეთა გადამზადების კურსებზე მსმენელთა ჩარიცხვის შესახებ


22-04-2013 ბრძანება N75
სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


05-04-2013 ბრძანება N66
სტუ-ს სტრუქტურის შესახებ


04-04-2013 ბრძანება N851/05
სტუ-ს დიდი ჯიხაიშის პროფესიულ კოლეჯში ტრაქტორისტ-მემანქანეთა გადამზადების კურსების კურდსამთავრებულთა შესახებ


01-04-2013 ბრძანება N833/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


01-04-2013 ბრძანება N63
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო განრიგის შესახებ


29-03-2013 ბრძანება N62
სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


21-03-2013 ბრძანება N58
პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციისა და ჩარიცხვის ვადების შესახებ


18-03-2013 ბრძანება N56
სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-03-2013 ბრძანება N53
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


13-03-2013 ბრძანება N605/05
სტუ-ს დიდი ჯიხაიშის პროფესიულ კოლეჯში ტრაქტორისტ-მემანქანეთა გადამზადების კურსებზე მსმენელთა ჩარიცხვის შესახებ


12-03-2013 ბრძანება N583/05
სტუ-ს დიდი ჯიხაიშის პროფესიულ კოლეჯში ტრაქტორისტ-მემანქანეთა გადამზადების კურსებზე მსმენელთა ჩარიუცხვის შესახებ


11-03-2013 ბრძანება N49
დოქტორანტურაში 2012/2013 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში სასწავლო განრიგის შესახებ


26-02-2013 ბრძანება N34
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2012/2013 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


25-02-2013 ბრძანება N383/05
სტუ-ს 2012 წლის 20 დეკემბრის N2900/05 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


18-02-2013 ბრძანება N28
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძლებეის შესახებ


18-02-2013 ბრძანება N27
სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


14-02-2013 ბრძანება N21
სტუ-ში უცხოური ენების სწავლების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით


14-02-2013 ბრძანება N20
2012/2013 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


25-01-2013 ბრძანება N08
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


25-01-2013 ბრძანება N07
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვისა და უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ


18-01-2013 ბრძანება N05
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


15-01-2013 ბრძანება N03
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო განრიგის შესახებ


14-01-2013 ბრძანება N03/05
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


20-12-2012 ბრძანება N2900/05
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


18-12-2012 ბრძანება N170
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


10-12-2012 ბრძანება N166
სტუ-ს 2012 წლის 5 დეკემბრის N160 ბრძანებაში დამატებიოს შეტანის შესახებ


05-12-2012 ბრძანება N160
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების დანიშვნის შესახებ


22-11-2012 ბრძანება N157
უცხოენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2012/2013 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


19-11-2012 ბრძანება N155
სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელთა თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


31-10-2012 ბრძანება N139
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადებისა და 2012/2013 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


18-10-2012 ბრძანება N2249/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


12-10-2012 ბრძანება N132
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად სტუ-ს N87 ბრძანებაში შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ


11-10-2012 ბრძანება N130
სტუდენტის სტატუსის აღდგენის და გაგრძელების შესახებ


08-10-2012 ბრძანება N129
სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


08-10-2012 ბრძანება N2045/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


05-10-2012 ბრძანება N2004/05
სტუ-ს 2012 წლის 20 სექტემბრის N1849/05 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ


05-10-2012 ბრძანება N128
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2012/2013 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


03-10-2012 ბრძანება N125
სტუ-ს ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


03-10-2012 ბრძანება N1966/05
მოდიფიცირებულ-აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა სწავლებისდ შესახებ


24-09-2012 ბრძანება N122
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


20-09-2012 ბრძანება N1850/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


20-09-2012 ბრძანება N1849/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


19-09-2012 ბრძანება N120
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


19-09-2012 ბრძანება N121
სასწავლო პროცესის შესახებ


18-09-2012 ბრძანება N854/03
ბრძანება N854/03 დიზაინის საერთაშორისო სკოლის შექმნის შესახებ


18-09-2012 ბრძანება N119
სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


18-09-2012 ბრძანება N119
სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


17-09-2012 ბრძანება N117
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ ბრძანება 07.09.2012 N110-ის ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


11-09-2012 ბრძანება N114
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


07-09-2012 ბრძანება N113
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების კომისიების შექმნის შესახებ


07-09-2012 ბრძანება N112
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციისა და ჩარიცხვის ვადების შესახებ


07-09-2012 ბრძანება N111
მაგისტრატურის მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო და საპრეტენზიო კომისიებისა და დროებიტი ორგანოს - საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


07-09-2012 ბრძანება N110
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


31-08-2012 ბრძანება N106
2012-2013 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


31-08-2012 ბრძანება №104
2012 წლის აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


31-08-2012 ბრძანება №103
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


10-08-2012 ბრძანება № 99
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ხარისხის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ


26-07-2012 ბრძანება N94
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


26-07-2012 ბრძანება N93
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


23-07-2012 ბრძანება N91
სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშროლებისა და განყოფილების ხელმძღვანელების ვაკანტურ თანამდებობებზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


12-07-2012 ბრძანება №1426/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


10-07-2012 ბრძანება N88
უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ (შიდა მობილობა)


04-07-2012 ბრძანება N85
სტუ-ს მემბრანული ტექნოლოგიის საინჟინრო ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობებზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


29-06-2012 ბრძანება N1393/05
სტუ-ს 2012 წლის 19 ივნისის N1298/05 ბრძანების ნაწილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


27-06-2012 ბრძანება N83
სტუ-ს 2012 წლის 25 ივნისის N79 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


27-06-2012 ბრძანება N82
სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს არჩევნების გამოცხადების შესახებ


25-06-2012 ბრძანება N79
2012 სასწავლო წელს სტუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განრიგის შესახებ


19-06-2012 ბრძანება N1298/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


15-06-2012 ბრძანება N72
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად შესარჩევი კომისიის შექმნის შესახებ


30-05-2012 ბრძანება N64
სტუ-ს მემბრანული ტექნოლოგიის საინჟინრო ინსტიტუტის სტრქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


22-05-2012 ბრძანება N58
სტუ-ს ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისა და სამეცნიერო თანამდებობებზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


21-05-2012 ბრძანება N57
არქიტექტურული კონკურსის გამოცხადების შესახებ


17-05-2012 ბრძანება N52
სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-05-2012 ბრძანება N937/05
ბაკალავრიატის წაჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


11-05-2012 ბრძანება N49
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


07-05-2012 ბრძანება N47
სტუ-ს მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


27-04-2012 ბრძანება N45
სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


06-04-2012 ბრძანება N2/02
სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ


23-03-2012 ბრძანება N37

სტუდენტური პროექტების შესახებ
დანართი I


23-03-2012 ბრძანება N38
2011/2012 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდების წერილობითი ფორმით ჩატარების შესახებ


21-03-2012 ბრძანება N34
სტუ-ს ბიოტექნოლოგიის ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


14-03-2012 ბრძანება N457/05
"უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტთა საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 16 სექტემბრის N1395/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


12-03-2012 ბრძანება N30
სტუდენტური თვითმართველობის არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შესახებ


12-03-2012 ბრძანება N28

მესამე მოწვევის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ

დებულება (დანართი I)


01-03-2012 ბრძანება N23
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ


29-02-2012 ბრძანება N22
2012 წელს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის სასწავლო განრიგის შესახებ


29-02-2012 ბრძანება N262/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


20-02-2012 ბრძანება N16
სტუ-ს დაარსების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებების საორგანიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ


17-02-2012 ბრძანება N14
სტუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 2011/2012 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


16-02-2012 ბრძანება N148/05
სტუ-ს 2011 წლის 23 დეკემბრის N2562/05 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


31-01-2012 ბრძანება N12
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


31-01-2012 ბრძანება N11
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვისა და უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ


30-01-2012 ბრძანება N10
2011/2012 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


27-01-2012 ბრძანება N9
სტუ-ს არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის განყოფილების უფროსის და უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


10-01-2012 ბრძანება N1
სტუ-ს აკადემიური საბჭოსა და სენატის არჩევნების დანიშვნის შესახებ


28-12-2011 ბრძანება N2570/05
სასტიპენდიო ფონდის მიერ სტიპენდიების განაწილების შესახებ


23-12-2011 ბრძანება N2562/05
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


21-12-2011 ბრძანება N13/02
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ჩატარების შესახებ


20-12-2011 ბრძანება N135
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


16-12-2011 ბრძანება N133
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებსაიტზე ინფორმაციის განთავსების რეგულირებისა და განთავსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ


12-12-2011 ბრძანება N2410/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


29-11-2011 ბრძანება N124
სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების შესახებ


24-11-2011 ბრძანება N122
არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


15-11-2011 ბრძანება N2220/05
სტუ-ს 2011 წლის 30 სექტემბრის N1528/05 ბრძამნებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ


14-11-2011 ბრძანება N2169/05
სასტიპენდიო ფონდის მიერ სტიპენდიების განაწილების 13.09.11-1360/05 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


26-10-2011 ბრძანება N116
2010/2011 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


25-10-2011 ბრძანება N1800/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


13-10-2011 ბრძანება №114
სტუ-ს ინსტიტუტ ტექინფორმის დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


30-09-2011 ბრძანება N1529/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლოის შესახებ


30-09-2011 ბრძანება N113
2011/2012 სასწავლო წლის სტუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო განრიგის შესახებ


30-09-2011 ბრძანება N110
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ სტუ-ს 2011 წლის 28 სექტემბრის N103 ბრძანების ნაწილობრივ ცვლილების შესახებ


29-09-2011 ბრძანება N103
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


28-09-2011 ბრძანება N1495/05
2011-2012 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


20-09-2011 ბრძანება N1427/05
"სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2009 წლის 30 სექტემბრის N793/05 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილება


20-09-2011 ბრძანება N99
სტუდენტთა მობილობის (მეორადი გამოცხადება) წესით ჩარიცხვის შესახებ


15-09-2011 ბრძანება N98
მაგისტრატურის მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო და საპრეტენზიო კომისიების და დროებითი ორგანოს - საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


13-09-2011 ბრძანება N1360/05
სასტიპენდიო ფონდის მიერ სტიპენდიების განაწილების შესახებ


12-09-2011 ბრძანება N97
სწავლის დაწყების შესახებ


09-09-2011 ბრძანება N96
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 8 ივლისის N71 ბრძანების ნაწილობრივ ცვლილების შესახებ

07-09-2011 ბრძანება N94
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


02-09-2011 ბრძანება N92
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


02-09-2011 ბრძანება N93
სტუდენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


25-08-2011 ბრძანება N89
მობილობის წესით ჩარიცხული სწავლების ყველა საფეხურის სტუდენტთა მიერ 2011-2012 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის გადახდის წესის შესახებ


15-08-2011 ბრძანება N85
სწავლების ყველა საფეხურის სტუდენტთა მიერ 2011-2012 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის გადახდის წესის შესახებ


15-08-2011 ბრძანება N86
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 2 აგვისტოს N81 ბრძანების ნაწილობრივ ცვლილების შესახებ


02-08-2011 ბრძანება N81
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ სტუ-ს 2011 წლის 8 ივლისის N71 ბრძანებაძე დამატების შესახებ


02-08-2011 ბრძანება N82
სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


12-07-2011 ბრძანება N75
სტუ-ს ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


11-07-2011 ბრძანება N1173/05
"სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ"


08-07-2011 ბრძანება N71
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


08-07-2011 ბრძანება N72
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვისა და უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანამანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ


05-07-2011 ბრძანება N67
2011 წლის 16 ივნისს N57 ბრძAნებაში ნაწილობრივი ცვლილებების შესახებ


04-07-2011 ბრძანება N64
სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟIნრო გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


04-07-2011 ბრძანება N65
სტუ-ს ვაჟთა სახალხო კაპელისათვის ი. კუბლაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ


28-06-2011 ბრძანება N1097/05
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


27-06-2011 ბრძანება N62
სტუ-ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ


16-06-2011 ბრძანება N57
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


14-06-2011 ბრძანება N54
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


04-06-2011 ბრძანება N48 2011
წელს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიურ ინსტიტუტის სასწავლო განრიგის შესახებ


02-06-2011 ბრძანება N47
სტუ ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის გამოცხადების შესახებ


20-05-2011 ბრძანება N930/05
"სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 28 თებერვლის N280/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


20-05-2011 ბრძანება N931/05
"სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 18 თებერვლის N241/05 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილება


11-05-2011 ბრძანება N882/05
"სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ" 2010 წლის 23 სექტემბრის N1053/05 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


11-05-2011 ბრძანება N40
სტუ-ს დეკანების უფლებამოსილების შესახებ


04-05-2011 ბრძანება N 827/05
პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


28-04-2011 ბრძანება N763/05
"2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 18 თებერვლის N241/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


26-04-2011 ბრძანება N733/05
"სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2010 წლის 14 სექტემბრის N962/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


26-04-2011 ბრძანება N36
ილია ვეკუას თასზე პროგრამირებაში მეხუთე საერთაშორისო ოლიმპიადის ჩატარების შესახებ


15-04-2011 ბრძანება N8/02
სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების გეგმისა და კონფერენციის წინა მოსამზადებელი ღონისძიების შესახებ სტუ-ს 2011 წლის 9 მარტის ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


12-04-2011 ბრძანება N670/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


07-04-2011 ბრძანება N645/05
"სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 28 თებერვლის N280/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


07-04-2011 ბრძანება N646/05
"უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტთა საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 21 თებერვლის N244/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


07-04-2011 ბრძანება N650/05
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 21 მარტის N454/05 ბრძანების ბათილად ცნობა


07-04-2011 ბრძანება N651/05
"სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 28 თებერვლის N281/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


06-04-2011 ბრძანება N634/05
"უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტთა საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 21 თებერვლის N244/05 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ (06.04.11)


06-04-2011 ბრძანება N635/05
"2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 18 თებერვლის N241/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


05-04-2011 ბრძანება N7/02
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი და სამეცნიერო-თეორიული პროექტთა საკონკურსო განხილვის უზრუნველყოფისათვის


04-04-2011 ბრძანება N26
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ


01-04-2011 ბრძანება N43
სტუ-ს 2009 წლის 17 დეკემბრის N1279/05 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


01-04-2011 ბრძანება N590/05
2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის 2011 წლის 28 თებერვლის N280/05 ბრძანებაზე დამატების შესახებ


29-03-2011 ბრძანება N553/05
2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის 2011 წლის 28 თებერვლის N280/05 ბრძანებაზე დამატების შესახებ


29-03-2011 ბრძანება N554/05
2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის 2011 წლის 28 თებერვლის N281/05 ბრძანებაზე დამატების შესახებ


28-03-2011 ბრძანება N575/05
"სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 28 თებერვლის N281/05 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


25-03-2011 ბრძანება N519/05
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის 2011 წლის 28 თებერვლის N281/05 ბრძანებაზე დამატების შესახებ


24-03-2011 ბრძანება N494/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


24-03-2011 ბრძანება N495/05
"სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 28 თებერვლის N281/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


24-03-2011 ბრძანება N496/05
"სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 28 თებერვლის N281/05 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


23-03-2011 ბრძანება N461/05
სტუ-ს 2010 წლის 22 დეკემბრის N1799/05 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


22-03-2011 ბრძანება N458/05
"სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 21 თებერვლის N244/05 ბრძანებაზე დამატება


21-03-2011 ბრძანება N453/05
"სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 21 თებერვლის N244/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


21-03-2011 ბრძანება N454/05
"სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 28 თებერვლის N281/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


21-03-2011 ბრძანება N455/05
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 21 თებერვლის N245/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


21-03-2011 ბრძანება N456
"სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 28 თებერვლის N281/05 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


18-03-2011 ბრძანება N446/05
"სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2011 წლის 18 თებერვლის N241/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


18-03-2011 ბრძანება N447/05
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2009 წლის 14 სექტემბრის N747/05 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადება


11-03-2011 ბრძანება N34
სტუ-ს ვებ-გვერდის შესახებ 


10-03-2011 ბრძანება N392/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ 2010 წლის 30 სექტემბრის N1118/05 ბრძანების ნაწილობროვი ცვლილების შესახებ


09-03-2011 ბრძანება N5/02
სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების გეგმისა და კონფერენციის წინა მოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ


04-03-2011 ბრძანება N334/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


28-02-2011 ბრძანება N280/05
2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


28-02-2011 ბრძანება N281/05
2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


28-02-2011 ბრძანება N282/05
2010-2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


21-02-2011 ბრძანება N244/05
უნივერსიტეტის ფარგლებში სტიდენტთა საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ


21-02-2011 ბრძანება N245/05
უნივერსიტეტის ფარგლებში სტუდენტთა საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ


21-02-2011 ბრძანება N246/05
უნივერსიტეტის ფარგლებში სტიდენტთა საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ


21-02-2011 ბრძანება N247/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


20-02-2011 ჟიურის წევრთა სამუშაო ინსტრუქცია
სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის დარგობრივი სექციების ჟიურის წევრთა სამუშაო ინსტრუქცია


14-02-2011 ბრძანება N3/02
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, მართვის ავტომატიზებული სისტემების მიმართულებას (N94 კათედრა) დაარსებიდან 40 წლის იუბილესთან და მისი დამაარსებლების და პირველი კათედრის გამგეების აკადემიკოს გოჩა ჩოგოვაძისა და აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის გიორგი გოგიჩაიშვილის დაბადების საიუბილეო თარიღის შესრულებასთან (70 წელი) დაკავშირებით 2011 წლის 20-22 მაისს ჩატარდეს საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები", დაკავშირებით


11-02-2011 ბრძანება N12
2010/2011 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


03-02-2011 ბრძანება N8
სტუდენტთა მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შესახებ


24-01-2011 ბრძანება N1/02
ნატოს სამეცნიერო კონფერენციიც "ინფორმაციის ფილოსოფია და სინერგია: მდგრადობა და უსაფრთხოება" (თბილისი, 2011 წლის 20-24 აპრილი) ჩატარების შესახებ


14-01-2011 ბრძანება N3
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


14-01-2011 ბრძანება N4
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


10-01-2011 ბრძანება N1
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის არჩევნების შესახებ


30-12-2010 ბრძანება N173
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნების შესახებ  (30.12.10)


22-12-2010 ბრძანება 1799/05
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ;


22-12-2010 ბრძანება N170
 პროფესორ-მასწავლებელთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის ეფექტიანი მიშაობის უზრუნველყოფის შესახებ


16-12-2010 ბრძანება N167
სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნების შესახებ


16-12-2010 ბრძანება N168
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ და ბრძანების


26-11-2010 ბრძანება N153
სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს პირველი სხდომის მოწვევის შესახებ


26-11-2010 ბრძანება N154
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების შესახებ


19-11-2010 ბრძანება N150
სტუ-ს 2009 წლის 18 აგვისტოს N97 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


15-11-2010 ბრძანება N148
სტუ-ს 2010 წლის 28 ოქტომბრის N143 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


29-10-2010 ბრძანება N144
მათემატიკასა და ფიზიკაში კომპიუტერული ტესტირების ჩატარების შესახებ


28-10-2010 ნება N143
ბრძასტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების შესახებ


15-10-2010 ბრძანება N137
სტუ-ს ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის სახელის შეცვლის შესახებ


11-10-2010 ბრძანება N134
სტუ-ს N131 (30.09.2010წ.) ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


30-09-2010 ბრძანება N131
აკადემიური საბჭოს არჩევნების შესახებ


20-09-2010 ბრძანება N126
სტუ-ს 2010 წლის 15 სექტემბრის N123 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-09-2010 ბრძანება N123
საგანმანათლებლო პროგრამების დამთავრების შემდეგ დამატებითი სემესტრების აღების შესახებ


15-09-2010 ბრძანება N124
2010/2011 სასწავლო წლისათვის სტუ-ს დოქოტრანტურაში საინჟინრო ფაკულტეტებზე საბუთების მიღების ვადის გაგრძელების შესახებ


13-09-2010 ბრძანება N122
უცხოური ენების სწავლების გაუმჯობესების შესახებ


09-09-2010 ბრძანება N119
მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო და საპრეტენზიო კომისიების და დროებითი ორგანოს - საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შესახებ


09-09-2010 ბრძანება N120
2010-2011 სასწავლო წელს ჩარიცხულ სტუდენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


13-08-2010 ბრძანება N113
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


03-08-2010 ბრძანება N105
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


28-07-2010 ბრძანება N5/02
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების შესახებ


23-07-2010 ბრძანება N101
23-07-2010 ბრძნება N101
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


23-07-2010 ბრძანება N102
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


12-07-2010 ბრძანება N98


29-06-2010 ბრძანება N82
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


28-06-2010 ბრძანება N81
სტუ-ს N70 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ


10-06-2010 ბრძანება N70
2009-2010 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის სრულად გადახდის ვადის დადგენის შესახებ


07-05-2010 ბრძანება N574/05
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


06-05-2010 ბრძანება N56
სტუ-ს 2010 წლის პირველი აპრილის N42 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


21-04-2010 ბრძანება N50
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


06-04-2010 ბრძანება N44
საერთო სამაგისტრო გამოცდების შესახებ


01-04-2010 ბრძანება N42
სტუ-ს 2010 წლის 10 მარტის N32 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


28-03-2010 ბრძანება N40
სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შესახებ


26-03-2010 ბრძანება N39
სტუდენტური თვითმმართველობის 2010 წლის 28 აპრილის არჩევნების საარჩევნო დებულების შესახებ


24-03-2010 ბრძანება N38
12.03.10 N35 ბრძანების ნაწილობრივ შეცვლის შესახებ


12-03-2010 ბრძანება N35
სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ


10-03-2010 ბრძანება N32
2009-10 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდისათვის დამატებითი ვადების განსაზღვრის შესახებ


02-03-2010 ბრძანება N28
2009/2010 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


11-02-2010 ბრძანება N16
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


11-02-2010 ბრძანება N17
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


10-02-2010 ბრძანება N13
სტუ-ის მიერ გამოცემული დოკუმენტების ასლის დამოწმების წესის განსაზღვრის შესახებ


10-02-2010 ბრძანება N14
უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესის სრულყოფის შესახებ


03-02-2010 ბრძანება N11
სტუ-ს სხვადასხვა სახის დოკუმენტების ვიზირების შესახებ


18-01-2010 ბრძანება N1/02
სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ჩატარების გეგმის შესახებ


18-01-2010 ბრძანება N2/02
სტუდენტთა 78-ე ღია-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის წინა მოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ


18-12-2009 ბრძანება N1279/05
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ


30-11-2009 ბრძანება N144
ბაკალავრიატის სწავლების მეოთხე წლის სტუდენტების აკადემიური დავალიანების ლიკვიდაციის შესახებ


30-11-2009 ბრძანება N147
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


20-10-2009 ბრძანება N133
2009/2010 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


19-10-2009 ბრძანება N886/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


15-10-2009 ბრძანება N873/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


06-10-2009 ბრძანება N126
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სწავლების ყველა საფეხურის ვაჟი სტუდენტების პირადი საქმეების მოწესრიგების შესახებ


18-09-2009 ბრძანება N110
მაგისტრატურის სასპეციალიზაციო საგამოცდო და სააპელაციო კომისიების შესახებ


18-09-2009 ბრძანება N111
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


14-09-2009 ბრძანება N107
სტიპენდიის დანიშვნის წესის შესახებ


09-09-2009 ბრძანება N105
სტუ-ს N59 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


04-09-2009 ბრძანება N103
სტუ-ს N95 (14.08.2009წ.) ბრძანებაში ნაწილობრივი ცვლილების შეტანის შესახებ


01-09-2009 ბრძანება N101
სტუ-ს 2009 წლის 26 მაისის N50 ბრძანებაში ნაწილობრივი ცვლილებების შესახებ


21-08-2009 ბრძანება N98
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


14-08-2009 ბრძანება N95
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


13-08-2009 ბრძანება N94
2009/2010 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


03-08-2009 ბრძანება N721/05
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


03-08-2009 ბრძანება N722/05
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


03-08-2009 ბრძანება N723/05
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


03-08-2009 ბრძანება N724/05
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


27-07-2009 ბრძანება N93
ბაკალავრიატის სწავლების მეოთხე წლის სტუდენტების აკადემიური დავალიანების ლიკვიდაციის შესახებ


15-07-2009 ბრძანება N91
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


10-07-2009 ბრძანება N87
აკადემიურ თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

08-07-2009 ბრძანება N86
სტუ-ს N42 (01/05/2009წ.) ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


07-07-2009 ბრძანება N82
სტუ-ს N64 (17/06/09) ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


22-06-2009 ბრძანება N70
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის ვაკანსიის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადები შესახებ


19-06-2009 ბრძანება N69
აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანსიის შესავსებად არჩევნების გამოცხადების შესახებ


18-06-2009 ბრძანება N64
სტუდენტთა მობილობის შესახებ


04-06-2009 ბრძანება N59
2008-09 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდის ვადების განსაზღვრის შესახებ


28-05-2009 ბრძანება N54
ბაკალავრიატის სწავლების მეოთხე წლის სტუდენტების აკადემიური დავალიანების ლიკვიდაციის შესახებ


25-05-2009 ბრძანება N50
2009/10 სასწავლო წელს სტუ-ს დოქტორანტურაში ჩარიცხვისა და სწავლის დაწყების შესახებ


11-05-2009 ბრძანება N48
აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების გამოცხადების შესახებ


05-05-2009 ბრძანება N43
სტუ-ს სტუდენტთა საექსკურსიო-სანახაობითი, სპორტულ-კულტურული, სამეცნიერო-შემეცნებითი, საქველმოქმედო-სოციალური და გასართობი პროგრამების (პროექტების) შესახებ


01-05-2009 ბრძანება N42
2009-2010 სასწავლო წელს სტუ-ში წარმართულ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის მსურველთა რეგისტრაციისა და საუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების პროცესის ორგანიზებულად მომზადება ჩატარების შესახებ


16-04-2009 ბრძანება N39
სტუ-ს თბილისის უწყვეტი განათლებისა და დაუსწრებელი სწავლების განყოფილების სალიკვიდაციო პროცესის დასრულებისა და განყოფილების კურსდამთავრებულებზე უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის გაცემის შესახებ


15-04-2009 ბრძანება N8/02
ბრძანების N7/02 ნაწილობრივ შეცვლის შესახებ


14-04-2009 ბრძანება N38
ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიის დანიშვნის წესის განსაზღვრის შესახებ


13-04-2009 ბრძანება N7/02
სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შესახებ


08-04-2009 ბრძანება N37
ზაფხულის სემესტრის ორგანიზების შესახებ


16-03-2009 ბრძანება N32
2008 წლის აგვისტოს საომარი მდგომარეობის შედეგად დაზარალებული სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდის დამატებითი ვადების დადგენის შესახებ


12-03-2009 ბრაძენბა N 29
დოქტორანტურის სწავლების პირველი წლის I სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


09-03-2009 ბრძენბა N 3/02
href="/pdf/konf_sursatis_uvneb.pdf"> საერთაშორისო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემების" ჩატარების შესახებ


02-03-2009 ბრძანება N24
სტუდენტთათვის სწავლის საფასურის გადახდის დამატებითი ვადების განსაზღვრის შესახებ


02-03-2009 ბრძანება N25
2008/09 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის მეორე ნახევრის გადახდის ვადების განსაზღვრის შესახებ A>


02-03-2009 ბრძანება N23
სტიპენდიის დანიშვნის წესის შესახებ


12-12-2008 ბრძანება N111
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებულის სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდის დამატებითი ვადების დადგენის შესახებ


12-12-2008 ბრძანება N112
ბრძანება N112   სტუდენტთა მობილობის შესახებ


11-12-2008 ბრძანება N107
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თბილისის უწყვეტი განათლებისა და დაუსწრებელი სწავლების განყოფილების ლიკვიდაციის შესახებ ბძანებაში შესწორების შეტანის შესახებ


11-12-2008 ბრძანება N108
სტუ - რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის N89 ბრძანებაში შესწორების შეტანის შესახებ


05-12-2008 ბრძანება N105
სტუ-ს ყველა აკადემიური საფეხურისა და უმაღლესი პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის წინა სასწავლო წლების სწავლის საფასურის დარჩენილი ნაწილის გადახდის დამატებითი ვადების განსაზღვრის შესახებ


26-11-2008 ბრძანება N102
აკადემიურ დავალიანებათა ლიკვიდაციის შესახებ


27-10-2008 დანართი 2
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა ჩარისცხვის პროცედურა


27-10-2008 დანართი 1
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები


13-10-2008 ბრძანება N80
სტიპენდიის დანიშვნის წესის შესახებ


28-09-2008 ბრძანება N78
"სწავლის საფასურის გადახდის დამატებითი ვადების დადგენის შესახებ" სტუ- ს N49 (04.06.08) ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


23-09-2008 ბრძანება N77
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად სტუ-ს დევნილი სტუდენტებისათვის დახმარების გაწევის შესახებ


16-11-2007 ბრძანება სტუდენტთა N76 ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის ჩატარების შესახებ
ბრძანება სტუდენტთა N76 ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის ჩატარების შესახებ


26-07-2007 ბრძანება N117
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის სრულყოფილად წარმართვისა და აკადემიურ დ


18-07-2007 ბრძანება N112
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის სრულყოფილად წარმართვისა და დავალი


27-06-2007 ბრძანება N116
ზოგიერთი ფაკულტეტის სტუდენტთა მიერ სწავლის საფასურის გადახდის გადავადების შესახებ


16-05-2007 ბრძანება N63
სტიპენდიების შესახებ


14-05-2007 ბრძანება N62 
ფინანსური დავალიანების ლიკვიდაციის ვადების შესახებ


28-03-2007 ბრძანება N49
წარმომედგენლობითი საბჭოს შემადგენლობის შევსების შესახებ


27-10-2006 ბრძანება №340/03
2006-2009წ.წ. პროფესორ-მასწავლებლების დანიშვნის


ბრძანება N88
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან (საგაზაფხულო მიღება) ჩარიცხული პროეფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


ბრძანება N66
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


ბრძანება N186
სტუ-ს მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების საფასურის დამტკიცების შესახებბრძანებები 1 - 900 of 900
ყველა სიახლე
0322 77 11 11