ლენტური კონვეიერების გაანგარიშება. მეთოდიკური მითითებები (ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი)