დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი (WPF, WF, WCF & Ms SQL Server) (გ. სურგულაძე)