ელექტროპნული მანქანების მოკლე კურსი (ბ. დაღუნდარიძე)