ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (ჰ. კუპრაშვილი)