ექსპერიმენტის შედეგების ელემენტარული დამუშავება (ზ. ჯაბუა)