п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 1 (13),  2012

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   
საინფორმაციო სისტემების ინტეგრაციის პროცესების მენეჯმენტი სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურით და UML/AGILE ბაზირებული მეთოდებით. გია სურგულაძე, ირაკლი ბულია, ბექა ურუშაძე // MANAGEMENT OF THE INTEGRATION OF INFORMATION SYSTEMS WITH A SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE AND UML/AGILE BASED METHODS. Surguladze Gia, Bulia Irakli, Urushadze Beka // МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРОЙ  И UML/AGILE  БАЗИРОВАННЫМИ МЕТОДАМЫ. Сургуладзе Г., Булия И., Урушадзе Б.

 

7

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

  მართვის სისტემის მოდელირება თვითმფრინავის ფრენის რეჟიმებისათვის. ნინო მჭედლიშვილი, ია მოსაშვილი, დავით ყიფშიძე // MODELING OF CONTROL SYSTEM OF AIRPLANE FLIGHT CONDITIONS. Mchedlishvili Nino, Mosashvili Ia, Kipshidze David // МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОВ ПОЛЕТА  САМОЛЕТА. Мчедлишвили Н., Мосашвили Й., Киршидзе Д.

 

23

ნაგებობათა აეროდინამიკისათვის თამაზ ობგაძე, ლაშა იაშვილი, ნინო მჭედლიშვილი // AERODYNAMICS STRUCTURES. Obgadze Tamaz , Iashvili Lasha,  Mchedlishvili Nino // К АЭРОДИНАМИКЕ СООРУЖЕНИЙ.  Обгадзе Т., Иашвили Л., Мчедлишвили  Н.


 

29

  ჰერსტის მაჩვენებლის მეთოდის მიხედვით დროითი პროცესების სტოქასტიურობის დონის შეფასება. ირინე ჩხეიძე, სოფიო

 ოქრომჭედლიშვილი // ASSESSING LEVELS OF STOCHASTIC TEMPORAL PROCESS BY THE HURST INDICATOR. Chkheidze Irina, Okromchedlishvili Sophio // ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ СТОХАСТИЧНОСТИ ВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА МЕТОДОМ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА. Чхеидзе И.М., Окромчедлишвили С.Н. 


 

32

რიგების ჩაკეტილი სისტემები ეკონომიკის ამოცანებში. რევაზ (ივერი) კაკუბავა, გიორგი მაკასარაშვილი, ლუიზა სიხარულიძე

// CLOSED  QUEUING SYSTEMS  IN PROBLEMS OF ECONOMICS. Kakubava Revaz (Iveri), Makasarashvili Giorgi, Sikharulidze Luiza // ЗАКНУТЫЕ СИСТЕМЫ ОЧЕРЕДЕЙ В ЗАДАЧАХ ЭКОНОМИКИ. Какубава Р.(И.), Макасарашвили Г., Сихарулидзе Л. 


 

37

ეკონომიკური კრიზისებისა და ციკლების ფაზური ტრაექტორიების აგება. ნინო  მჭედლიშვილი, ირმა დავითაშვილი, ლია

 ნონიკაშვილი // CONSTRUCTION OF PHASE TRAJECTORIES ECONOMIC CRISES AND CYCLES. Mchedlishvili Nino, Davitashvili Irma, Nonikashvili Lia // ПОСТРОЕНИЕ  ФАЗОВЫХ ТРАEКТОРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ЦИКЛОВ. Мчедлишвили Н., Давиташвили И., Ноникашвили Л. 


 

43

ორელემენტიანი მაინტეგრებელი რგოლის რობასტულობის ანალიზი. ქეთევან კოტრიკაძე // TWO-ELEMENT INTEGRATING

 CHAIN ROBUST ANALYSIS. Kotrikadze Ketevan // РОБАСТНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХЭЛЕМЕНТНОГО ИНТЕГРИРУЮЩЕГО ЗВЕНА. Котрикадзе К.


 

47

ცოცხალი ორგანიზმების სისხლძარღვებში ლაზერ-ინდუცირებული თრომბწარმოქმნის მათემატიკური მოდელირება. თამაზ

 ობგაძე, ბესიკ ბაბალაშვილი // MATHEMATICAL MODELLING LASER-INDUCED TROMBODYNAMICS IN BLOOD VESSELS OF LIVE ORGANISMS. Obgadze Tamaz, Babalashvili Besik // МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕР-ИНДУЦИРОВАННОГО ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ В КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. Обгадзе Т., Бабалашвили Б.


 

52

ლაზერული გამოსხივების ტემპერატურული ზემოქმედება სისხლძარღვების კედლებზე. ბესიკ ბაბალაშვილი // LASER

 RADIATION TEMPERATURE EFFECT ON BLOOD VESSELS. Babalashvili Besik // Температурное воздействие лазерного излучения на ткань КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ. Бабалашвили Б. 


 

56

პროდუქციის პარტიებად წარმოებისას დანახარჯების მინიმიზაციის მოდელი დინამიკური მოთხოვნისა და შეუზღუდავი

სიმძლავრეების პირობებში. ია გიაშვილი // MODEL TO MINIMIZE COSTS  IN A PRODUCTION LOTS DYNAMIC DEMAND AND UNLIMITED CAPACITY. Giashvili Ia // МОДЕЛЬ МИНИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПАРТИЯМИ, ДИНАМИЧЕСКОГО СПРОСА И НЕОГРАНИЧЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ. Гияшвили И.


 

61

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

SCADA სისტემებში ადამიანი-კომპიუტერის ინტერფეისის დამუშავების საკითხისათვის. ლევან იმნაიშვილი, აგული ბედინეიშვილი, თამარ ტალიკაძე, ალხაზ ჯაბუა // TO HANDLE ISSUES OF HUMAN-COMPUTER INTERFACE IN SCADA SYSTEMS. Imnaishvili Levan, Bedineishvili Maguli, Talikadze Tamar., Jabua Malkhaz. // К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ЧЕЛОВЕКО-КОМПЬЮТЕРНОГО ИНТЕРФЕЙСА В SCADA СИСТЕМАХ. Имнаишвили Л., Бединеишвили М., Таликадзе Т., Джабуа М.

66

 საკრედიტო მრჩეველის ინტეგრირებული ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. ეკატერინე თურქია,ზვიად არხოშაშვილი

 // DEVELOPMENT OF CREDITCOUNSELOR INTEGRATED AUTOMATED SYSTEM. Turkia Ekaterine, Arkhoshashvili Zviad // РАЗРАБОТКА ИНТЕГРТРОВАННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ – КОНСУЛЬТАНТ КРЕДИТОВ. Туркия Е. Архошашвили З.


 

73
ინფორმაციული სისტემის დაცვის უზრუნველყოფის ამოცანის დასმის ეფექტურობა. ოთარ შონია, ლუკა შონია // PERFORMANCE PROBLEM STATEMENT FOR PROTECTION OF INFORMATION SYSTEM. Shonia Otar, Shonia Luka // ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. Шония О., Шония Л.

 

77
ინფორმაციის დაცვის სისტემის ორგანიზაციისადმი კომპლექსური მიდგომა. გულნარა ჯანელიძე, ალექსანდრე გიუნაშვილი // INTEGRATED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF SYSTEM OF INFORMATION SECURITY. Gulnara Janelidze, Aleqsandre Giunashvili // комплексный подход  к организации системы защиты информации Джанелидзе Г., Гиунашвили А.

81

ფირმის კორპორაციული ქსელის აგებისა და დანერგვის მეთოდები. ომარ გაბედავა, ნინო გაბედავა // WAYS OF

 CONSTRUCTION AND INTRODUCTION OF A CORPORATE NETWORK OF FIRM. Gabedava Omar, Gabedava Nino // СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ФИРМЫ. Габедава О. В., Габедава Н.О.


 

85
ბიზნეს-მოვლენების  დამუშავების კონცეპტუალური მოდელის აგება. ლილი პეტრიაშვილი, მაია ოხანაშვილი, მარინა კაშიბაძე, ნინო გოგილიძე // CONCEPTUAL MODEL FOR SYSTEMS OF PROCESSING OF EVENTS. Petriashvili Lili, Oxanashvili Maia, Kashibadze Marina, Gogilidze Nino // ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ. Петриашвили Л., Оханашвили М., Кашибадзе М., Гогилидзе Н.

 

89
 ბიზნეს-ანალიზის ინსტრუმენტები კორპორატიული ორგანიზაციებისათვის. ნინო თოფურია // BUSINESS-INTELLIGENCE TOOLS FOR ENTERPRISE ORGANIZATIONS. Topuria Nino // ИНСТУМЕНТЫ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Топурия Н.

 

95
არაფუნქციონალური მოთხოვნების მოდელირება ბიზნეს-პროცესების მართვისას. თეიმურაზი სუხიაშვილი, ირაკლი შურღაია // MODELING OF NEFUNKTSIIONALNY REQUIREMENTS AT MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES. Sukhiashvili Teimuraz, Shurgaia Irakli // МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФУНКЦИИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Сухиашвили Т., Шургая И.

 

100
 ERP სისტემების დანერგვის პროცესი და მისი პრობლემები. ხატია ქრისტესიაშვილი, გია სურგულაძე, გიორგი მაისურაძე // THE PROCESS OF IMPLEMENTING ERP SYSTEMS AND ITS PROBLEMS. Kristesiashvili Khatia, Surguladze Gia, Maisuradze Giorgi // ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ ERP СИСТЕМ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ. Кристесиашвили Х., Сургуладзе Г., Маисурадзе Г.

 

104
ვან-შეკვეთების პროცესების ავტომატიზაცია. ხატია ქრისტესიაშვილი // AUTOMATION OF THE ONE SALES PROCESSES. Kristesiashvili Khatia // АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВАН-ЗАКАЗОВ. Кристесиашвили Х.

 

109
 ინფორმაციული უსაფრთხოების კონცეფცია ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში. კახელი ბექა, ქართველიშვილი იოსები // The concept of information security in Organizations and Establishments. Kakheli Beqa, Kartvelishvili  Ioseb // Концепция информационной безопасности В организации и учреждений. Кахели Б., Картвелишвили  И. 

 

114

ტექნიკური ინფორმატიკა - COMPUTER ENGINEERING - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

ენერგოსისტემისათვის ციფრული რეგულატორები. კონსტანტინე კამკამიძე, თამარ გაბაშვილი // DIGITAL CONTROLLERS FOR POWER SYSTEM. Kamkamidze Konstantin,  Gabashvili Tamar // ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ  ДЛЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ. Камкамидзе  К.,  Габашвили  Т. 

 

119
 კვანძთაშორის ხელმისაწვდომი გამტარუნარიანობის საზომი ინსტრუმენტები. ვიტალი აივაზოვი, რომან სამხარაძე // AVAILABLE END-TO-END THROUGHPUT MEASUREMENT TOOLS. Aivazov Vitali, Samkharadze Roman // ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДОСТУПНОЙ МЕЖ-УЗЛОВОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ. Айвазов В.Ю., Самхарадзе Р.Ю.

 

123
 კომპიუტერულ ქსელში კვანძთაშორის პაკეტების დაყოვნება. ვიტალი აივაზოვი, რომან სამხარაძე // END-TO-END PACKET DELAY IN THE NETWORK. Vitali Aivazov, Roman Samkharadze // МЕЖ-УЗЛОВАЯ ЗАДЕРЖКА ПАКЕТОВ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ. Айвазов В.Ю., Самхарадзе Р.Ю. 

 

128
ინფორმატიზაციის თანამედროვე ტენდეციების ანალიზის და პრობლემების შესახებ საქართველოში. მზია კიკნაძე, ლევან ჯიქიძე, მანანა მაღრაძე // ON THE ANALYSIS AND PROBLEM OF MODERN TENDENCIES OF INFORMATIZATION IN GEORGIA. Kiknadze Mzia, Jikidze Levan, Magradze Manana // ОБ АНАЛИЗЕ И ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ ТЕНДЕНЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ГРУЗИЮ. Кикнадзе М., Джикидзе Л., Маградзе М.

 

135
 უწყვეტი ელექტრომომარაგების მაღალი საიმედოობის კრიტიკულობა მონაცემთა დაცვის ცენტრების საინჟინრო ინფრასტრუქტურაში. ზაალ აზმაიფარაშვილი, ნუგზარ  გუგუნაშვილი,  ნონა ოთხოზორია, ვანო ოთხოზორია // CRITICALITY OF A HIGHLY RELIABLE AND UNINTERRUPTED ELECTRICAL SUPPLY IN ENGINEERING TO AN INFRASTRUCTURE FOR THE CENTERS OF PROTECTION OF DATABASES. Azmaiparashvili Zaal, Gugunashvili Nugzar, Otkhozoria Nona, Otkhozoria Vano // КРИТИЧНОСТЬ ВЫСОКОНАДЕЖНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ИНЖЕНЕРНОМ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ. Азмайпарашвили З., Гугунашвили Н., Отхозориа Н.,  Отхозориа В. 

 

139
 რეზონანსული სიხშირის განსაზღვრის მათემატიკური მოდელირება. ზაალ აზმაიფარაშვილი,  მედეა ნარჩემაშვილი, ნონა ოთხოზორია, ნათელა ანანიაშვილი // MATHEMATICAL MODEL FOR DETERMINING THE RESONANCE FREQUENCY. Zaal Azmaiparashvili, Medea Narchemashvili, Nona Othozoria, Natela Ananiashvili // МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ. Азмайпарашвили З., Нарчемашвили М., Отхозориа Н., Ананиашвили Н.

 

142
სოფლის მეურნეობის და კვების პროდუქტების ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის ახალი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის საკითხები. თამაზ ძაგანია,  ანა მანაგაძე, ზაზა ფადიურაშვილი, სოფო კოლომიკოვი, ქეთევან მახაშვილი, ვლადიმერ ფადიურაშვილი, ნუგზარ იაშვილი // ISSUES OF CREATION NEW AUTOMATED SYSTEM FOR ECOLOGICAL MONITORING OF AGRICULTURE AND FOODSTUFFS PRODUCTS. DDzahgania  T.B.,  Managadze A.N., Fadiurashvili Z.V., Kolomikovi S.G., Maxashvili Q.A., Fadiurashvili V.N., Iashvili N.G. // ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ НОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИТАНИЯ. Дзагания Т., Манагадзе А., Фадиурашвили З., Коломикови С.,
Махашвили К., Фадиурашвили В., Яшвили Н. 
 

 

147
 ნაყენები და ნახარშები. ვლადიმერ ფადიურაშვილი, ანა მანაგაძე, იზო გარსევანიშვილი, სოფო კოლომიკოვი // POTIOM AND DECOCTION. Fadiurashvili V., Managadze A., Garsevanishvili I., Kolomikovi S. // НАСТОИ И ОТВАРЫ. Фадиурашвили В., Манагадзе А., Гарсеванишвили И., Коломикови С.  

 

151
 სოფლის მეურნეობის პროდუქტების კონტროლის ტიტრომეტრულ მეთოდებზე დაფუძნებული სისტემები. კიმი კახელაძე, თამაზ ძაგანია, სოფო კოლომიკოვი, ვლადიმერ ფადიურაშვილი, ნუგზარ იაშვილი, ანა მანაგაძე, ზაზა ფადიურაშვილი // TITRIMETRIC AUTOMATIC SYSTEMS OF  AGRICULTURAL  PRODUCTS QUALITY CONTROL. Kaxeladze K.G., Dzahgania T.B., Kolomikovi S.G., Fadiurashvili V.N., Iashvili N.G., Managadze A.N., Fadiurashvili Z.V.  // TИТРОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Кахеладзе К., Дзагания Т., Коломикови С., Фадиурашвили В., Яшвили Н. Манагадзе А., Фадиурашвили З.

 

153
 LabVIEW სივრცეში ტრანსმიტერის ვირტუალური მოდელი მაგისტრალურ მილსადენზე წნევის კალიბრებისა და გასაზომად. ნოდარ აბელაშვილი, გიორგი ქართველიშვილი //  VIRTUAL MODEL OF TRANSMITTER FOR MEASURING AND CALIBRATION PRESSURE AT PIPELINES USING LABVIEW. Abelashvili Nodar, Kkartvelishvili Giorgi // ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕ LABVIEW ДЛЯ КАЛИБРОВКИ И ИЗМЕРЕНИЯ ТРАНСМИТЕРА ДАВЛЕНИЯ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ. Абелашвили Н., Картвелишвили Г.

 

156

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

 კომპიუტერული მასწავლი სისტემები. რომან სამხარაძე, ნინო შავიშვილი // COMPUTER LEARNING SYSTEMS Samkharadze Roman, Shavishvili Nino // КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ. Самхарадзе Р.Ю., Шавишвили Н.К.

 

161
იმიტაციური მოდელირების გამოყენება საფინანსო რისკების მართვაში. ციური ქოროღლიშვილი // APPLICATION OF SIMULATION MODELING IN FINANCIAL RISK MANAGEMENT. Ciuri Koroglishvili // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ. ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ. Короглишвили Ц.

 

165

სამართლებრივი ინფორმატიკა და საცნობარო სამართლებრივი სისტემები. ოთარ შონია, ლევან ყოლბაია // Legal informatics and Directory legal systems. Shonia Otar, Kolbaia Levan // Правовая информатика и Справочные правовые системы. шония о.,  колбая л.  


 

171
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების ხარისხის მართვის სისტემის ავტომატიზაცია. ქეთევან დათუკიშვილი // AUTOMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF HIGH SCHOOL. Datukishvili Ketevan // АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. Датукишвили К.  

 

176
სამეცნიერო ტექნოპარკი - ინოვაციური ასპექტები. თამაზ ბაციკაძე, კობა სოხაძე, ზურაბ ფარესიშვილი// SCIENTIFIC TECHNICAL PARK – INNOVATIVE ASPECTS. Bazikadze Tamaz, Sokhadze Koba, Paresishvili Zurab // НАУЧНЫЙ ТЕХНОПАРКИНОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ. Бацикадзе Т., Сохадзе К., Паресишвили З.

 

180

მათემატიკა - MATHEMATICS - МАТЕМАТИКА   


 

 ინტეგრალური განტოლების ამოხსნა წრფივი სპლაინ ფუნქციების გამოყენებით. თამაზ ვეკუა // on new applications of linear splines for solution of integral equation. Vekua Tamaz // О НЕКОТОРЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ ЛИНЕЙНЫХ СПЛАЙНОВ К РЕШЕНИЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. Векуа Т.П.

 

185

ინფორმატიკა- INFORMATIC- ИНФОРМАТИКА   


 

ოპტიმალური რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირების პრობლემის გადაწყვეტა სინერგეტიკის მეთოდებით. ვალიდა სესაძე, ვლადიმერ კეკენაძე, გელა ჭიკაძე, ნანა მაღლაკელიძე //  SOLUTION OF A PROBLEM OF ANALITICAL DESIGNING OF AN OPTIMUM REGULATOR SYNERGETICS METHODS. Sesadze Valida, Kekenadze Vladimer, Chikadze Gela, Maglakelidze Nana // РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА МЕТОДАМИ СИНЕРГЕТИКИ. Cесадзе В., Кекенадзе В., Чикадзе Г.,  Маглакелидзе Н.

 

191
ხარისხის მართვის თანამედროვე კონცეფციები და მოდელები: ხარისხის ტოტალური მართვა (TQM). თამარ მენაბდე, რევაზ ჟვანია, გიორგი მაისურაძე // MODERN CONCEPTS AND MODELS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM). Menabde Tamar, Zhvania Revaz, Kaishauri Tinatin // Современные концепции и модели управления качеством: Система всеобщего управления качеством (TQM). Менабде Т., Жвания Р., Маисурадзе Г.

 

195
 Web-აპლიკაციათა ავტომატური ტესტირების SELENIUM ტექნოლოგია. მიხეილ გულიტაშვილი // WEB APPLICATION AUTOMATIC TESTING SELENIUM TECHNOLOGY. Gulitashvili Mikheil // ТЕХНОЛОГИЯ SELENIUM ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  WEB-АППЛИКАЦИЙ. Гулиташвили М.

 

199
ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი საერთაშორისო შრომის დანაწილების ორგანიზებაში და ტრანსნაციონალური კორპორაციების ფუნქციონირებაში. ბაღიშვილი გ., თევდორაძე მ., გედევანიშვილი მ., ბაჯიაშვილი ა., ლოლაშვილი ნ., იოსელიანი გ. // THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF INTERNATIONAL LABOR DIVISION AND FUNCTIONING OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS. Baghishvili G., TevdoradZe M., GedevanISvili M., Bajiashvili A., Lolashvili N., Ioseliani G. // РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ. Багишвили Г., Тевдорадзе М., Гедеванишвили М., Баджиашвили А., Лолашвили Н., Иоселиани Г.

 

203
საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების სისტემის ბიზნეს-პროცესების მოდელირება UML 2 ტექნოლოგიით ბიტარაშვილი, სურგულაძე გ.//UML/2 MODELING OF BUSINESS-PROCESSES OF PROCEEDING OF TAX CONTROVERSY  Bitarashvili M., Surguladze G.// МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ UML/2  Битарашвили М., Сургуладзе Г.

 

209
თამაშების თეორიის გამოყენება მიკროპროცესორული მართვის რეჟიმების რეგულირების დროს კამკამიძე კ., გაბაშვილი თ., გაბაშვილი ნ. // USING THE THEORY OF GAMES  IN THE REGULATION OF  MICROPROCESSOR CONTROL REGIMES Kamkamidze K.,  Gabashvili T., Gabashvili N.// ПРИМЕНЕИЕ   ТЕОРИИ  ИГР ПРИ  РЕГУЛИРОВАНИИ  РЕЖИМОВ  МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ Камкамидзе  К.,  Габашвили  Т.,   Габашвили Н.

 

217
 ხსოვნის გვერდი: ზურაბ ჩხაიძე

 

223