მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები - 2017/18 სასწავლო წელი

09/25/2017 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ინფორმატიკა
სამაგისტრო პროგრამა: მართვის სისტემების ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი
სამაგისტრო პროგრამა: მათემატიკა
სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო ფიზიკა
სამაგისტრო პროგრამა: სამედიცინო ფიზიკა
სამაგისტრო პროგრამა: ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა
სამაგისტრო პროგრამა: ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)