მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

იმს-ის ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ !

11/17/2016
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებს სწავლის საფასურის 1/4 ნაწილის გადაუხდელობის გამო მიეცათ გაფრთხილების ფერი ელექტრონულ უწყისში,(ორშაბათიდან 21/11/16-დან) გადაუხდელობის შემთხვევაში, დადგენილების თანახმად დავალიანების მქონე ყველა სტუდენტი დაიბლოკება ელექტრონულ უწყისში. დაბლოკვის შემთხვევაში სტუდენტი იხდის დავალიანებას და ბლოკის მოსახსნელად გადახდის ქვითარს წარადგენს მენეჯერის სამსახურში (ოთახი 305 ა)-ში. სტუდენტი ვალდებულია გადაამოწმოს ელ.უწყისში მოეხსნა თუ არა ბლოკი.(თუ ელ.უწყისში სტუდენტის გვარი ხაკისფერია, ესეიგი სტუდენტი დაბლოკილია).