მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

იმს ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

11/11/2019

იმს ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ყველა საფეხურის სტუდენტებს რომლებსაც 2019 წლის 11 ნოემბრამდე არ ექნებათ სწავლის საფასურის 1/4 გადახდილი (562,50 ლარი), ელექტროულ უწყისში დაედებათ გაფრთხილების ფერი, ხოლო ვინც 18 ნოემბრამდე არ დაფარავს დავალიანებას დაიბლოკებიან ელექტრონულ უწყისში.

ბლოკის მოსახსნელად გადახდის ქვითრები წარმოადგინეთ მენეჯერის სამსახურში (მე-6 კორპ. 305ა) (ავტომატურად ბლოკის მოხსნა არ ხდება)

„მენეჯერის სამსახური“