განცხადება დეკანის არჩევნების შესახებ

12-10-2021

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა !

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე

დეკანის არჩევნები ჩატარდება

2021  წლის 18 ოქტომბერს 1000 -დან  1700 საათამდე 

(სტუ-ის II კორპ. მე-3 სართ. კომპიუტერული ცენტრი).

პ.ს. ამომრჩეველმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ფაკულტეტის საარჩევნო კომისია