11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

ელექტრონული სწავლება

13-03-2020 ვებ-გვერდი elearning.gtu.ge

ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუდენტებს ელექტრონული კომპონენტებით სწავლას სთავაზობს

ინსტრუქცია

საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა უკვე გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტები - ბაკალავრები, მაგისტრანტები და დოქტორანტები, ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის პროცესზე გადავლენ.
სტუდენტებისთვის უფრო ნათელი რომ გახდეს, თუ რას გულისხმობს ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის პროცესი, სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, გთავაზობთ ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის სისტემით სარგებლობის აუცილებელ წესებს.
პირველ რიგში, ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის პროცესი ითვალისწინებს, მიმდინარე წლის 16 მარტიდან, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის სილაბუსებით გათვალისწინებული მასალების სპეციალურად შემნილი ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით მიწოდებას.
შესაბამისად, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის პროცესი წარიმართება ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით.
აღნიშნული პლატფორმის მისამართია: elearning.gtu.ge
ელექტრონული პლატფორმით სარგებლობის წესები სტუდენტებისთვის:
პლატფორმაზე შესვლის შემდეგ, მარჯვენა ზედა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ბმულს - Log in
ეკრანზე გამოვა ფანჯარა, სადაც უნდა შეიტანოთ მომხმარებლის სახელი (Username) და პაროლი (Password). მომხმარებლის სახელი და პაროლი ემთხვევა სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ინდივიდუალური გვერდის (სტუდენტის ინდივიდუალური ელექტრონული უწყისი) Username-ს და Password-ს;
პლატფორმაზე იდენტიფიცირების შემდეგ, ეკრანზე გამოვა მთავარი გვერდი, სადაც დატანილია სასწავლო კურსების (ლექციები) ჩამონათვალი, ფაკულტეტების მიხედვით;
სასურველ კურსზე (ლექცია) გადასასვლელად უნდა დააჭიროთ კურსის დასახელებას;
კურსის (ლექცია) ბოლოს განთავსებულია გრაფა „დავალება“ (არსებობის შემთხვევაში), რომლის მეშვეობით სტუდენტს შეუძლია დავალების მიღება, ჩამოტვირთვა და საბოლოოდ, შესრულებული დავალების პლატფორმაზე ატვირთვა;
პლატფორმაზე შესვლა სტუდენტს შეეძლება დღის ნებისმიერ მონაკვეთში;
პლატფორმაზე ფიქსირდება სტუდენტის ნებისმიერი აქტივობა;
პლატფორმაზე მოქმედებს ფორუმი, სადაც სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს, დასვას შეკითხვა, რომელსაც გაეცემა პასუხი;
სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ინდივიდუალურ გვერდზე (სტუდენტის ინდივიდუალური ელექტრონული უწყისი) შესაბამისი ქულების ასახვა მოხდება სასწავლო პროცესის სრულად განახლების შემდეგ, პრაქტიკული მეცადინეობებისა და ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების შემდეგ, მე-2 სემესტრის განმავლობაში.
ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის სპეციალურ პლატფორმაზე ინტეგრირებისა და პლატფორმით სარგებლობის შესახებ ინფორმაციას ტექნიკური უნივერსიტეტი, დამატებით, ვიდეორგოლების სახითაც გაავრცელებს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის კომპიუტერული ცენტრი
13.03.2020