სიახლეები და მოვლენები

02-07-2019          ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,საქართველოში რეალიზებადი კვების პრეოდუქტების მონიტორნიგი და მისი ეკოქიმიური ექსპერტიზა”.
         სემინარს უძღვებოდა პროფ: გიორგი დანელია. მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმძღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით.
          გამოქვეყნებულ სტატიებში მეცნიერულ დონეზე შესწავლილია ძირითადი კვების პროდუქტების ეკოქიმიური მაჩვენებლები. მათ შორის მინერალური ნაწილი, ბიოქიმი- ური შედგენილობა და ეკოლოგიურად უარყოფითი რადიკალების წილი. რის საფუძვე- ლზეც დადგინდა პროდუქციაში, როგორც სრულფასოვნების ძირითადი პარამეტრები, ასევე ტოქსიკური ნაერთების ხვედრითი წილი. რასაც არსებითი მნიშვნელობა გააჩნია ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის.
მოხსენება 

 

ყველა სიახლე