არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

        


დანართი-1 ბაკალავრიატი

დანართი-2 მაგისტრატურა

დანართი-3 დოქტურანტურა

დანართი-4

დანართი-5
      
 • სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე   ჩარიცხვის  შესახებ
1. სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

2. განცხადების ფორმა დანართი - 1

3. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა - 2

4. უფლებამოსილი პირები ფაკულტეტების მიხედვით - 3

5. 2022/2023 სასწავლო წლისათვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე დაშვების წინაპირობები - 4

1. გამოცდა უცხო ენაში ჩატარდება 2022 წლის 7 სექტემბერს 13.00 საათზე. სტუ-ის I კორპუსში, საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო რესურსების ცენტრში ( დარბაზი -1, მე-6 სართული), კოსტავას ქ. N68:

2. სასპეციალიზაციო გამოცდა "არქიტექტურის თეორია" ჩატარდება: 2022 წლის 9 სექტემბერი 11.00 საათი. სტუ-ის I კორპუსში, კოსტავას ქ.N68, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი (აუდიტორიები №403C; 407C; 305.).


 • სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვა
1. დანართი-1 ჩარიცხვის დოკუმენტები

2. დანართი-2 განცხადების ფორმა

3. დანართი-3 საკონტაქტო პირი

4. ბრძანება • არქიტექტურული კონკურსი:  „წარსული, აწმყო, მომავალი“


1.გარემოს ამსახველი ფოტოვიზუალური მასალა;

2. ტერიტორიის ტოპო და ფოტო ადგილის მინიშნებით;

3. კონკურსის პირობები

N601 დეპარტამენტის მაგისტრანტების
საკვალიფიკაციო ნაშრომის დაცვის 
  განრიგი


სადისერტაციო ნაშრომების წინასწარი დაცვის განრიგი (სადოქტორო პროგრამა „არქიტექტურა“) • პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!

შუალედური გამოცდების კვირაში დაინიშნა კონსულტაციის დღეები:
ორშაბათი, ხუთშაბათი - 12.00 დან 14.00 საათამდე.
 • N601 დეპარტამენტის თანამშრომლების საყურადღებოდ
კონსულტაციები სტუდენტებთან დაინიშნა 7 თებერვლიდან  ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს
 14:00 საათიდან  16:00 საათამდე 
 • N602 დეპარტამენტის თანამშრომლების საყურადღებოდ
კონსულტაციები სტუდენტებთან დაინიშნა 7 თებერვლიდან  ყოველ საშმაბათს და ხუთშაბათს
 12:00 საათიდან  14:00 საათამდე • სტუდენტთა საყურადღებოდ !

 
მიდინარეობს სტუდენტთა ელექტრონული რეგისტრაცია სასწავლო წლის II სემესტრისათვის .
რეგისტრაცია ბოლო ვადაა 25 ინვრამდე.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე   http://sis.gtu.ge/ • სტუდენტურ კონკურსში: "ცენტრალური რკინიგზის სადგურის მოედანი" მონაწილეთა საყურადღებოდ!
https://drive.google.com/drive/folders/1DWbyK4wA7EqAP4eMbRhpF91wzk4tagB0?usp=sharing
აღნიშნულ ბმულზე შესაძლებლობა გაქვთ იხილოთ სადგურის მოედნის მიმდებარე სივრცის დრონით გადაღებული ფოტოები.


მონაწილეთა სია შეგიძლიათ იხილოთ აქ:დანართი


კონკურსში მონაწილეობისთვის ვიწვევთ 3 და 4 კურსის ბაკალავრებს, 1 და 2 კურსისი მაგისტრანტებს ასევე დოქტორანტებს;
ორგანიზატორები: თბილისის მერია, სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო და GIZ (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება)
პროექტში მონაწილეობის წესი და პირობები

 • "სტუდენტური არქიტექტურული ფოტო კონკურსი "ჟირაფი" - 2021 წ.კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ვიწვეთ საქართველოში არსებულ ყველა არქიტექტურული სკოლის სტუდენტებს.

კონკურსის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია ურსში.შეგიძლიათ ნახოთ მიმაგრებულ ფაილში


 • სტუდენტთა საყურადღებოდ!

12/23/2020

2020 წლის 25 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები, ელექტრონული ფორმატით. არჩევნებში მონაწილეობის მიღება სტუდენტებს შეუძლიათ თავის ინდივიდუალურ ელექტრონულ ფოსტაზე მიღებული უნიკალური ბმულის მეშვეობით


https://gtu.ge/News/16107/ 


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება მიმდინარე წლის 25 დეკემბერს, ელექტრონულ ფორმატში (ონლაინ).

კანდიდატთა რეგისტრაცია საფაკულტეტო საარჩევნო კომისიებში, სტუდენტური თვითმმართველობის დებულების შესაბამისად, 12-დან 18 დეკემბრის ჩათვლით წარიმართება.

სტუ-ის  სტუდენტური თვითმმართველობის 2020 წლის 5 დეკემბრის სხდომის დადგენილება

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სტუ-ის სტუდენტურ თვითმმართველობას,

სტუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი (მერაბ კოსტავას 77), ოთახი #251-253; ტელ.: 032 236 51 29

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებშისასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ
დანართი • ტესტირების გამოცდების ცხრილი

ჯგუფების შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.შუალედურის ცხრილი testing.gtu.ge- ზეგაეცანით დანართს 

 • ინსტრუქცია სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდის შესახებ


15-09-2020

სწავლის საფასურის გადახდისასმიყევით შემდეგ ინსრტუქციას:

 1. Pay აპარატებიდან გადახდისას აირჩიეთ - განათლება / ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
 2. TBC ინტერნეტ ბანკინგით გადახდისას - კომუნალური / განათლება /  ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
 3. საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ბანკინგით გადახდისას - გადახდები / სხვადასხვა /  განათლება /  ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
 4. ნებისმიერ ბანკშიოპერატორს სთხოვეთ გადახდა გააფორმოს კლირინგ ცენტრის (UCC) გავლით, ანუ ზემოთ აღწერილი ინსტრუქციით.
 5. სხვაგვარად გადახდილი თანხები ვერ აისახება თქვენს პირად ბარათზე და მოითხოვს დამატებით დაზუსტებას.


დანართი 1გეგმავენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლის დაწყებას

Information for the foreign citizens that are studying or are planning to start studying at Georgian Technical Universityსტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ხორციელდება ორი სამაგისტრო პროგრამა:

1. „არქიტექტურა“

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია „არქიტექტურის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი“ შემდეგი სპეციალიზაციებით: შენობა-ნაგებობების არქიტექტურა, ურბანული დაგეგმარება; ლანდშაფტური არქიტექტურა; გარემოს დიზაინი; ინტერიერის დიზაინი;

2. „არქიტექტურათმცოდნეობა“

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია „ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი“;
დაწვრილებით ინფორმაცია იხილეთ მიბმულ ფაილში
ინფორმაცია სასწავლო კურსში მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის შესახებ