საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემაში განხორციელების პროცესი სტრუქტურის, ხარისხის განვითარების პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმების მსგავსად, საჭიროებს რეგულარულ მონიტორინგსა და ანგარიშგებას.სისტემატური კონტროლი და ანგარიშგება არის ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება, რომლის მეშვეობითაც თვალსაჩინო გახდება რამდენად შეესაბამება უნივერსიტეტის მიზნები და შიდა სტანდარტები უნივერსიტეტის პოლიტიკასა და პროცედურებს და რამდენად სამართლებრივი და თანმიმდევრული ფორმებითა და მეთოდებით მიმდინარეობს მათი განხორციელება უნივერსიტეტის მასშტაბით.განხორციელების მონიტორინგმა შეიძლება პერიოდულად მოითხოვოს შესწორება ან კორექტირება პროგრამებში, პოლიტიკაში, პროცედურებში, ორგანიზაციულ მიდგომასა და გეგმებშიც კი, რათა  სხვადასხვა სახის შეფასებები მოაქციოს ხარისხის ერთიან სისტემაში.თითოეული პროგრამის, ასევე, გეგმის, პოლიტიკის ან პროცედურის განხორციელების მონიტორინგისა და შედეგების ანალიზის მიზნით უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში შექმნილია ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის, სტატისტიკისა და ანალიზის  და მონიტორინგის განყოფილებები.საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელები და სასწავლო კურსის კოორდინატორები პასუხისმებელნი არიან დადგენილ სტანდარტებთან პროგრამების შესაბამისობაზე.