საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ემყარება რეგულარული მსჯელობისა და მონიტორინგის შედეგების ანალიზს, რომელიც აისახება პერიოდულ ანგარიშებში. ანგარიშებში ფიქსირდება უნივერსიტეტის საქმიანობის გასაუმჯობესებელი სფეროები და განხორციელების გზები.

გაუმჯობესების პროცესი ძირითადად მოიცავს უნივერსიტეტის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების საფუძველზე განსაზღვრულ მიმდინარე ან დაგეგმილ ქმედებებს, როგორც შემდგომი დაგეგმვის ციკლის ნაწილს. ქმედებათა ეფექტიანობა მოწმდება მონიტორინგის განყოფილებისა და სტატისტიკისა და ანალიზის განყოფილების მიერ.