საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს კანონი

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე

მუხლი 1. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, No2, 10.01.2005, მუხ. 4) 89-ე მუხლის 101

პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„101. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს უფლებრივი 

მდგომარეობით უთანაბრდება პირი, რომელსაც 2007 წლამდე აქვს მინიჭებული 

დოცენტის ან პროფესორის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება შესაბამის 

სახელოვნებო-შემოქმედებით ან არქიტექტურის სფეროში.“.