19 მაი

აკრედიტაციის სახელმძღვანელო

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სახელმძღვანელოს მიზანია,
დაეხმაროს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უკეთ გაიგონ აკრედიტაციის
სტანდარტების მოთხოვნები.
სახელმძღვანელო შეგიძლია იხილოთ შემდეგ ბმულზე >>>>>სახელმძღვანელო<<<<
25 დეკ

ცვლილება

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს2018 წლის 21 დეკემბრის № 01-05-04/340 დადგენილებით შევიდა ცვლილებებიაკადემიური საბჭოს 2017 წლის 10 ნოემბრის № 2627 დადგენილებაში „სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“. ცვლილებები შევიდა დადგენილების მე-4 და წესის მე-9 და მე-10 პუნქტებში. ცვლილებები არ ეხება კოდის სტრუქტურასა და შინაარსს.მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ცვლილება შეტანილია წესის მე-10 პუნქტში.
დადგენილების კოდიფიცირებული ვერსია განთავსებულია ვებ-გვერდზე http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/dadgenilebiani.pdf
20 დეკ

გილოცავთ

გილოცავთ ახალ წელს
ყველა სიახლე

Title

საქართველოს კანონი

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე

მუხლი 1. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, No2, 10.01.2005, მუხ. 4) 89-ე მუხლის 101

პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„101. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს უფლებრივი 

მდგომარეობით უთანაბრდება პირი, რომელსაც 2007 წლამდე აქვს მინიჭებული 

დოცენტის ან პროფესორის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება შესაბამის 

სახელოვნებო-შემოქმედებით ან არქიტექტურის სფეროში.“.