სადისერტაციო ნაშრომები

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


   

                    2018  სასწავლო წელს განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:1.გრიგოლ ფრანგიშვილი.

 წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების ნახევარგამტარულ გარდამქმნელ სისტემებში პროცესების მოდელირება. ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე

2. კახა კახიანი.

შენობა-ნაგებობების ავტომატური მართვის სისტემების დამუშავება პროგრამირებადი კონტროლიორების გამოყენებით. ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი გურამ ცხომელიძე

3. ლევან მებონია.

ენგურჰესის ჰიდროგენერატორის ტირისტორული აგზნების სისტემაში ელექტრომაგნიტური პროცესები. ხელმძღვანელი: პროფესორი თამაზ კოხრეიძე.

4. გრიგოლი მანდარია.

ენერგეტიკული მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების ფუნქციონირების გარდამავალი რეჟიმების და ექსპლუატაციის მართვა ეფექტურობის და ენერგოდაზოგვის გაზრდისას.  ხელმძღვანელი: პროფესორი  დიმიტრი  ნამგალაძე