სადისერტაციო ნაშრომები

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


   

                    2018  სასწავლო წელს განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:1.      დავით დათაშვილი

საქართველოს ენერგოსისტემაში განახლებადი არატრადიციული

ენერგიის წყაროების ინტეგრაციის შესაძლებლობის შეფასება. ხელმძღვანელი:  პროფესორი მ. რუხვაძე

2.      ფიქრია კენჭოშვილი

ენერგეტიკული დანიშნულების მაღალტემპერატურული (77კ) ზეგამტარული დენსაზღუდის კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამაზ კოხრეიძე

3.      გალინა ქადაგიშვილი

ენერგეტიკული დანიშნულების მაღალტემპერატურული (77კ) ზეგამტარული გადამრთველის-კრიოტრონის კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამაზ კოხრეიძე

4.      გიორგი ჩაჩხიანი

საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში თბოელექტროსადგურების თბოენერგეტიკული დანადგარების ოპტიმალური მართვისათვის რეკომენდაციების შემუშავება. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კოხრეიძე

5.      გიორგი ცოფურაშვილი

ელექტროენერგეტიკის ობიექტებზე სამრეწველო სიხშირის

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის მდგომარეობის გამოკვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თენგიზ მუსელიანი

6.      სიმონ ლომსაძე

საერთო სარგებლობის სატელეფონო ქსელის ოპტიმიზაცია მზარდი მულტისერვისული ტრაფიკის პირობებში. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ო. შამანაძე

7.      თამარ ციხისთავი

საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირების პროცესი და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) განვითარების პერსპექტივები საქართველოში უახლოეს ხუთ წელიწადში. ხელმძღვანელი: პროფესორი რ. სვანიძე

8.      ხატია არაბიძე

საქართველოს ელექტროგენერაციის სექტორში ნახშირორჟანგის

(CO2) ემისიის შემცირების ენერგოეკონომიკური დასაბუთება. ხელმძღვანელი:  თენგიზ ჯიშკარიანი

 
1.გრიგოლ ფრანგიშვილი.

 წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების ნახევარგამტარულ გარდამქმნელ სისტემებში პროცესების მოდელირება. ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე

2. კახა კახიანი.

შენობა-ნაგებობების ავტომატური მართვის სისტემების დამუშავება პროგრამირებადი კონტროლიორების გამოყენებით. ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი გურამ ცხომელიძე

3. ლევან მებონია.

ენგურჰესის ჰიდროგენერატორის ტირისტორული აგზნების სისტემაში ელექტრომაგნიტური პროცესები. ხელმძღვანელი: პროფესორი თამაზ კოხრეიძე.

4. გრიგოლი მანდარია.

ენერგეტიკული მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების ფუნქციონირების გარდამავალი რეჟიმების და ექსპლუატაციის მართვა ეფექტურობის და ენერგოდაზოგვის გაზრდისას.  ხელმძღვანელი: პროფესორი  დიმიტრი  ნამგალაძე