სადისერტაციო ნაშრომები

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


     

      2017  სასწავლო წელს განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:


1. ზაზა პაპიძე   ავტონომიურ ჰიბრიდულ ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში პროცესების მოდელირება ცვლადი დენის ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობებში პროფ: გივი კოხრეიძე

 

2. არკადი რიკრიკაძე  ორფაზა/ოთხფაზა დენის გენერაცია – გადაცემა – მოხმარების რეჟიმების გამოკვლევა და ანალიზი პროფ:  გურამ მახარაძე

 

3. გიორგი ხაჩიძე  მუდმივი დენის ჩანართისა და სინქრონული კომპენსატორების  ენერგოსისტემასთან ერთობლივი მუშაობის რეჟიმების კვლევა პროფ: დემურ კოხრეიძე

 

4. ივანე პირველი ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების გაუმჯობესის ალტერნატიული სტრატეგიების ეფექტიანობის ანალიზი პროფ: დიმიტრი ნამგალაძე

 

5. ია მახარაძე ჰიდროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური განვითარების მოდელირება პროფ:ნანული სამსონია