15 ოქტ

გაეროს მეათე საერთაშორისო ფორუმი

2019 წლის 7-8 ოქტომბერს ქალაქ ბანგკოკში (ტაილანდის სამეფო) ჩატარდა გაეროს რეგიონალური კომისიების (UNRC) მიერ ორგანიზებული 10-ე საერთაშორისო ფორუმი:  „ენერგეტიკა მდგრადი განვითარებისთვის“
11 ოქტ

1 საერთაშორისო კომფრენცია დასრულდა

ტექნიკურ უნივერსიტეტში ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემებისადმი მიძღვნილი  საერთაშორისო კონფერენცია დამთავრდა
ყველა სიახლე

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


   

                    2019  სასწავლო წელს განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:


1.     ბაჩანა ფიფია: საქართველოს ძირითადი მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება არსებული ჰიდროლოგიური მონაცემების გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი გ. ხელიძებრძანება

2.    გივი შოვნაძე: ელექტრულ სისტემაში ელექტრული ენერგიის დამაგროვებლების გამოყენების პერსპექტივა. ხელმძღვანელი  პროფესორი მ. რუხვაძე.  ბრძანება

 3.     ვახტანგი კახაძე:  ხელოვნურ განათებაში თანამედროვე ენერგოდამზოგი სისტემების დანერგვის ოპტიმალური დაგეგმვა.ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ჯაფარიძე. ბრძანება

4.     თორნიკე აფრიაშვილი: იზოლირებულ ნეიტრალიან ქსელებში ნეიტრალის ჩამიწების საკითხები. ხელმძღვანელი: პროფესორი მ. რუხვაძე. ბრძანება

5.    ირაკლი გორდიაშვილი: კონვერტორული ქვესადგურების მუშაობით გამოწვეული ელექტროენერგიის ხარისხის პრობლემები. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გ. არზიანი. ბრძანება

6.     მაია გურგენიძე:  კომუნალურ–საყოფაცხოვრებო სექტორის თანამედროვე ელექტრომიმღებების გავლენა ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლებსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. მუსელიანი. ბრძანება

7.     მალხაზ ქვრივიშვილი: გადაძაბვის შემცირებისა და დაცვების სელექტივობის ამაღლების ღონისძიებების დამუშავება 6-10კვ ქსელში ერთფაზა დამიწების დროს. ხელმძღვანელი: პროფესორი კ. წერეთელი. ბრძანება

8.     ტიტიკო შერგელაშვილი:  ელექტროენერგიის აღრიცხვა მზომი ტრანსფორმატორების მუშაობისას მცირე სიდიდის დატვირთვებზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი ე. ქორქია. ბრძანება

9.      ქეთევან ყიფიანი:  ინფორმაციის დაცვის მეთოდების კვლევა სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების სტრუქტურისა და ფუნქციონირების ალგორითმის გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კუპატაძე.ბრძანება

10.  გიორგი ბაინდურაშვილი:  გაზგამანაწილებელი ქსელების საშუალო წნევის გაზსადენების საიმედოობის გამოკვლევა და ეფექტურობის გაზრდის საკითხები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ნამგალაძე. ბრძანება

11. კახაბერ უნგიაძე

საქართველოშიელექტროენერგიისიმპორტისოპტიმალურიდაგეგმვადამისიპრაქტიკულირეალიზაციისგავლენაგარანტირებულისიმძლავრისსაფასურისფორმირებაზე. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ჯაფარიძე. ბრძანება

12.  სიმონ ბახტრურიძე: საქართველოს ენერგორესურსების ათვისების პროგრამის დამუშავება სისტემის ენერგოეფექტურობისადა საიმედოობის ამაღლების პირობებში. ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. ლაოშვილი. ბრძანება

13. რუსუდან დოჭვირი:  ელექტრომიმღებების მუშაობის რეჟიმების ქსელზე ზეგავლენის გამოკვლევა და ახალი ობიექტების მიერთების ტექნიკური მოთხოვნების დადგენა. ხელმძღვანელი: პროფესორი მ. ქობალია. ბრძანება

14.  ალექსანდრე გაგუა:  ენერგეტიკის გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე და მისი შემცირების გზები საქართველოში. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მ. გუდიაშვილი. ბრძანება

15.  გიორგი ცივქარაშვილი:მაგისტრალური ნავთობსადენების საექსპლუატაციო რეჟიმების გაანგარიშების და რეგულირების საკითხები. ხელმძღვანელები: პროფესორი დ. ნამგალაძე ასოც. პროფესორი ლ. შატაკიშვილი. ბრძანება

16. გიორგი გაგუა: გაზსადენების საექსპლუატაციო რეჟიმების და ტექნოლოგიური პარამეტრების გამოკვლევა. ხელმძღვანელები: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე, ასოცირებული პროფესორი ლენა შატაკიშვილი. ბრძანება

17. ომარ ხელაძე: საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში აქტიური სიმძლავრის სწრაფი რეგულირების მოწყობილობის მუშაობის რეჟიმები. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კოხრეიძე. ბრძანება

 18. ირაკლი ჯორჯაძე: მონაცემთა გადაცემის ქსელებით ხმის სიგნალის გატარებასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრა და შესაბამისი დაცვის მექანიზმების შემუშავება. ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვ. აბულაძე. ბრძანება

 19. მამუკა ჯორბენაძე: მობილურ ქსელებში პაკეტის დაყოვნების შემცირების მეთოდის კვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორით. კუპატაძე. ბრძანება

20. ნანა ავაგუმაშვილი: ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი ენერგოსაწარმოებში. ხელმძღვანელი: პროფესორი ლ. ბოჭორიშვილი. ბრძანება

 21. ნიკოლოზ დავითაშვილი: ელექტრონული სერვისების დანერგვის და განვითარების ეკონომიკური ეფექტი საქართველოში. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნ. ღიბრაძე. ბრძანება