სადისერტაციო ნაშრომები

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

       2016 

სასწავლო წლის 

განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:
1. 

ინგა ფხალაძე. „კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების ბაზაზე დაფუძნებული დაბალემისიებიანი სტრატეგიის შემუშავება საქართველოსათვის“. ხელმძღვანელი, პროფ. გ.არაბიძე;

2. ქეთევან  ჩხიკვაძე. „ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის თბოუნარიანობის გამოკვლევა“. ხელმძღვანელი, პროფ. ო.კიღურაძე;

3. მალხაზ დვალიძე. „ჰიდროგენერატორების მუშაობის რეჟიმები სტატორის გრაგნილის არასიმეტრიულობის პირობებში“. ხელმძღვანელი, პროფ.ი.ბიჯამოვი;

4. თენგიზ კერესელიძე. „ჰესები ბუნებრივ ჩამონადენზე და მათი როლი საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბალანსში“. ხელმძღვანელი, პროფ.რ.არველაძე;

5.  გრიგოლ ხარშილაძე. „როტორზე მრავალფაზა აგზნების გრაგნილიანი მუდმივი დენის ვენტილური ძრავის დამუშავება და კვლევა“.  ხელმძღვანელი,პროფ. დ,კოხრეიძე;

6.  უჩა ხაჩიური. „წყალუხვობის პერიოდში ჰიდროელექტროსადგურების კონკურენტუნარიანი ტარიფები“. ხელმძღვანელი პროფ.გ.მახარაძე;

7. კლიმენტი კოხრეიძე. „საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში ელექტროენერგიის დანაკარგების შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება“. ხელმძღვანელი, პროფ. შ.ნემსაძე;

8. გიორგი მთვარელიშვილი. „საქართველოს რკინიგზის ელმომარაგების სისტემებში ელექტროენერგიის ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა“. ხელმძღვანელი, პროფ. თ.მუსელიანი;

9. დავით  შარიქაძე.  „საქართველოს ენერგოსისტემაში ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლების შესაბამისობის გამოკვლევა საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის  (სეკ-ის) სტანდარტების მოთხოვნებთან“. ხელმძღვანელი, პროფ. თ.მუსელიანი;

10.    ემზარ ჩაჩხიანი. „საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლების რეკომენდაციების შემუშავება“. ხელმძღვანელი პროფ. თ. კოხრეიძე;


11.     სალომე მახარაძე.  „სენსორული სატელეკომუნიკაციო ქსელების აგების მეთოდებისა და მახასიათებლების კვლევა“. ხელმძღვანელი, პროფ. ჯ.ბერიძე;12.  გიორგი ძოწენიძე.  მობილური ქსელების ეფექტურობის ამაღლება Wi-Fi ქსელებთან მათი ჰეტეროგენიზაციის საფუძველზე“. ხელმძღვანელი, პროფ.  გ.მურჯიკნელი;


13. თამარ  შოშიაშვილი. „საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების სატრანზიტო როლი ევროპის გაზის სამხრეთი დერეფნის განვითარებაში“. ხელმძღვანელი, პროფ. ი.ლომიძე;
2015/2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:


  1. ზაზა მარდალეიშვილი.ტელეტრაფიკის ამოცანებში ფრაქტალური მეთოდების გამოყენების 
  2. შესაძლებლობების კვლევა.ხელმძღვანელი: ტ.მ.დ, პროფესორი თამაზ კუპატაძე
  3. ლევან ლაშქარავა. GSM სტანდარტის მობილურ ქსელში რადიორესურსების მართვის ეფექტური ალგორითმის დამუშავება.  ხელმძღვანელი, პროფესორი ომარ შამანაძე;
  4. თემურ მრევლიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების დიაგნოსტიკის მეთოდების კვლევა მათი ფაქტობრივი პარამეტრების გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი, პროფესორი იური ლომიძე;
  5.  ნათია ქსოვრელი. მდუღარე სითხის მექანიკური ზემოქმედება ხურების ზედაპირებზე. ხელმძღვანელი, პროფესორი ევტიხი მაჭავარიანი;
  6. ვაჟა მეტრეველი. საქართველოს ენერგეტიკული სისტემაში ელექტროენერგიის მაგროვებლის მუშაობის სპეციალური რეჟიმები. ხელმძღვანელი, პროფესორი თამაზ კოხრეიძე:
  7. ნუგზარ უფლისაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული სისტემის უსაფრთხოების და იმედიანობის ამაღლების რეკომენდაციების შემუშავება. ხელმძღვანელი, პროფესორი თამაზ კოხრეიძე  1. ბელა ჭანტურიძე საქართველოს ელექტრობალანსი: ტენდენციები და პერსპექტივები          ხელმძღვანელი - პროფ.  ნ. სამსონია
  2. ჯაბა დუგლაძე ელექტროენერგეტიკაში ინოვაციური პროცესებისა და ინოვაციების ეფექტიანობის  შეფასება და მენეჯმენტის სრულყოფის გზები      
    ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. ამყოლაძე
  3. ლაშა თევდორაშვილი მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული დიაგნოსტიკა
    ხელმძღვანელი - პროფ.  რ. ჩიხლაძე
  4. გიორგი ქეთელაური შენობის და თბოაგრეგატის თბური დიაგნოსტიკა და ენერგოეფექტურობა
    ხელმძღვანელი - პროფ.  ო. კიღურაძე 
  5. ანარ მამმადოვი „ექსპლუატაციაში მყოფი მაგისტრალური ტრანზიტული ნავთობგაზსადენების ექსპლუატაციის ტექნიკური და ეკონომიკური ასპექტები“
    ხელმძღვანელი - პროფ. დ. ნამგალაძე
  6. ფრიდონი ახალაძე რეაქტიული დატვირთვის ოპტიმალური კომპენსაცია 
    ხელმძღვანელი - პროფ. გ. მახარაძე
  7. გიორგი მუშკუდიანი ცილინდრული ფორმის ამრეკლი ზედაპირებისა და სასრულო სიგანის ზოლისაგან შედგენილი რეტრანსლიატორების ანტენების ელექტროდინამიკური ანალიზი 
    ხელმძღვანელი - პროფ. გ. ქევანიშვილი
  8. ირაკლი ვახტანგაძე ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთის რეგენერაცია გუმბრინის თიხის გამოყენებით
    ხელმძღვანელი - პროფ. რ. ჩიხლაძე
  9. ირმა ქათამაძე თანამედროვე განათების საშუალებების ენერგოდაზოგვისა და ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლებზე გავლენის გამოკვლევა 
    ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მუსელიანი
  10. მამუკა ბახტაძე ელექტროენერგეტიკული მახასიათებლების განსაზღვრა და ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლება ელექტრომომარაგების სისტემებში 
    ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მუსელიანი
  11. ნატალია  კერესელიძე მუდმივი დენის ელმავლის გაშვების იმიტაციური მოდელის დამუშავება
    ხელმძღვანელი - პროფ. კ. წერეთელი
  12. სალომე ლომიძე საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში  საწარმოო სიმძლავრეების სტრუქტურის ოპტიმალური მოდელირება 
    ხელმძღვანელი - პროფ. მ. გუდიაშვილი
  13. ხათუნა სიჭინავა საქართველოს რეგიონების საჯარო სკოლებში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ფართომასშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური დასაბუთება         
    ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ჯიშკარიანი
1.       დავით ამაშუკელი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ ზუმბურიძე. თემის დასახელება: “ახალი თაობის ტელესაკომუნიკაციო ქსელების ეფექტურობის გამოკვლევა”.
2.      ია ცქვიტინიძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ ბერიძე. თემის დასახელება: “სიგნალების ფორმირების და დამუშავების ახალი ალგორითმების კვლევა მოძრავი კავშირის ტელეკომუნიკაციური ქსელებისათვის.
3.       ტატიანა ბურკაძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ ბერიძე თემის დასახელება: „ფართოზოლოვანი უკაბელო ტელეკომუნიკაციური ქსელების გამტარუნარიანობის კვლევა პოლინგის მეთოდით“.
4.      მანანა გოგბერაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯანო ხუნწარია. თემის დასახელება: “გამოსახულებათა ეკონომიური კოდირების მეთოდის დამუშავება  და გამოკვლევა დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების თავისებურებათა საფუძველზე”
5.       მიხეილ ჯღამაძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯანო ხუნწარია. თემის დასახელება:  „წრფივი გარდასახვების საფუძველზე სატელეკომუნიკაციო სიგნალების კომპაქტური კოდირების მეთოდების დამუშავება და გამოკვლევა“.
6.     გიორგი თაბუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი სერგო შავგულიძე. თემის დასახელება: “კოდური კოოპერაციის სისტემების შემუშავება და გამოკვლევა”
7.      მამუკა ჩხაიძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი რეზო სვანიძე. თემის დასახელება: «გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების (გცბოს) ოპტიმიზაცია იმიტაციური მოდელირების გზით».
8.       ნინო მაღრაძე - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება:Aტექნიკო-ეკონომიკური მაჩვენებლების საფუძველზე საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ეფექტურობის ანალიზი და მისი ოპტიმალური მოდელის შემუშავება
9.      მაია ლომსაძე-კუჭავა - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა სამსონია. თემის დასახელება: ”ენერგოობიექტზე  მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტის მოდელირება”.
10.  დავით ბოკუჩავა - სადოქტორო პროგრამა:. სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ამყოლაძე. თემის დასახელება: ენერგოკომპანიებში პერსონალის მენეჯმენტის გაუმჯობესების ეკონომიკური და  სოციალური ეფექტიანობის პრობლემები.
11.    ელენე ფანცხავა - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები.
ხელმძღვანელი: პროფესორი ომარ კიღურაძე. თემის დასახელება: “ორთქლისა და წყალსათბობი ქვაბების დაზიანებების და ავარიების გამომწვევი მიზეზების სისტემური ანალიზი და ავარიების თავიდან აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება.” 
12.   ნინო ლაზაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები.
ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ ჯიშკარიანი. თემის დასახელება: “საქართველოში ენერგოეფექტური საყოფაცხოვრებო ღუმელების ფართომაშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური დასაბუთება”.
13.    კახა გიგიტელაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით კიღურაძე. თემის დასახელება:   ნივთიერებათა ხარჯისა და რაოდენობის გაზომვის პრეციზიული მეთოდიკის დამუშავება კომპიუტერული მოდელირებით“.
14.   ეკატერინე ჭუჭულაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ინოვაციური მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა მაღრაძე. თემის დასახელება: “სარეკლამო ბაზრისა და საინფორმაციო ნაკადების მართვა
15.    ეკატერინე გობეჯიშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ინოვაციური მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი კონსტანტინე ხმალაძე. თემის დასახელება: “საგადასახადო მენეჯმენტი, როგორც მეწარმეობის სტიმულირების ფინანსური ინსტრუმენტი”
16.   იზოლდა ყურაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე. თემის დასახელება:     “გარდამსახი სისტემების დამუშავება წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების საიმედოობის გასაზრდელად”;
17.   ოთარ ნიშნიანიძე - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა თურქია. თემის დასახელება: “ელექტრული სისტემების ნორმალური და განსაკუთრებული რეჟიმები”
18.    გრიგოლ მუსელიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შალვა ნაჭყებია. თემის დასახელება: “ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემებში ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა”
19.   გიორგი ჭყონია - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: “ძალოვანი ტრანსფორმატორის მდგომარეობისა და გადასაცემი სიმძლავრის რეგულირების გამოკვლევა” 
20.  მაია ჯიხვაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ევტიხი მაჭავარიანი. თემის დასახელება: “არასტაციონალურ და დრეკადკედლებიან არხებში სითხის მოძრაობის თავისებურებათა გამოკვლევა.”
21.   ირმა ქავთარაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება:  “ბუნებრივი გაზის ენერგეტიკული სექტორის რეგულირება ლიბერალიზაციის გათვალისწინებით”
22. მარინე გიუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროტექნიკა და ენერგეტიკული დანადგარების დიაგნოსტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შოთა ნემსაძე. თემის დასახელება:  “ძლიერი მაგნიტურ-იმპულსური სისტემის დიაგნოსტიკის საკითხები”
23.   მაჩალაძე რამაზი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯანიკო ხუნწარია. თემის დასახელება: “გამოსახულებათა ეკონომიკური კოდირების ჰიბრიდული მეთოდების დამუშავება და გამოკვლევა”.
24.  დავით იარალაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: ელექტროენერგიის ხარისხის გამოკვლევა 0.4 კვ ძაბვის ქსელებში.
25.   პავლე სამსონაშვილი. სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენო სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ კილასონია. თემის დასახელება: „ჰიდროელექტროსადგურებში სადგურშიდა რეჟიმების ოპტიმიზაციის საკითხები”.
26.  მირონ ფირცხელანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ ჩომახიძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში მართვის ახალი სისტემების დამუშავება და დანერგვა”.
27.  გიორგი არზიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ენერგოსისტემის არასინუსოიდალური რეჟიმების გამოკვლევა  და ანალიზი თურქეთთან ასინქრონული კავშირის პირობებში”.
28.   დავით ჯაბუა - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების  მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი გოდერძი კიკნაველიძე. თემის დასახელება: “ადამიანური რესურსების ფორმირება და მართვა საქართველოს ენერგოსისტემაში ”.
29.  ლევან ინჯია - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი მარინა ქურდაძე. თემის დასახელება: “სატელეკომუნიკაციო სისტემებში ტექნიკური და ტექნოლოგიური მომსახურების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა და სტრატეგიის შემუშავება”.
30.    დავით ნანობაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ვიქტორ ნანობაშვილი. თემის დასახელება: “ზოგიერთი ალფაბეტურ-ბალანსური კოდის მაკორექტირებელი თვისების გამოკვლევა”. 
 
ენერგეტიკა ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე 2013 წელს დასაცავად გამზადებული
ნაშრომების სია
 
1. არჩილ ართილაყვა  - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ამყოლაძე. თემის დასახელება: "მსხვილი ენერგოკომპანიის საქმიანობის ტექნიკურ-ეკონიმიკური მაჩვენებლების ანალიზი, შედეგები და ეფექტიანი განვითარების პრობლემების გადაჭრის გზები".
 2. მაია  მახარაძე   - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი მიხეილ რუხვაძე. თემის დასახელება: "რეაქტიული სიმძლავრის ბალანსი და სისტემის მდგრადობის საკითხები ".
3. ნიკოლოზ ჩიგოგიძე   - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება: "გაზგამანაწილებელი სისტემების საიმედოობა ".
4. მიხეილ ზიბზიბაძე- სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ ზუმბურიძე . თემის დასახელება: "ტექნოლოგიური კომპანიების ღირებულების შეფასების საკითხების კვლევა და დამუშავება ".
8. თენგიზ მაღრაძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: "ელექტროენერგეტიკული სისტემების ფუნქციონირების ოპტიმალური რეჟიმების მათემატიკური მოდელირება და ენერგოობიექტებზე რემონტების ოპტიმალური დაგეგმვა".
10. ნინო ლებანიძე - ასათიანი - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: "ორმაგი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენისა და მაღალმგრძნობიარობის დამოკიდებულების გამოკვლევა".