სადისერტაციო ნაშრომები

დაცული სადისერტაციო ნაშრომები

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე2016 წელს დაცული დისეტრაციები

1. ინგა ფხალაძე. „კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების ბაზაზე დაფუძნებული დაბალემისიებიანი სტრატეგიის შემუშავება საქართველოსათვის“. ხელმძღვანელი, პროფ. გ.არაბიძე;

2. ქეთევან  ჩხიკვაძე. „ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის თბოუნარიანობის გამოკვლევა“. ხელმძღვანელი, პროფ. ო.კიღურაძე;

3. მალხაზ დვალიძე. „ჰიდროგენერატორების მუშაობის რეჟიმები სტატორის გრაგნილის არასიმეტრიულობის პირობებში“. ხელმძღვანელი, პროფ.ი.ბიჯამოვი;

4. თენგიზ კერესელიძე. „ჰესები ბუნებრივ ჩამონადენზე და მათი როლი საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბალანსში“. ხელმძღვანელი, პროფ.რ.არველაძე;

5.  გრიგოლ ხარშილაძე. „როტორზე მრავალფაზა აგზნების გრაგნილიანი მუდმივი დენის ვენტილური ძრავის დამუშავება და კვლევა“.  ხელმძღვანელი,პროფ. დ,კოხრეიძე;

6.  უჩა ხაჩიური. „წყალუხვობის პერიოდში ჰიდროელექტროსადგურების კონკურენტუნარიანი ტარიფები“. ხელმძღვანელი პროფ.გ.მახარაძე;

7. კლიმენტი კოხრეიძე. „საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში ელექტროენერგიის დანაკარგების შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება“. ხელმძღვანელი, პროფ. შ.ნემსაძე; 

8. გიორგი მთვარელიშვილი. „საქართველოს რკინიგზის ელმომარაგების სისტემებში ელექტროენერგიის ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა“. ხელმძღვანელი, პროფ. თ.მუსელიანი;

9. დავით  შარიქაძე.  „საქართველოს ენერგოსისტემაში ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლების შესაბამისობის გამოკვლევა საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის  (სეკ-ის) სტანდარტების მოთხოვნებთან“. ხელმძღვანელი, პროფ. თ.მუსელიანი;

10.    ემზარ ჩაჩხიანი. „საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლების რეკომენდაციების შემუშავება“. ხელმძღვანელი პროფ. თ. კოხრეიძე;

11.     სალომე მახარაძე.  „სენსორული სატელეკომუნიკაციო ქსელების აგების მეთოდებისა და მახასიათებლების კვლევა“. ხელმძღვანელი, პროფ. ჯ.ბერიძე;

12.  გიორგი ძოწენიძე.  „მობილური ქსელების ეფექტურობის ამაღლება Wi-Fi ქსელებთან მათი ჰეტეროგენიზაციის საფუძველზე“. ხელმძღვანელი, პროფ.  გ.მურჯიკნელი;

13. თამარ  შოშიაშვილი. „საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების სატრანზიტო როლი ევროპის გაზის სამხრეთი დერეფნის განვითარებაში“. ხელმძღვანელი, პროფ. ი.ლომიძე;
                                  2015-2016  წელს დაცული დისერტაციები

 1. ზაზა მარდალეიშვილი.ტელეტრაფიკის ამოცანებში ფრაქტალური მეთოდების გამოყენების 
 2. შესაძლებლობების კვლევა.ხელმძღვანელი: ტ.მ.დ, პროფესორი თამაზ კუპატაძე
 3.  
 4. ლევან ლაშქარავა. GSM სტანდარტის მობილურ ქსელში რადიორესურსების მართვის ეფექტური ალგორითმის დამუშავება.  ხელმძღვანელი, პროფესორი ომარ შამანაძე;
 5. თემურ მრევლიშვილი. მაგისტრალური მილსადენების დიაგნოსტიკის მეთოდების კვლევა მათი ფაქტობრივი პარამეტრების გათვალისწინებით. ხელმძღვანელი, პროფესორი იური ლომიძე;
 6. ნათია ქსოვრელი. მდუღარე სითხის მექანიკური ზემოქმედება ხურების ზედაპირებზე. ხელმძღვანელი, პროფესორი ევტიხი მაჭავარიანი;
 7. ვაჟა მეტრეველი. საქართველოს ენერგეტიკული სისტემაში ელექტროენერგიის მაგროვებლის მუშაობის სპეციალური რეჟიმები. ხელმძღვანელი, პროფესორი თამაზ კოხრეიძე:
 8. ნუგზარ უფლისაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული სისტემის უსაფრთხოების და იმედიანობის ამაღლების რეკომენდაციების შემუშავება. ხელმძღვანელი, პროფესორი თამაზ კოხრეიძე2011-2012 წ.წ. დაცული დისერტაციები
 1. მარგალიტა არაბიძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგიის არატრადიციული და განახლებადი წყაროები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ვაჟა ჯამარჯაშვილი. თემის დასახელება: “საქართველოში ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის სრულფასოვანი გამოყენების რაციონალური გზების დადგენა”.
 2. ნინო გიორგიშვილი - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: “სტატისტიკური ანგარიშების ანალიზის საფუძველზე საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის სტრუქტურის საშუალოვადიანი საპროგნოზო პარამეტრების განსაზღვრა”
 3. ზვიად გაჩეჩილაძე - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: «საქართველოს ენერგეტიკაში განხორციელებული ინვესტიციების ეფექტურობის კვლევა და მის საფუძველზე ოპტიმალური საინვესტიციო პორთველის განსაზღვრა».
 4. სიმონ ბარამიძე - სადოქტორო პროგრამა:. არატრადიციული და განახლებადი ენერგიის წყაროები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ო.კიღურაძე. თემის დასახელება: „საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების თბომომარაგებისა და მიკროკლიმატის უზრუნველყოფა განახლებადი ენერგიის წყაროების და ახალი ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებით”
 5. თამარ ჯიქია - სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: „ჰიდროსადგურთა კასკადის მუშაობის გრძელვადიანი რეჟიმების ოპტიმიზაცია“
 6. ივანე ჯიხვაძე- სადოქტორო პროგრამა:. ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ელიზბარ ღონიაშვილი. თემის დასახელება: „პრეზიციულ დანადგარებში გამოყენებული ბრტყელი ბიჯური ელექტროამძრავის ოპტიმიზაცია“
 7. არჩილ კოხტაშვილი - სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი მიხეილ რუხვაძე. თემის დასახელება: ენერგოსისტემის დინამიკური მდგრადობის ანალიზი;
 8. ვახტანგ ბანცაძე- სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: „არასიმეტრიული დამყარებული რეჟიმების ანალიზი“
 9. ნინო გვარამაძე-სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი შალვა ნაჭყებია. თემის დასახელება: „ელექტროტექნიკური მოწყობილობანი თანამედროვე მაგნიტური მასალების ბაზაზე და მათი საიმედოობის საკითხები“.
 10. დავით ბოკუჩავა-სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ამყოლაძე. თემის დასახელება: „ენერგოკომპანიებში პერსონალის მენეჯმენტის გაუმჯობესების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის პრობლემები“.
 11. დავით ჯაბუა -სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გ.კიკნაველიძე. თემის დასახელება: „ადამიანთა რესურსების ფორმირება და მართვა საქართველოს ენერგოსისტემაში“.
 12. ელენე ფანცხავა -სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ომარ კიღურაძე. თემის დასახელება: „თბოგენერატორების შესაძლო ავარიების სისტემური ანალიზი და პროფილაქტიკა"
 13. მაია ლომსაძე-კუჭავა - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა სამსონია. თემის დასახელება: ”ენერგოობიექტზე მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტის მოდელირება”.
 14. ნინო ლაზაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ ჯიშკარიანი. თემის დასახელება: “საქართველოში ენერგოეფექტური საყოფაცხოვრებო ღუმელების ფართომაშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური დასაბუთება”.
 15. კახა გიგიტელაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით კიღურაძე. თემის დასახელება: ნივთიერებათა ხარჯისა და რაოდენობის გაზომვის პრეციზიული მეთოდიკის დამუშავება კომპიუტერული მოდელირებით“.
 16. იზოლდა ყურაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე. თემის დასახელება: “გარდამსახი სისტემების დამუშავება წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების საიმედოობის გასაზრდელად”;
 17. ოთარ ნიშნიანიძე - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა თურქია. თემის დასახელება: “ელექტრული სისტემების ნორმალური და განსაკუთრებული რეჟიმები”
 18. გრიგოლ მუსელიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შალვა ნაჭყებია. თემის დასახელება: “ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემებში ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა”
 19. გიორგი ჭყონია - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: “ძალოვანი ტრანსფორმატორის მდგომარეობისა და გადასაცემი სიმძლავრის რეგულირების გამოკვლევა”
 20. მაია ჯიხვაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ევტიხი მაჭავარიანი. თემის დასახელება: “არასტაციონალურ და დრეკადკედლებიან არხებში სითხის მოძრაობის თავისებურებათა გამოკვლევა.”
 21. ირმა ქავთარაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება: “ბუნებრივი გაზის ენერგეტიკული სექტორის რეგულირება ლიბერალიზაციის გათვალისწინებით”
 22. მარინე გიუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროტექნიკა და ენერგეტიკული დანადგარების დიაგნოსტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შოთა ნემსაძე. თემის დასახელება: “ძლიერი მაგნიტურ-იმპულსური სისტემის დიაგნოსტიკის საკითხები”
 23. დავით იარალაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: ელექტროენერგიის ხარისხის გამოკვლევა 0.4 კვ ძაბვის ქსელებში.
 24. მირონ ფირცხელანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ ჩომახიძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში მართვის ახალი სისტემების დამუშავება და დანერგვა”.
 25. გიორგი არზიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ენერგოსისტემის არასინუსოიდალური რეჟიმების გამოკვლევა და ანალიზი თურქეთთან ასინქრონული კავშირის პირობებში”.
 26. დავით ნანობაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ვიქტორ ნანობაშვილი. თემის დასახელება: “ზოგიერთი ალფაბეტურ-ბალანსური კოდის მაკორექტირებელი თვისების გამოკვლევა”.

 1. ბელა ჭანტურიძე საქართველოს ელექტრობალანსი: ტენდენციები და პერსპექტივები          ხელმძღვანელი - პროფ.  ნ. სამსონია
 2. ჯაბა დუგლაძე ელექტროენერგეტიკაში ინოვაციური პროცესებისა და ინოვაციების ეფექტიანობის  შეფასება და მენეჯმენტის სრულყოფის გზები       
  ხელმძღვანელი - პროფ.  გ. ამყოლაძე
 3. ლაშა თევდორაშვილი მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული დიაგნოსტიკა 
  ხელმძღვანელი - პროფ.  რ. ჩიხლაძე
 4. გიორგი ქეთელაური შენობის და თბოაგრეგატის თბური დიაგნოსტიკა და ენერგოეფექტურობა 
  ხელმძღვანელი - პროფ.  ო. კიღურაძე 
 5. ანარ მამმადოვი „ექსპლუატაციაში მყოფი მაგისტრალური ტრანზიტული ნავთობგაზსადენების ექსპლუატაციის ტექნიკური და ეკონომიკური ასპექტები“ 
  ხელმძღვანელი - პროფ. დ. ნამგალაძე
 6. ფრიდონი ახალაძე რეაქტიული დატვირთვის ოპტიმალური კომპენსაცია  
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. მახარაძე
 7. გიორგი მუშკუდიანი ცილინდრული ფორმის ამრეკლი ზედაპირებისა და სასრულო სიგანის ზოლისაგან შედგენილი რეტრანსლიატორების ანტენების ელექტროდინამიკური ანალიზი  
  ხელმძღვანელი - პროფ. გ. ქევანიშვილი
 8. ირაკლი ვახტანგაძე ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთის რეგენერაცია გუმბრინის თიხის გამოყენებით 
  ხელმძღვანელი - პროფ. რ. ჩიხლაძე
 9. ირმა ქათამაძე თანამედროვე განათების საშუალებების ენერგოდაზოგვისა და ელექტროენერგიის ხარისხის მაჩვენებლებზე გავლენის გამოკვლევა  
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მუსელიანი
 10. მამუკა ბახტაძე ელექტროენერგეტიკული მახასიათებლების განსაზღვრა და ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლება ელექტრომომარაგების სისტემებში  
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. მუსელიანი
 11. ნატალია  კერესელიძე მუდმივი დენის ელმავლის გაშვების იმიტაციური მოდელის დამუშავება 
  ხელმძღვანელი - პროფ. კ. წერეთელი
 12. სალომე ლომიძე საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში  საწარმოო სიმძლავრეების სტრუქტურის ოპტიმალური მოდელირება  
  ხელმძღვანელი - პროფ. მ. გუდიაშვილი
 13. ხათუნა სიჭინავა საქართველოს რეგიონების საჯარო სკოლებში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ფართომასშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური დასაბუთება          
  ხელმძღვანელი - პროფ. თ. ჯიშკარიანი
1.       დავით ამაშუკელი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ ზუმბურიძე. თემის დასახელება: “ახალი თაობის ტელესაკომუნიკაციო ქსელების ეფექტურობის გამოკვლევა”.

2.      ია ცქვიტინიძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ ბერიძე. თემის დასახელება: “სიგნალების ფორმირების და დამუშავების ახალი ალგორითმების კვლევა მოძრავი კავშირის ტელეკომუნიკაციური ქსელებისათვის.

3.       ტატიანა ბურკაძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ ბერიძე თემის დასახელება: „ფართოზოლოვანი უკაბელო ტელეკომუნიკაციური ქსელების გამტარუნარიანობის კვლევა პოლინგის მეთოდით“.

4.      მანანა გოგბერაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯანო ხუნწარია. თემის დასახელება: “გამოსახულებათა ეკონომიური კოდირების მეთოდის დამუშავება  და გამოკვლევა დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტების თავისებურებათა საფუძველზე”

5.       მიხეილ ჯღამაძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯანო ხუნწარია. თემის დასახელება:  „წრფივი გარდასახვების საფუძველზე სატელეკომუნიკაციო სიგნალების კომპაქტური კოდირების მეთოდების დამუშავება და გამოკვლევა“.

6.     გიორგი თაბუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი სერგო შავგულიძე. თემის დასახელება: “კოდური კოოპერაციის სისტემების შემუშავება და გამოკვლევა”

7.      მამუკა ჩხაიძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი რეზო სვანიძე. თემის დასახელება: «გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების (გცბოს) ოპტიმიზაცია იმიტაციური მოდელირების გზით».

8.       ნინო მაღრაძე - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება:Aტექნიკო-ეკონომიკური მაჩვენებლების საფუძველზე საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ეფექტურობის ანალიზი და მისი ოპტიმალური მოდელის შემუშავება

9.      მაია ლომსაძე-კუჭავა - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა სამსონია. თემის დასახელება: ”ენერგოობიექტზე  მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტის მოდელირება”.

10.  დავით ბოკუჩავა - სადოქტორო პროგრამა:. სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ამყოლაძე. თემის დასახელება: ენერგოკომპანიებში პერსონალის მენეჯმენტის გაუმჯობესების ეკონომიკური და  სოციალური ეფექტიანობის პრობლემები.

11.    ელენე ფანცხავა - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები.

ხელმძღვანელი: პროფესორი ომარ კიღურაძე. თემის დასახელება: “ორთქლისა და წყალსათბობი ქვაბების დაზიანებების და ავარიების გამომწვევი მიზეზების სისტემური ანალიზი და ავარიების თავიდან აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება.” 

12.   ნინო ლაზაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები.

ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ ჯიშკარიანი. თემის დასახელება: “საქართველოში ენერგოეფექტური საყოფაცხოვრებო ღუმელების ფართომაშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური დასაბუთება”.

13.    კახა გიგიტელაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით კიღურაძე. თემის დასახელება:   ნივთიერებათა ხარჯისა და რაოდენობის გაზომვის პრეციზიული მეთოდიკის დამუშავება კომპიუტერული მოდელირებით“.

14.   ეკატერინე ჭუჭულაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ინოვაციური მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა მაღრაძე. თემის დასახელება: “სარეკლამო ბაზრისა და საინფორმაციო ნაკადების მართვა

15.    ეკატერინე გობეჯიშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ინოვაციური მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი კონსტანტინე ხმალაძე. თემის დასახელება: “საგადასახადო მენეჯმენტი, როგორც მეწარმეობის სტიმულირების ფინანსური ინსტრუმენტი”

16.   იზოლდა ყურაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე. თემის დასახელება:     “გარდამსახი სისტემების დამუშავება წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების საიმედოობის გასაზრდელად”;

17.   ოთარ ნიშნიანიძე - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა თურქია. თემის დასახელება: “ელექტრული სისტემების ნორმალური და განსაკუთრებული რეჟიმები”

18.    გრიგოლ მუსელიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შალვა ნაჭყებია. თემის დასახელება: “ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემებში ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა”

19.   გიორგი ჭყონია - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: “ძალოვანი ტრანსფორმატორის მდგომარეობისა და გადასაცემი სიმძლავრის რეგულირების გამოკვლევა” 

20.  მაია ჯიხვაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ევტიხი მაჭავარიანი. თემის დასახელება: “არასტაციონალურ და დრეკადკედლებიან არხებში სითხის მოძრაობის თავისებურებათა გამოკვლევა.”

21.   ირმა ქავთარაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება:  “ბუნებრივი გაზის ენერგეტიკული სექტორის რეგულირება ლიბერალიზაციის გათვალისწინებით”

22. მარინე გიუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროტექნიკა და ენერგეტიკული დანადგარების დიაგნოსტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შოთა ნემსაძე. თემის დასახელება:  “ძლიერი მაგნიტურ-იმპულსური სისტემის დიაგნოსტიკის საკითხები”

23.   მაჩალაძე რამაზი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯანიკო ხუნწარია. თემის დასახელება: “გამოსახულებათა ეკონომიკური კოდირების ჰიბრიდული მეთოდების დამუშავება და გამოკვლევა”.

24.  დავით იარალაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: ელექტროენერგიის ხარისხის გამოკვლევა 0.4 კვ ძაბვის ქსელებში.

25.   პავლე სამსონაშვილი. სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენო სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ კილასონია. თემის დასახელება: „ჰიდროელექტროსადგურებში სადგურშიდა რეჟიმების ოპტიმიზაციის საკითხები”.

26.  მირონ ფირცხელანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ ჩომახიძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში მართვის ახალი სისტემების დამუშავება და დანერგვა”.

27.  გიორგი არზიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ენერგოსისტემის არასინუსოიდალური რეჟიმების გამოკვლევა  და ანალიზი თურქეთთან ასინქრონული კავშირის პირობებში”.

28.   დავით ჯაბუა - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების  მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი გოდერძი კიკნაველიძე. თემის დასახელება: “ადამიანური რესურსების ფორმირება და მართვა საქართველოს ენერგოსისტემაში ”.

29.  ლევან ინჯია - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი მარინა ქურდაძე. თემის დასახელება: “სატელეკომუნიკაციო სისტემებში ტექნიკური და ტექნოლოგიური მომსახურების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა და სტრატეგიის შემუშავება”.

30.    დავით ნანობაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ვიქტორ ნანობაშვილი. თემის დასახელება: “ზოგიერთი ალფაბეტურ-ბალანსური კოდის მაკორექტირებელი თვისების გამოკვლევა”. 

 

ენერგეტიკა ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე 2013 წელს დასაცავად გამზადებული
ნაშრომების სია
 

1. არჩილ ართილაყვა  - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ამყოლაძე. თემის დასახელება: "მსხვილი ენერგოკომპანიის საქმიანობის ტექნიკურ-ეკონიმიკური მაჩვენებლების ანალიზი, შედეგები და ეფექტიანი განვითარების პრობლემების გადაჭრის გზები".

 2. მაია  მახარაძე   - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი მიხეილ რუხვაძე. თემის დასახელება: "რეაქტიული სიმძლავრის ბალანსი და სისტემის მდგრადობის საკითხები ".

3. ნიკოლოზ ჩიგოგიძე   - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება: "გაზგამანაწილებელი სისტემების საიმედოობა ".
4. მიხეილ ზიბზიბაძე- სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ ზუმბურიძე . თემის დასახელება: "ტექნოლოგიური კომპანიების ღირებულების შეფასების საკითხების კვლევა და დამუშავება ".
5. ირაკლი მეგრელიძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: "ძალური ტრანსფორმატორების მაგნიტური სისტემის მდგომარეობის განსაზღვრის  მეთოდები და საშუალებები ".
6. ეკატერინე გობეჯიშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია. ხელმძღვანელი: პროფესორი კონსტანტინე ხმალაძე. თემის დასახელება: "საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეობის სახელმწიფო რეგულირების სრულყოფის მიმართულებები ".
7. გიორგი შამანაძე - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ჯემალ ბერიძე. თემის დასახელება: " GSM სტანდარტის მობილური ქსელების გამტარუნარიანობის გაზრდის ალგორითმების ანალიზი და დამუშავება".
8. თენგიზ მაღრაძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: "ელექტროენერგეტიკული სისტემების ფუნქციონირების ოპტიმალური რეჟიმების მათემატიკური მოდელირება და ენერგოობიექტებზე რემონტების ოპტიმალური დაგეგმვა".9. შორენა ფხაკაძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე. თემის დასახელება: "ელექტრული და ელექტრონული წრედების საფუძველზე ჰიბრიდული ავტონომიური ელექტროენერგეტიკული სისტემების პარალელური მუშაობის რეჟიმების  მართვა და ოპტიმიზაცია ".
10. ნინო ლებანიძე - ასათიანი - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: "ორმაგი ტრანსფორმატორული საზომი ბოგირის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენისა და მაღალმგრძნობიარობის დამოკიდებულების გამოკვლევა".11. ნინო მაღრაძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: "საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის ეფექტიანობის ანალიზი და ელექტროენერგიის ბაზრის ოპტიმალური მოდელის შემუშავება".
12. გურამ ჩალაგაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება: "მიწისქვეშა გაზსაცავების, როგორც ბუნებრივი მონოპოლიის, რეგულირება".
 13. თათა ფილიპიდის - სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროტექნოლოგია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა სამსონია. თემის დასახელება: "ტარიფების ფორმირების ეკონომიკური მექანიზმების სრულყოფა საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე ".
14. გიორგი თაბუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი სერგო შავგულიძე. თემის დასახელება: "კოდური კოოპერაციის სისტემების შემუშავება და გამოკვლევა ".
15. გიორგი ქოქრაშვილი- სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია.  ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ქევანიშვილი. თემის დასახელება: "დიელექტრიკული ფენებისა და მეტალური ჩანართებისგან შედგენილი ბრტყელი და ცილინდრული ფორმის გარსმდენების ელექტროდინამიკა და მათი ინჟინრული ანგარიში ".