სადისერტაციო ნაშრომები

დაცული სადისერტაციო ნაშრომები

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე
2011-2012 წ.წ. დაცული დისერტაციები
 1. მარგალიტა არაბიძე - სადოქტორო პროგრამა: ენერგიის არატრადიციული და განახლებადი წყაროები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ვაჟა ჯამარჯაშვილი. თემის დასახელება: “საქართველოში ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის სრულფასოვანი გამოყენების რაციონალური გზების დადგენა”.
 2. ნინო გიორგიშვილი - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: “სტატისტიკური ანგარიშების ანალიზის საფუძველზე საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის სტრუქტურის საშუალოვადიანი საპროგნოზო პარამეტრების განსაზღვრა”
 3. ზვიად გაჩეჩილაძე - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ჯაფარიძე. თემის დასახელება: «საქართველოს ენერგეტიკაში განხორციელებული ინვესტიციების ეფექტურობის კვლევა და მის საფუძველზე ოპტიმალური საინვესტიციო პორთველის განსაზღვრა».
 4. სიმონ ბარამიძე - სადოქტორო პროგრამა:. არატრადიციული და განახლებადი ენერგიის წყაროები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ო.კიღურაძე. თემის დასახელება: „საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების თბომომარაგებისა და მიკროკლიმატის უზრუნველყოფა განახლებადი ენერგიის წყაროების და ახალი ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენებით”
 5. თამარ ჯიქია - სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: „ჰიდროსადგურთა კასკადის მუშაობის გრძელვადიანი რეჟიმების ოპტიმიზაცია“
 6. ივანე ჯიხვაძე- სადოქტორო პროგრამა:. ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ელიზბარ ღონიაშვილი. თემის დასახელება: „პრეზიციულ დანადგარებში გამოყენებული ბრტყელი ბიჯური ელექტროამძრავის ოპტიმიზაცია“
 7. არჩილ კოხტაშვილი - სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი მიხეილ რუხვაძე. თემის დასახელება: ენერგოსისტემის დინამიკური მდგრადობის ანალიზი;
 8. ვახტანგ ბანცაძე- სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: „არასიმეტრიული დამყარებული რეჟიმების ანალიზი“
 9. ნინო გვარამაძე-სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი შალვა ნაჭყებია. თემის დასახელება: „ელექტროტექნიკური მოწყობილობანი თანამედროვე მაგნიტური მასალების ბაზაზე და მათი საიმედოობის საკითხები“.
 10. დავით ბოკუჩავა-სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ ამყოლაძე. თემის დასახელება: „ენერგოკომპანიებში პერსონალის მენეჯმენტის გაუმჯობესების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის პრობლემები“.
 11. დავით ჯაბუა -სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გ.კიკნაველიძე. თემის დასახელება: „ადამიანთა რესურსების ფორმირება და მართვა საქართველოს ენერგოსისტემაში“.
 12. ელენე ფანცხავა -სადოქტორო პროგრამა:. ელექტროენერგეტიკა ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ომარ კიღურაძე. თემის დასახელება: „თბოგენერატორების შესაძლო ავარიების სისტემური ანალიზი და პროფილაქტიკა"
 13. მაია ლომსაძე-კუჭავა - სადოქტორო პროგრამა: სათბობ-ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა სამსონია. თემის დასახელება: ”ენერგოობიექტზე მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტის მოდელირება”.
 14. ნინო ლაზაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ ჯიშკარიანი. თემის დასახელება: “საქართველოში ენერგოეფექტური საყოფაცხოვრებო ღუმელების ფართომაშტაბიანი დანერგვის ენერგოეკონომიკური დასაბუთება”.
 15. კახა გიგიტელაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: თბოენერგეტიკული დანადგარები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით კიღურაძე. თემის დასახელება: ნივთიერებათა ხარჯისა და რაოდენობის გაზომვის პრეციზიული მეთოდიკის დამუშავება კომპიუტერული მოდელირებით“.
 16. იზოლდა ყურაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გივი კოხრეიძე. თემის დასახელება: “გარდამსახი სისტემების დამუშავება წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების საიმედოობის გასაზრდელად”;
 17. ოთარ ნიშნიანიძე - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა თურქია. თემის დასახელება: “ელექტრული სისტემების ნორმალური და განსაკუთრებული რეჟიმები”
 18. გრიგოლ მუსელიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შალვა ნაჭყებია. თემის დასახელება: “ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემებში ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გამოკვლევა”
 19. გიორგი ჭყონია - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: “ძალოვანი ტრანსფორმატორის მდგომარეობისა და გადასაცემი სიმძლავრის რეგულირების გამოკვლევა”
 20. მაია ჯიხვაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი ევტიხი მაჭავარიანი. თემის დასახელება: “არასტაციონალურ და დრეკადკედლებიან არხებში სითხის მოძრაობის თავისებურებათა გამოკვლევა.”
 21. ირმა ქავთარაძე - სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები და სამილსადენე სისტემები. ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი ნამგალაძე. თემის დასახელება: “ბუნებრივი გაზის ენერგეტიკული სექტორის რეგულირება ლიბერალიზაციის გათვალისწინებით”
 22. მარინე გიუაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროტექნიკა და ენერგეტიკული დანადგარების დიაგნოსტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი შოთა ნემსაძე. თემის დასახელება: “ძლიერი მაგნიტურ-იმპულსური სისტემის დიაგნოსტიკის საკითხები”
 23. დავით იარალაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი თენგიზ მუსელიანი. თემის დასახელება: ელექტროენერგიის ხარისხის გამოკვლევა 0.4 კვ ძაბვის ქსელებში.
 24. მირონ ფირცხელანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ ჩომახიძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში მართვის ახალი სისტემების დამუშავება და დანერგვა”.
 25. გიორგი არზიანი - სადოქტორო პროგრამა: ელექტროენერგეტიკა. ხელმძღვანელი: პროფესორი გურამ მახარაძე. თემის დასახელება: “საქართველოს ენერგოსისტემის არასინუსოიდალური რეჟიმების გამოკვლევა და ანალიზი თურქეთთან ასინქრონული კავშირის პირობებში”.
 26. დავით ნანობაშვილი - სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია. ხელმძღვანელი: პროფესორი ვიქტორ ნანობაშვილი. თემის დასახელება: “ზოგიერთი ალფაბეტურ-ბალანსური კოდის მაკორექტირებელი თვისების გამოკვლევა”.