01 ივლ

Under Construction

Under Construction
26 ივნ

Meeting with the Fourth Year Students

On June 20, 2018, the third year students of the Bachelor's Degree Program in Power Engineering and Electrics, for the fourth year of the study, met with the Heads of the Department and the Curator of the Program in order to define the elective blocks and obtain additional information.
ყველა სიახლე

კონკურსი

11/20/2015
საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის  ენერგეტიკისა  და  ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭო,  „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტების მართვის  ორგანოების  (მმართველი  სუბიექტების)  არჩევნების  ჩატარების  შესახებ დებულების“ 27-ე და 28-ე მუხლების შესაბამისად, აცხადებს ღია კონკურს ფაკულტეტის ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ხელმძღვანელის  თანამდებობის დასაკავებლად.
1. განცხადების მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ვადები:
ა.  ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ხელმძღვანელის არჩევნებისათვის კანდიდატთა  რეგისტრაცია  დაიწყება  მიმდინარე  წლის  27 ნოემბერს და დასრულდება 3 დეკემბერს.
ბ. საბუთები მიიღება მე-VIII კორპუსი. ოთახი # 410 (11-16 სთ); 
გ.  ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ხელმძღვანელის არჩევნები ჩატარდება 2015 წლის 10 დეკემბერს.
2. საკონკურსო პირობები:
ა.  ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ხელმძღვანელის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ფაკულტეტის საბჭოს წევრ  პროფესორს ან ასოცირებულ პროფესორს;
3. კონკურსში  მონაწილეობის მსურველებმა პირადად უნდა წარმოადგინონ:
ა. ცნობა დაკავებული აკადემიური თანამდებობის შესახებ;
ბ.პირადობის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  (პირადობის  მოწმობის /პასპორტის) ასლი;
გ. სამოქმედო პროგრამა.

 

სიახლეებში დაბრუნება