თანამშრომლები

მოწვეული პერსონალი

მოწვეული პროფესორები

1. არველაძე რევაზი - ელექტროენერგეტიკის და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი # 203 ;
2. ბიჯამოვი იაკირი - ელექტროენერგეტიკის და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი # 203;
3. გრიგალაშვილი კუკური - ჰიდროენერგეტიკის და მაგისტრალური სამილსადენო
სისტემების დეპარტამენტი #208;
4. არშბა თეიმურაზ -- ჰიდროენერგეტიკის და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების
დეპარტამენტი #208;
5. ქორთუა თეიმურაზი - ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტი # 207;
6. გრძელიშვილი სიმონი - რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის დპარტამენტი # 206;
7. სირაძე ჯიმშერი - ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიების დეპარტამენტი #205