საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი


მონოგრაფიები

В. И. Жуковский, М.Е. Салуквадзе. Риски в конфликтных системах управления. Интеллекти, Москва-Тбилиси, 2008, 456 გვ;

 

. მარგველანი. “ქართული ენის კომპიუტერული მოდელები”, ინტელექტი, 2008.

 

M. Salukvadze, N. Jibladze, V. Maisuradze, A. Topchishvili. Multicriteria Optimal Design Problems of Ecologically Dangerous Objects and Numerical Methods Their Solving. In Book"Simulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory". Edited P. Knopov and P. Pardalos. New York: "Nova Science Publishers, Inc". 2009. -285 pp.

 

ფრანგიშვილი, . ობგაძე, . ჯიბლაძე, . მჭედლიშვილი, . დავითაშვილი, . მოსაშვილი. ბგერამდელი თვითმფრინავის ფრთის პროფილის ოპტიმიზაცია. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009. -115 გვ.

 

. მშვიდობაძე, . მაისურაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიები ენერგოსისტემების ეკონომიკური ეფექტურობისათვის. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი - 2009 (95 გვ.).

 

Г. Чикоидзе. Систематизация значений некоторых классов языковых единиц. Институт Систем Управления Арчила Элиашвили. Редактор Б.Л. Имнадзе. (Могография 27 печ. л). Изд. “Интелекти”. Тбилиси, 2010.

 

Жуковский В.И., Салуквадзе М. Е. Многошаговые позиционные конфликты и их приложения. Москва-Тбилиси, 2011.

 

. ლაბაძე. ახალი ელექტრომაგნიტური გარდამქმნელების და მართვის სისტემების აგების პრინციპები. თბილისი 2009 .

 

სახელმძღვანელოები

• ო. ლაბაძე. მართვის სისტემების ტექნიკური საშუალებები. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

 

. ბელთაძე, . ჯიბლაძე. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია. I ნაწილი: პრიორიტეტებისა და სარგებლიანობების ანალიზი, თბილისი. ტექნიკური უნი-ვერსიტეტის გამომცემლობა, 2009, 196 გვ.

 

. შანშიაშვილი, სისტემების იდენტიფიკაცია. I ნაწილი. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009. 130 გვ.

 

. ლაბაძე, ელექტრული წრედები, ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 2009 .;

 

ჯიბლაძე ნ., გაჩეჩილაძე ლ., მაღლაკელიძე ნ. ლაბორატორიული და პრაქტი-კული სამუშაოები რიცხვითი ანალიზის მეთოდებში. თბილისი, სტუ, 2011.

 

ჯიბლაძე ნ., ნარიმანაშვილი ნ., კურკუმული ნ. ლაბორატორიული სამუშაოები ოპტიმიზაციის მეთოდებში. თბილისი: სტუ, 2011.

 

ბელთაძე გ., ჯიბლაძე ნ. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია. II ნაწილი. თბილისი: სტუ, 2011.

 

შეყრილაძე ი., რუსიშვილი ჯ., მაგრაქველიძე თ. თბოგადაცემის ინტენსი-ფიკაცია. მეთოდები და მოწყობილობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011. გვ.G131.