21.06.2017 კომპიუტერზე საგამოცდო ფინალური ცხრილი (3 ივლისი)

21.06.2017 კომპიუტერზე საგამოცდო ფინალური ცხრილი (3 ივლისი)

3 ივლისი კომპიუტერული ცენტრი 1 (მე-6 სართული)
       
რეგისტრაცია ფაკულტეტი საგანი ჯგუფები
9:00 სამშენებლო მათემატიკა 2
Математика 2
1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1685(rus), 1690(rus)
10:15 სამშენებლო მათემატიკა 2  1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613
11:25 სამშენებლო მათემატიკა 2  1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1680
Сопротивление материалов 2 1525(rus)
12:35 სამთო-გეოლოგიური მათემატიკური ანალიზის
 ელემენტები
მათემატიკა 2
3601, 3602, 3631, 3632, 3635, 3640, 3641, 3642, 3643, 3614(aze),  3616(rus), 3617(aze),
სამშენებლო მასალათა გამძლეობა-2 1515
13:45 ქიმია-მეტალურგია მათემატიკა 2, მათ ანალიზის ელემენტები 4690,4690a,  4630, 4630a, 4660, 4601,   4602, 4603, 4604, 4605,4640
აგრარული 110630
14:55 ბიზნეს ტექნოლოგიები მათემატიკა ეკონომისტები 2
Математика для экономистов 2
111655, 111665,  111667, 111668, 111669, 111670,  111671, 111663(rus), 
ქიმია-მეტალურგია მათ ანალიზის ელემენტები 4650
16:05 საინჟინრო ეკონომიკა მათემატიკა ეკონომისტები 2 112640, 112641, 112642, 112643,
112644
საბანკო საქმის
 საფუძვლები
112440, 112441,
112442, 112443, 112444
17:15 სამშენებლო მასალათა გამძლეობა-2  1513, 1514, 1516, 1517
აგრარული ფიზიკა 2,  110619, 110620
ზოგადი ფიზიკა 110623, 110624

სიახლეებში დაბრუნება