16 აგვ

სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ

Preview  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებებისა და თანდართული საბუთების მიღება იწარმოებს შესაბამის ფაკულტეტებზე, 26 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა,  10:00-დან 16:00 საათამდე
16 აგვ

2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღების შესახებ
13 აგვ

კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“

XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“
07 აგვ

აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ.
07 აგვ

შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან შიდა მობილობის შესახებ
07 აგვ

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან გარე მობილობის შესახებ
ყველა სიახლის ნახვა

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

ბიზნესის ადმინისტრირება
(ივლისი 2019)


1.      იაშაღაშვილი მარიამ

სადისერტაციო თემა: უცხოური ინვესტიციების გავლენა ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებაზესაქართველოში

2.      მაჭარაშვილი თამარ

სადისერტაციო თემა: სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და თავისებურებები

3.      ქუქჩიშვილი თეონა 

სადისერტაციო თემა: ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თავისებურებანი საქართველოში

ხელმძღვანელი:  მოწ. პროფ. ვ. დათაშვილი

4.      თავბერიძე ირაკლი

სადისერტაციო თემა: „განათლების მნიშვნელობა დასაქმების ბაზრის განვითარებისათვის ტურიზმში

5.      როხვაძე მაია

სადისერტაციო თემა: საქართველოში ერთობლივი საწარმოების მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები

6.      ქიმაძე ანი

სადისერტაციო თემა: საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები მოსახლეობის სიღარიბისა და მიგრაციის გლობალური გამოწვევების შუქზე

7.      ფერიშვილი იზაბელა

სადისერტაციო თემა: სასტუმრო ინდუსტრიის გავლენა ტურიზმის განვითარებაში

8.      ჩხაიძე ზურაბ

სადისერტაციო თემა: ქართული მეღვინეობის კლასტერის ჩამოყალიბება კონკურენტუნარიანი მენეჯმენტის პირობებში

9.      ჭუმბურიძე მარიამ

სადისერტაციო თემა: ხარისხისა და პროფესიონალიზმის ურთიერთქმედება ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში

10. ბერიძე გვანცა

სადისერტაციო თემა: ხარისხის გავლენა სასტუმრო მეურნეობის ეფექტიანობაზე

11. ბახტაძე არმაზ 

სადისერტაციო თემა: „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეკრეაციული სექტორის ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ასპექტები“

12. მესხიშვილი თამარ

სადისერტაციო თემა: „ტურიზმის უსაფრთხოების მენეჯმენტის საზღვარგარეთული გამოცდილება და მისი იმპლემენტაცია საქართველოში“

13. გოგოლაშვილი თამარ

სადისერტაციო თემა: „საკრედიტო რისკების მართვა კომერციულ ბანკებში“;

14. ნინუა ნანო

სადისერტაციო თემა: „ინოვაციური ფაქტორების თავისებურებანი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში“;

15. ჯინჯოლია სალომე

სადისერტაციო თემა: „საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნების კორპორაციების მენეჯმენტის შედარებითი ანალიზი“.

16. ახალკაცი ნათია

სადისერტაციო თემა: ფისკალური დეცენტრალიზაციის თავისებურებანი საქართველოში

17. დარჩიაშვილი ნიკოლოზ

სადისერტაციო თემა: საბანკო სექტორის რეგულირების სრულყოფა, ფინანსური გლობალიზაციის პირობებში

18. ოტიაშვილი ლია

სადისერტაციო თემა: ფინანსური მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის მაგალითზე

19. ბერუაშვილი შორენა

სადისერტაციო თემა: „საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების როლი განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკის ზრდის უზრუნველყოფაში“

20. ჯინჯიხაძე ლაშა

სადისერტაციო თემა: ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯმენტი და  მდგრადი განვითარება

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  მ. ჩეჩელაშვილი

21. კვირიკაშვილი მარიამ

სადისერტაციო თემა: სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯმენტის ეფექტიანობის ზრდა განვითარების თანამედროვე  ეტაპზე

ხელმძღვანელი:  პროფ. რ. ქუთათელაძე

22. ძაგნიძე თორნიკე

სადისერტაციო თემა: შიდა აუდიტი კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემაში

ხელმძღვანელი:  პროფ. ნ. ფაილოძე

23. ჩარკვიანი ელენე

სადისერტაციო თემა: სერვისის ხარისხის მენეჯმენტი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში

ხელმძღვანელი:  პროფ. ლ. კოჭლამაზაშვილი

24. ონიანი მერაბ

სადისერტაციო თემა: ბიზნესში პერსონალის მართვის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტებ

ხელმძღვანელი:   ასოც. პროფ. ნ. ჩიკვილაძე

25. რუსიშვილი ბაჩო

სადისერტაციო თემა: ბიზნეს-პროცესების მართვა საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ნ. ნადარეიშვილი

26. ჯიქია ანა

სადისერტაციო თემა:საკომუნიკაციო სისტემების ეფექტურობა და მისი განზოგადებული სტრუქტურა საერთაშორისო პროექტების მართვაში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნ. ჭანტურია

27. ხაბურზანია მარიამი

სადისერტაციო თემა: ინოვაციების როლი საქართველოს თანამედროვე კომერციული ბანკების განვითარებაში

ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. რ. ქინქლაძე

28. თალაკვაძე თამარი

სადისერტაციო თემა: კონკურენტული პოტენციალის ეფექტიანად  გამოყენების მექანიზმები ქართულ კომპანიებში

ხელმძღვანელი: ქ.შენგელია

29. დათაშვილი ლაშა-გიორგი

სადისერტაციო თემა: ტრანსნაციონალური კორპორაციების მენეჯმენტი და მათი გამოცდილების ადაპტაცია ქართულ ბაზარზე

ხელმძღვანელი: ნ. ლაზვიაშვილი 

30. დუგლაძე დავით

სადისერტაციო თემა: დროის ბიუჯეტის მართვა უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში

ხელმძღვანელი:  პროფ. ა. აბრალავა

31. ჯაფარიძე ეკა

სადისერტაციო თემა: ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თავისებურებები და მისი სრულყოფის გზები საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებებში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ც. ლომაია

32. ლილი უშვერიძე

სადისერტაციო თემა: „კონკურენციის თანამედროვე ნიშნები და ტერიტორიული კონკურენტუნარიანობის მენეჯმენტი საქართველოში“

ხელმძღვანელი: პროფ. რ. ოთინაშვილი

33.  დავით შოშიტაშვილი

სადისერტაციო თემა: ევროკავშირში ექსპორტის პოტენციალის გავლენა საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ტაბატაძე

34. გიორგი ხაბურზანია

სადისერტაციო თემა: „საბაჟო მომსახურების სტრატეგიული მენეჯმენტის მოდელები“;

სამეცნიერო ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. ხ.ხარხელაური 

35. ქურასბედიანი სალომე

სადისერტაციო თემა: საბანკო სისტემაში უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობისა და კონტროლის სრულყოფის გზები საქართველოში

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. მ. ჭელიძე

36. მამაცაშვილი ეთერ

სადისერტაციო თემა: ფინანსური რისკების სისტემური მართვა გლობალიზაციის პირობებში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ნოზაძესაჯარო მმართველობა

(ივლისი 2019)

1.      გორშკოვა თამარ

სადისერტაციო თემა: დანაშაულის პრევენცია, როგორც ეფექტიანი საჯარო მმართველობის შემადგენელი ნაწილი

2.      ბრეგაძე ნანა

სადისერტაციო თემა: სახელმწიფო სამოქალაქო სამსახურში მმართველობითი გადაწყვეტილებებისა და მათ მიღებაში სახელმწიფო მოხელეების როლის კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები

3. ჯახაია მაია 

სადისერტაციო თემა: საზოგადოებრივი ურთიერთობების სისტემა საქართველოს საჯარო მმართველობაში-გამოწვევები, შესაძლებლობები

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ო. ბაღათურია 

4. ცაცანაშვილი ქეთევან

სადისერტაციო თემა: ინოვაციური საქმიანობის სახელმწიფო მართვა საქართველოში (პრობლემები და გადაჭრის გზები)

ხელმძღვანელი: პროფ. თ. იაშვილი  

5. სისვაძე ლევანი

სადისერტაციო თემა: „სახელმწიფო მართვის ინოვაციური მეთოდები ეთნოპოლიტიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საქართველოში“

           ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ოთარ ქოჩორაძე

6. შორენა წიქარიძე

თემა: „სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები და სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა საქართველოში“

           ხელმძღვანელი: სრ. პროფ.  ნინო ნიშნიანიძე

7. სოფიო ვაჩაძე

თემა: „საქართველოს თანამედროვე საჯარო მმართველობის სისტემის ეფექტიანობის ამაღლების მენეჯერული პრინციპების დამუშავება“

ხელმძღვანელი: პროფ. შ. დოღონაძე

ბიზნესის ადმინისტრირება
(ივლისი 2018)

1. ლალი ზეინკლიშვილი

სადისერტაციო თემა: „ბიზნესის სოციალური ორიენტაცია განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფ. რ.ოთინაშვილი, პროფ. გ.მალაშხია

2. გიგა სიმონიშვილი

სადისერტაციო თემა: ირანის მრეწველობის და ვაჭრობის მენეჯმენტის განვითარების რეგიონული ასპექტები

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ, რ. კაკულია

3. კიკალეიშვილი გიორგი

სადისერტაციო თემა: „მენეჯმენტის  ეფექტიანობის  შეფასებისადმი  მიდგომები  და  მისი  სრულყოფის  მექანიზმები“

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. ვახტანგ სართანია

4. ეკატერინე კოპლატაძე

სადისერტაციო თემა: „საერთაშორისო რეგულაციების დანერგვა ქართულ ფარმაცევტიულ   ბიზნესში“

ხელმძღვანელი: პროფ. რ. ქუთათელაძე

5. ნატო თუშიშვილი

სადისერტაციო თემა: „ადამიანური რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება და მართვის სრულყოფა შიდა აუდიტის სისტემაში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დ. სეხნიაშვილი

6. ლევანი კერესელიძე

სადისერტაციო თემა:„უფლებამოსილებითი და ფუნქციონალური მექანიზმების სრულყოფა თბილისის მუნიციპალური მართვის სისტემაში“

ხელმძღვანელი: პროფ. ა. აბრალავა      

7. გიორგი პაპაშვილი

სადისერტაციო თემა: „ბიზნესის განვითარების ტენდენციების გავლენა  მოსახლეობის შემოსავლების განაწილებაზე საქართველოში“

ხელმძღვანელი: პროფ. რ. ოთინაშვილი      

8. სამნიძე ნატო  

სადისერტაციო თემა: „ინფორმაციის როლი შესყიდვების მენეჯმენტში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა  ნადარეიშვილი

9. დიმიტრი კობახიძე

სადისერტაციო თემა: „ინტერნეტ-მარკეტინგის როლი აგრარული ბაზრის განვითარებაში“ 

ხელმძღვანელი:  მოწ.პროფ.  რ. კაკულია

10. ფიქრია კირკიტაძე

სადისერტაციო თემა: „პერსონალის მართვის თავისებურებები მცირე ბიზნესში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თ.როსტიაშვილი

11. იაშა მურვანიძე

სადისერტაციო თემა: „ბუღალტრული აღრიცხვისა და კონტროლის მეთოდიკის სრულყოფის საკითხები საქართველოში“

ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ფაილოძე

12. მარინე ხუციშვილი

სადისერტაციო თემა: „სადაზღვეო პროდუქტების ბაზრის მარკეტინგული ანალიზი“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. სოსელია

13. თეონა ბაგრატიონი

სადისერტაციო თემა:„პერსონალის ქცევის მენეჯმენტი მომსახურების სფეროში“

ხელმძღვანელი: პროფ. ე. ბარათაშვილი

14. ყიფშიძე მარიამ

სადისერტაციო თემა: „ბიზნესურთიერთობები  და  ეთნოკულტურული  თავისებურებები საქართველოს  ორგანიზაციებში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ჩეჩელაშვილი

15. გიორგი შოშიტაშვილი

სადისერტაციო თემა:„ბიზნეს-მენეჯმეტი გლობალური კონკურენციის პირობებში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ც. ლომაია

16. მარიამ ხიზანიშვილი

სადისერტაციო თემა: „გადაწყვეტილებების მიღების თავისებურებები ოპერაციული მენეჯმენტის სისტემაში“

ხელმძღვანელი: პროფ. პ. კოღუაშვილი                        

17. გიორგი გაწერელია

სადისერტაციო თემა: „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის სრულყოფის საკითხები“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ნოზაძე

18. თეიმურაზი გვეტაძე

სადისერტაციო თემა: „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ეფექტიანობა საქართველოში“

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. ნ. შონია

19. ანი  ბიბილური

სადისერტაციო თემა: „კომერციული ბანკის ინოვაციები კლიენტებთან ურთიერთობის სისტემაში“

ხელმძღვანელი: პროფ. გ. ცაავა        

20.მაია გრძელიძე

სადისერტაციო თემა: „შედეგზე ორიენტირებული საბიუჯეტო დაგეგმვა საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში“

ხელმძღვანელი: პროფ. მ. ვანიშვილი


საჯარო მმართველობა

(ივლისი 2018)


1. გია ებრალიძე

სადისერტაციო თემა: „სახელმწიფო პოლიტიკისა და საჯარო სამსახურის ურთიერთმიმართების საკითხების ანალიზი საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სივრცისათვის“

ხელმძღვანელი: პროფ. გ. იაშვილი

2. ნანა რუსაძე

სადისერტაციო თემა: საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი მიმართულებები (იმერეთის რეგიოონის მაგალითზე)

ხელმძღვანელი: პროფ. პ. კოღუაშვილი

3. თამთა მეგრელიშვილი 

სადისერტაციო თემა: „ქალის როლი საჯარო მმართველობაში“   

ხელმძღვანელი: პროფ. თ. იაშვილი

4. ეკატერინა ზაქარაძე

სადისერტაციო თემა:„კავკასიის რეგიონის ფუნქცია და აბრეშუმის გზის როლი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თ. რევაზიშვილი

5. ნინო ლომსაძე

სადისერტაციო თემა:„საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების მენეჯერული პრინციპები საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების სისტემაში”

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. გ. ბაღათურია

6. გუმბერიძე სალომე  - თემა: ეროვნული უშიშროების თავისებურებანი ინფორმაციულ ეპოქაში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ოთარ ქოჩორაძე        

7. გენო მორჩილაძე

სადისერტაციო თემა: „საგადასახადო  ადმინისტრირების როლი  საჯარო მმართველობაში“

ხელმძღვანელი: პროფ. ი. გაბისონია               

8. თამარ მამნიაშვილი

სადისერტაციო თემა: „სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობის პრობლემები და მათი გადაჭრის სამართლებრივი უზრუნველყოფის გზები და მექანიზმები“ 

ხელმძღვანელი: პროფ. ალ. კურატაშვილი                    

9. შალვა  ლაზარიაშვილი

სადისერტაციო თემა: „საჯარო სამსახურის ეთიკა და სამსახურებრივი ეთიკის დაცვის უახლესი ტენდენციები საქართველოში“

ხელმძღვანელი: პროფ. ჯემალ გახოკიძე

10. ნინა ხატიაშვილი

სადისერტაციო თემა:„კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციის პრობლემები და გამოწვევები თანამედროვე საქართველოში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ო.ბაღათურია

11. შორენა ჭუმბურიძე

სადისერტაციო თემა: „საფრანგეთისა და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური სისტემის შედარებითი ანალიზი“

ხელმძღვანელი: პროფ. ო. ქოჩორაძე

12. დავითი ბაღათურია

სადისერტაციო თემა:„ელექტრონული მმართველობის სისტემის დამუშავება ვებ-ტექნოლოგიების გამოყენებით ადამიანური რესურსების მართვისა და კომუნიკაციებისთვის“

ხელმძღვანელი:   ასოც. პროფ. ნ. ოვსიანიკოვა

13. რევაზ კახიანი  

სადისერტაციო თემა:„მობილური საჯარო სექტორის ფორმირება და მისი მართვა“

ხელმძღვანელი:   პროფ. ე. ბარათაშვილი

14. ოთარ თევდორაძე

სადისერტაციო თემა: „ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორც სახელმწიფოს ინტერესების გამტარი“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ც. გლოველიბრძანებები დისერტაციის დაცვის შესახებ
დისერტაციის დაცვები 03.07.17- 06.07.17 ბიზნესის ადმინისტრირება

ფინანსები


საჯარო მმართველობა