სემინარები

სადოქტორო პროგრამა: ფილოლოგია
1. ცოტნე სივსივაძე - თემა: „მინიატურული პროზისტრადიციები ძველი სა ახალი პერიოდის ქართულ მწერლობაში“ 27.03.2012
სადოქტორო პროგრამა: ეკონომიკა და ბიზნესის მართვა
1. დავით ბიბიჩაძე - თემა: „შინამეურნეობათა ქცევა საქართველოს ტრანსფორმირებად ეკონომიკაში“ 29.03.2012
2. ხათუნა ხარხელაური - თემა: „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ოპტიმიზაციის თეორიული საფუძვლები“ 29.03.2012
3. ბესიკ თეთვაძე - თემა: „მსოფლიო სასურსათო ბაზრის განვითარება ანტიკრიზისულ ღონისძიებათა პირობებში“ 31.03.2012
4. ირინა ჯელია - თემა: „შპს „ჰაიდელბერგცემენტის“ როგორც ცემენტის მიმწოდებლის ლოჯისტიკის ორგანიზაცია თბილისის საამშენებლო კლასტერის კონტექსტში“ 31.03.2012