თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი

თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი
(დეპარტამენტის უფლებით) (#709)


 აკადემიური პერსონალი

ცენტრის უფროსი:  ანანია (თენგიზ) ჯაფარიძე

1.     ანანია  (თენგიზ)  ჯაფარიძე