სწავლების დეპარტამენტი

ყურადღება!

სამშენებლო ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "მშენებლობა"

სასპეციალიზაიციო საგამოცდო საგანი - "სამშენებლო საქმის საფუძვლები"

სამაგისტრო პროგრამა "მშენებლობის მენეჯმენტი"

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "მშენებლობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი"

სამაგისტრო პროგრამა "წყალმომარაგება, წყალარინება და წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა" (Water Supply, Water Discharge and Rational Use and Protection of Water Resources) /ინგლისური/

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "წყალმომარაგების და წყალარინების საფუძვლები" (Fundamentals of water supply and sewerage) /ინგლისური/

სამაგისტრო პროგრამა "წყლის ინჟინერია" (Water Engineering) /ინგლისური/

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი -  "წყლის ინჟინერიის საფუძვლები" (Basics of water engineering) /ინგლისური/

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა   ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  - "ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია"

სამაგისტრო პროგრამა  ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია  (Энергетика и электроинженерия) /რუსული/

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია"  (Энергетика и электроинженерия)

სამაგისტრო პროგრამა  - ტელეკომუნიკაცია

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "ტელეკომუნიკაცია"

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგნის "ტელეკომუნიკაცია" პროგრამა 

სამაგისტრო პროგრამა  - ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "საწარმოთა ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საფუძვლები"

სამაგისტრო პროგრამა  - ტექნოლოგიების  მენეჯმენტი და პოლიტიკა (Management and Policy of Technology) /ინგლისური/

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "საწარმოთა ეკონომიკის და მენეჯმენტის საფუძვლები"  (Basics of Enterprise Economics and Management/ინგლისური/

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - გეოლოგია

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი -"გამოყენებითი გეოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო გეოდეზია

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი "საინჟინრო გეოდეზია"

სამაგისტრო პროგრამა - უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა"

სამაგისტრო პროგრამა - ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები"

სამაგისტრო პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "სამთო ტექნოლოგიები"

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამები: "ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია"; "ქიმია"; "საინჟინრო ეკოლოგია"; "მასალათმცოდნეობა"; 'მეტალურგია"; "ფარმაცია".

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "ზოგადი ქიმია"

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

ამაგისტრო პროგრამა ტრანსპორტი

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "ტრანსპორტის ექსპლუატაცია"

სამაგისტრო პროგრამა საზღვაოსნო მეცნიერებები

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი  - "საზღვაო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია"

სამაგისტრო პროგრამა მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "მანქანათა კონსტრუირება და საწარმოო ტექნოლოგიები"

სამაგისტრო პროგრამა - სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "მანქანების კონსტრუირება და საწარმოო ტექნოლოგიები"

სამაგისტრო პროგრამა - ლოჯისტიკა

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "ლოჯისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა - კვების ინდუსტრიის ინჟინერია და ტექნოლოგიები

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "კვების ინდუსტრიის ტექნიკა და ტექნოლოგიები"

სამაგისტრო პროგრამა - საგზაო ინჟინერია

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "სატრანსპორტო, საგზაო ნაგებობების ექსპლუატაცია"

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი: "ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა"

არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა არქიტექტურა

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი "არქიტექტურა"

სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურათმცოდნეობა

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - " არქიტექტურათმცოდნეობა"

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა  " სამართალი"

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "სამართალი"

სამაგისტრო პროგრამა  - "საერთაშორისო ურთიერთიეთობები"

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "საერთაშორისო ურთიერთობები"

საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა  - "ეკონომიკა"

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - "ეკონომიკა"

სამაგისტრო პროგრამა  -"საზოგადოებრივი ურთიერთობები"სამაგისტრო პროგრამა  - "მასობრივი კომუნიკაციები"


სამაგისტრო პროგრამა  "არქეოლოგია"


ბიზნესის ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა  "საჯარო მმართველობა"


სამაგისტრო პროგრამა  "საჯარო მმართველობა" (Публичное управление) /რუსული/


სამაგისტრო პროგრამა  "საბანკო პროცესების მართვა"


სამაგისტრო პროგრამა  "ბიზნესის ადმინისტრირება"


სამაგისტრო პროგრამა "ბიზნესის ადმინისტრირება" (Business Administration) /ინგლისური/


სამაგისტრო პროგრამა  "ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები"


სამაგისტრო პროგრამა  "სასტუმრო მომსახურების მართვა"


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამები:  "ინფორმატიკა"; "მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი"


სამაგისტრო პროგრამა  "მათემატიკა"


სამაგისტრო პროგრამები: "საინჟინრო ფიზიკა"; "სამედიცინო ფიზიკა"


სამაგისტრო პროგრამა  "ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა"


სამაგისტრო პროგრამა  "ბიოსამედიცინო ინჟინერია" (Biomedical Engineering) /ინგლისური/


დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

სამაგისტრო პროგრამა  "დიზაინი" (Design/ინგლისური/

სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - ხატვა

აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი


სამაგისტრო პროგრამა  "მეცხოველეობა"


სამაგისტრო პროგრამა  "აგრარული ტექნოლოგიები"


სამაგისტრო პროგრამა  "სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია"სამაგისტრო პროგრამა  "აგრობიზნესის მენეჯმენტი"


სამაგისტრო პროგრამა  "მევენახეობა და მეღვინეობა"


სამაგისტრო პროგრამა  "მევენახეობა და ენოლოგია" (Viticulture and Enology) /ინგლისური/


სამაგისტრო პროგრამა  "ორგანული სოფლის მეურნეობა"


სამაგისტრო პროგრამა  "სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია"


სიახლეებში დაბრუნება