ინსტრუქციები და ფორმები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება