ინსტრუქციები და ფორმები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სწავლების დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის შესახებ    

The By-Law of the Dissertation Board and PhD Department

Положение о докторантуре и диссертационном Совете

Instructionsof Study Process Management in the Georgian Technical University

Положение о магистратуре Грузинского технического университета

Правила оценки исследовательского компонента образовательных программ по магистратуре